Xuño

 • 28-06-17Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017

  Publicouse a Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017.

  Entre outras medidas tributarias, establécese que estarán exentas do IVE as entregas de moedas de colección cando son efectuadas polo seu emisor por un importe non superior ao seu valor facial.Tamén, minórase o tipo impositivo aplicable aos espectáculos culturais en vivo, que pasan a tributar ao 10 por cento.

  En materia de Impostos Especiais, no Imposto sobre Hidrocarburos, redúcese o importe das cotas a devolver polo gasóleo utilizado na agricultura e gandería, ao obxecto de adecuar a normativa interna ao Dereito da Unión Europea.

 • 27-06-17Informe de Recadación Tributaria (maio 2017)

  Informe mensual e series históricas de Recadación Tributaria correspondentes ao mes de maio de 2017

 • 26-06-17Prazo de ingreso en período voluntario dos recibos do IAE

  Modifícase o prazo de ingreso en período voluntario das cotas nacionais e provinciais do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio 2017.O novo prazo comprenderá dende o 15 de setembro ata o 20 de novembro de 2017, ambos os dous inclusive.

 • 21-06-17Cambios en guías técnicas de "Presentación de DUA Importación"

  Publícase a versión 1.1 da Guía técnica de servizos web de importación, na que se informan os seguintes cambios: 

  • Novo servizo web para PreDeclaraciones Incompletas (PDI), substitúe ao servizo VUApreDUAdeclaV1, que seguirá operativo ata abril de 2018, en paralelo co novo servizo. 
  • Novo servizo web para Anular declaracións (AnulaImportacionV1), substitúe ao servizo VUApreDUAanulaV1, que seguirá operativo ata abril de 2018, en paralelo co novo servizo.
  • Cambio en nomes e siglas das declaracións PreDUA e PreDUA+ que pasan a denominarse PDI (PreDeclaraciónIncompleta), e PDC (PreDeclaraciónCompleta).
 • 20-06-17Estatísticas de comercio exterior.Datos estatísticos.Últimas estatísticas publicadas

  Últimas estatísticas publicadas de Comercio Exterior, correspondentes ao mes de abril de 2017.

 • 20-06-17Estatísticas de matriculacións (maio 2017)

  Avance Mensual sobre o imposto de matriculación de vehículos correspondente ao mes de maio de 2017.

 • 16-06-17Imposto sobre Sociedades:novo Modelo 221

  Apróbase o modelo 221 de autoliquidación da prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á administración tributaria.A Orde que o aproba entra en vigor o 1 de xullo de 2017.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda