Abril

 • 28-04-15Estatísticas de matriculacións (marzo 2015)

  Avance Mensual sobre o imposto de matriculación de vehículos correspondente ao mes de marzo de 2015.

 • 28-04-15Informe de Recadación Tributaria (marzo 2015)

  Informe mensual e series históricas de Recadación Tributaria correspondentes ao mes de marzo de 2015

 • 24-04-15Redución do índice de rendemento neto de actividades agrícolas e gandeiras para o período impositivo 2014

  Redúcense para o período impositivo 2014 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do IRPF para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

 • 20-04-15Estatísticas de comercio exterior.Datos estatísticos.Últimas estatísticas publicadas

  Últimas estatísticas publicadas de Comercio Exterior, correspondentes ao mes de febreiro 2015

 • 17-04-15Servizo de carteira de valores 2014 e programa PAI en linguas cooficiais

  Está dispoñible o servizo de Carteira de Valores 2014, que permite obter un resumo informativo das operacións efectuadas en 2014 relativas a accións con cotización en mercados secundarios oficiais de valores españois (Bolsas de Valores) ou nos definidos na Directiva 2004/39/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004.Tamén se publicou a versión 1.10 dos programas de axuda PAI e patrimonio 2014, que inclúen as linguas cooficiais.

 • 13-04-15Convenio para evitar a dobre imposición entre España e Nixeria

  Publicouse no BOE do 13 de abril o Convenio entre o Reino de España e a República Federal de Nixeria para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, feito en Abuja o 23 de xuño de 2009.

 • 10-04-15Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.Entidades en régimen de atribución de rentas

  En relación coa redución do rendemento neto de actividades económicas por mantemento ou creación de emprego en entidades en réxime de atribución de rendas, a Resolución do Tribunal Económico-Administrativo Central do 5 de febreiro de 2015 (R.G.3654/2013), ditada en resolución de recurso extraordinario de alzada para a unificación de criterio, sinalou o seguinte:

  Nos casos de contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas que exerzan actividades económicas a través dunha das entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, os requisitos e límites para a aplicación da redución prevista na Disposición Adicional vixésimo sétima da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, deben cumprirse ou cuantificarse en sede da entidade, e non con relación a cada partícipe ou cotitular desta en proporción á súa respectiva participación.

  Polo tanto, os contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas deberán ter en conta o criterio fixado polo Tribunal Económico-Administrativo Central e consignar, se procede, a mencionada redución na súa autoliquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente ao período impositivo 2014, sen que proceda a inclusión desta no modelo 184 de declaración informativa anual a presentar polas entidades en réxime de atribución de rendas correspondente ao devandito ano 2014

 • 07-04-15Aduanas.Garantía de despacho en IVE diferido á importación

  Tras un primeiro período de implantación deste novo procedemento de pagamento do IVE á importación, introdúcese unha novidade en canto á declaración aduaneira no sentido de que, dende o día de hoxe, xa non será obrigatoria, con carácter xeral, a inclusión dunha garantía que avale a cota polo devandito imposto.

Imaxe Cargando
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda