Setembro

 • 17-09-14Aduanas.Modificación da consulta de DUA de tránsito para seleccionar rexistros por código de axente e NIF do axente

  Na nova Resolución do DUA do 11 de xullo de 2014 especifícase que non se poderá declarar o código do axente como declarante na cas.14 (será obrigatorio a partir do 13 de xaneiro de 2015 e voluntario a partir do 1 de outubro de 2014).

  Modifícanse as consultas de DUA de tránsito do seguinte xeito:

  a. Desaparece o criterio de Axente en "Busca como", permanecendo o de Declarante.

  b. Se se selecciona Declarante, na caixa do operador poderase informar tanto o código do axente como o seu NIF.

  c. Mostraranse os rexistros onde o declarante actuou con código de axente ou co seu NIF.

  d. Mostrarase un aviso cando se produza tal casuística.

 • 10-09-14Modelo 187.Declaración informativa e de resumo anual de retencións e ingresos a conta por operacións de adquisición e alienación de accións e participacións

  Apróbase o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e do resumo anual de retencións e ingresos a conta do IRPF, do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes, en relación coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia das transmisións ou reembolsos desas accións ou participacións.

 • 09-09-14Estatística dos declarantes do Imposto sobre o Patrimonio (2012)

  "Estatística dos declarantes do Imposto sobre o Patrimonio" correspondente ao exercicio fiscal 2012.

 • 08-09-14Aduanas.Solicitude electrónica de modificación de documentos T2L polo operador.

  Segundo Resolución do DUA publicada o 21/07/2014, prevese que o operador poida solicitar de forma electrónica a modificación do T2L.O 17 de setembro está previsto que estean operativas as seguintes funcións:

  1. Modificación do documento T2L mediante servizo Web.Modifícase a Guía da mensaxe T2L e créanse dous novos servizos.No punto 8.Servicios Web de Modificación de T2L de Expedición e Recepción, especifícanse os criterios que permiten a modificación de T2L, a información que se pode modificar e os servizos Web cos seus correspondentes esquemas de modificación.Estes servizos xa están operativos para probas.
  2. Modificación do documento T2L mediante formulario en Sede da AEAT. Na consulta detallada do T2L mostrarase a acción de "Modificación" nos T2L que cumpran os criterios que permiten a súa modificación.

  Os datos non modificables mostraranse protexidos.

 • 03-09-14Aduanas.Peche da versión V1 dos servizos web T2L e JEC

  O día 4 de novembro de 2014 pecharanse as versións V1 dos servizos web “Presentación de documento de expedición T2L” e “Presentación de documento de datado JEC”

  Recórdase que as versións V2 están activas dende maio de 2013 e que se informou de que a data prevista de peche das versións V1 era o 1 de setembro de 2013.

 • 02-09-14Modificación da consulta de DUA de importación e DVD para seleccionar rexistros por código de axente e NIF do axente

  Na nova Resolución do DUA do 11 de xullo de 2014 especifícase que non se poderá declarar o código do axente como declarante na cas.14 (será obrigatorio a partir do 13 de xaneiro de 2015 e voluntario a partir do 1 de outubro de 2014).

  Modifícanse as consultas de DUA e DVD do seguinte xeito:

  1. Desaparece o criterio de Axente en "Busca como", só haberá Importador e Declarante.
  2. Se se selecciona Declarante, na caixa do operador poderase informar tanto o código do axente como o seu NIF.
  3. Mostraranse os rexistros onde o declarante actuou con código de axente ou co seu NIF.
  4. Mostrarase un aviso cando se produza tal casuística.
Imaxe Cargando
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda