Adxudicación directa dos bens non adxudicados na poxa nº 1/2014 da Dependencia Rexional de Alfándegas e II.EE. da Delegación Especial da AEAT en Andalucía, Ceuta e Melilla

Celebrada a Poxa nº 1/2014 desta Dependencia o día 28 de abril de 2014 no salón de actos da Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria, sito na avenida de Andalucía, número 2, planta 3ª  de Málaga e despois de quedar sen adxudicar nas súas dúas licitacións os bens relacionados no anexo I, polo que non hai prezo mínimo de adxudicación, anúnciase que conforme ao disposto nos artigos 104.7 Y 107 do Regulamento Xeral de Recadación, aprobado por Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, queda aberto o trámite de adxudicación directa, por un prazo máximo de seis meses, a contar dende o día de celebración da poxa.Estes bens encóntranse depositados e dispoñibles para ser examinados durante os días 19 a 23 de maio de 2014, en horario de 9.00 a 14.00 horas, nos locais relacionados no anexo II.

 

O prazo de presentación de ofertas será ata o día 26 de maio de 2014.As ofertas deberanse presentar en sobre pechado no rexistro xeral da Dependencia de Alfándegas e Impostos Especiais de Málaga, sita na avenida de Manuel Agustín Heredia, número 1, desa cidade.

 

O interesado deberá indicar nome e apelidos ou razón social ou denominación completa, número de identificación fiscal e domicilio, e acompañar resgardo do depósito constituído mediante ingreso a favor do Tesouro Público do 20 por 100 da valoración dos bens en primeira licitación respecto dos que desexe puxar na conta bancaria nº É 50 0182 5918 44 020 0999022.

 

Concluído o trámite de adxudicación directa, a Mesa procederá a devolver os depósitos que se tivesen constituído, salvo os pertencentes aos adxudicatarios, que se aplicarán ao pagamento do prezo de adxudicación.

 

Os adxudicatarios deberán ingresar a favor do Tesouro Público na conta bancaria arriba indicada dentro dos quince días seguintes a comunicación da acta de adxudicación formalizada pola Mesa de poxa a diferenza entre o depósito constituído e o prezo de adxudicación.Os adxudicatarios que non procedan deste modo perderán o importe do seu depósito, quedando obrigados a resarcir á Administración dos prexuízos que orixine a devandita falta de pagamento.

 

Transcorrido o prazo de presentación de ofertas, no prazo máximo de cinco días hábiles, reunirase a Mesa de poxa para proceder á verificación das ofertas que se tivesen presentado, podendo considerar, se é o caso, que as devanditas ofertas non se axustan, nese momento, ás mellores condicións económicas e decidir estender o prazo de presentación de ofertas, respectando o límite total de seis meses, computados dende a data da celebración da poxa.

 

 

En Málaga, a 28 de abril de 2014.

O Presidente de Mesa,

 

 

Firmado:Carlos García Inocencio

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda