Xullo

 • 15-07-14Nova validación sobre gases fluorados.

  O artigo 2 do Real Decreto 1042/2013, do 27 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre os Gases Fluorados de Efecto Invernadero, esixe que o importador de  produtos obxecto do devandito imposto estea inscrito no correspondente rexistro territorial e que por conseguinte, teña asignado un «Código de Actividade dos Gases Fluorados» (CAF).

  Para os efectos de dar cumprimento ao disposto no artigo QUINCE 3 da Lei 16/2013, do 29 de outubro, por ao que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidade ambiental e se adoptan outras medidas tributarias e financeiras, o artigo 6 da Orde HAP/685/2014, do 29 de abril, pola que se aproba o modelo 587 “Imposto sobre gases fluorados de efecto invernadoiro.Autoliquidación” e establécese a forma e procedemento para a súa presentación, aproba o repertorio de claves de actividade para configurar o Código de Actividade de Gases Fluorados (CAF).Estes recóllense no anexo III da referida Orde, sendo “GF” os carácteres que identifican a actividade do importador.

  En virtude do anteriormente exposto, nas declaracións de despacho a libre práctica deberá consignarse na casa 44 o CAF do importador mediante o código de documento 5014.

  A partir do próximo 22 de xullo poñerase en produción a devandita validación.

 • 15-07-14Estatística por partidas do IVE 2013

  "Estatística por partidas do IVE" correspondente ao exercicio fiscal 2013.

 • 08-07-14Certificados tributarios IRPF 2013

  Esta dispoñible a posibilidade de solicitar os certificados tributarios de IRPF correspondentes ao exercicio 2013, xa sexa de forma electrónica a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, telefónica a través do número 901 12 12 24 ou de forma presencial en oficinas da Axencia Tributaria.

 • 07-07-14DUA de Importación.Nova validación na casa 44 para o documento C620

  Co obxecto de mellorar a calidade dos datos declarados na casa 44 das declaracións de importación, con data de 14 de xullo de 2014 vaise introducir unha validación nestas declaracións das referencias indicadas para o tipo de documento C620 (Documento T2LF).Se a referencia declarada é un MRN español, este debe ter un formato correcto.

 • 07-07-14Medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia

  Entre outras, inclúe modificacións en relación co Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

 • 04-07-14DUAS de exportación de produtos obxecto dos Impostos Especiais

  A partir do próximo 15 de xullo, rexeitaranse os DUAS de exportación de produtos obxecto dos Impostos Especiais nos que non se consignase, na casa 40, o ARC correspondente á operación.

  A este respecto recórdase que no caso de exportación por alfándega doutro Estado Membro e por conseguinte, de circulación intracomunitaria (código 126) o ARC debe ser o do EMCS europeo.No suposto de saída por alfándega española e, por conseguinte circulación en réxime suspensivo dentro de España (códigos 122 e 123), o ARC será o do EMCS nacional.

 • 02-07-14Convenio entre o Reino de España e a República Dominicana para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

  Convenio entre o Reino de España e a República Dominicana para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda, e o seu Protocolo, feitos en Madrid o 16 de novembro de 2011, que entrarán en vigor o 25 de xullo de 2014.

 • 01-07-14Aplicación do convenio TIR en Rusia a partir do 1 de xullo de 2014

   O pasado 30 de novembro de 2013, o Servizo Federal de Alfándegas de Rusia (FCS) anunciou unha prórroga do acordo coa entidade garante rusa -ASMAP- ata o día 1 de xullo de 2014, data a partir da cal deixaría de aplicarse en Convenio TIR en Rusia.Onte, día 30 de xuño, o Servizo de Alfándegas da Federación rusa notificou oficialmente á entidade garante ASMAP a extensión do seu contrato ata o próximo 30 de novembro de 2014.

  De acordo co anterior, o réxime TIR en Rusia continúa sendo de aplicación.Non obstante, convén ter en conta que o atraso na comunicación da extensión do réxime TIR por parte de FCS pode ocasionar inconvenientes aos operadores que realicen este tipo de tráfico polo menos nos primeiros días deste mes de xullo.

 • 01-07-14Estatísticas Declarantes IRPF 2012

  Publícase a 'Estatística dos declarantes de IRPF' correspondente ao exercicio fiscal 2012.

Imaxe Cargando
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda