Anuncio de inicio do procedemento de adxudicación directa de bens por razóns de urxencia da Dependencia de Alfándegas e II.EE. de Alxeciras da Delegación en Cádiz da Axencia Estatal de Administración Tributaria

Esta Dependencia anuncia a alienación polo procedemento de adxudicación directa do CABALO PURA RAZA INGLÉS, de nome KILIAD DOUMONT, identificado co microchip número 978000001283885.O cabalo encóntrase depositado e dispoñible para ser examinado durante os días 23 ao 27 de setembro de 2013, en horario de 9.00 a 14.00 horas, nas instalacións da ESCOLA INDALIANA DE ARTE ECUESTRE no municipio de PENDENTE, provincia de ALMERÍA, teléfono 609 565 551.(Prégase concertar cita previa).

Las condiciones que regirán este procedimiento son las siguientes:

 1.Objeto de la enajenación

Este procedemento ten por obxecto a alienación do cabalo pura raza inglés, de nome KILIAD DOUMONT, identificado co microchip número 978000001283885, valorado en 6.000,00 euros como tipo de alienación.

 2.Régimen jurídico

La normativa aplicable a este procedimiento es la siguiente:

 -  Título VI, Capítulo I (artigos 419 a 423) das Ordenanzas de Alfándegas, aprobadas por Decreto do 17 de outubro de 1947, que regula o procedemento para a alienación de xéneros nas alfándegas.

 -  Artigo 320 das Ordenanzas de Alfándegas, que regula a aplicación do produto da venda dos xéneros poxados.

 -  Título III, Capítulo II (artigos 97 a 107) do Regulamento Xeral de Recadación, aprobado polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo.

 -  Artigo 28 do Real Decreto 1649/1998, do 24 de xullo, que desenvolve o Título II da Lei Orgánica 12/1995, do 12 de decembro, sobre represión de contrabando, relativo ás infraccións administrativos de contrabando, que considera a venda inmediata en determinados supostos dos bens intervidos por contrabando.

 3.Tributación

En el precio de remate de los bienes adjudicados estarán incluidos los tributos devengados con motivo de la importación a consumo en el territorio español que forma parte del territorio aduanero de la Comunidad.Non se inclúen no prezo de remate os impostos indirectos que graven a transmisión destes (Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados ou Imposto sobre o Valor Engadido, se é o caso).

 4.Licitadores

Con excepción do persoal adscrito ao órgano que acordou a alienación dos bens, dos taxadores, dos depositarios e dos funcionarios directamente implicados no procedemento de alienación, poderá tomar parte neste procedemento, por si ou por medio de representante, calquera persoa que posúa capacidade de obrar conforme a dereito e que non teña para iso impedimento ou restrición legal, sempre que se identifique adecuadamente e con documento que xustifique, se é o caso, a representación que exerza.

Ata o día 4 de outubro de 2013, os licitados enviarán ou presentarán as súas ofertas en sobre pechado, que terán o carácter de máximas, no rexistro xeral da Dependencia de Alfándegas e Impostos Especiais de Alxeciras, sita na avenida da Hispanidade, número 1, desa cidade.O licitador deberá indicar nome e apelidos ou razón social ou denominación completa, número de identificación fiscal e domicilio, e acompañar resgardo do depósito de garantía constituído mediante ingreso do 20 por 100 do tipo de alienación dos bens na conta bancaria número 0182 0220 02 0200017176 da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

 5.Mesa de adjudicación

La Mesa de adjudicación estará constituida por la Jefa de la Dependencia de Aduanas e II.EE. de Alxeciras, ou funcionario en quen delegue, en calidade de Presidenta;o Interventor Delegado do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en Cádiz, ou funcionario en quen delegue;a Xefa da Sección de Expedientes da Dependencia de Alfándegas e II.EE. de Alxeciras, ou funcionario en quen delegue, en calidade de Vogal;e un funcionario de Aduanas, que actuará como Secretario.

 6.Adjudicación directa

No prazo máximo de cinco días hábiles posteriores ao prazo de presentación de ofertas, reunirase a Mesa de adxudicación para proceder á verificación das ofertas que se tivesen presentado, podendo considerar, se é o caso, que as devanditas ofertas non se axustan, nese momento, ás mellores condicións económicas e decidir estender o prazo de presentación de ofertas, respectando o límite total de seis meses, computados dende a data deste anuncio.

Verificadas as ofertas, a Mesa formalizará comunicación da acta de adxudicación, que se enviará ao adxudicatario, e procederá a devolver os depósitos constituídos, con excepción do pertencente ao adxudicatario, que se aplicará ao pagamento do prezo de remate.

 7.Desembolso del precio de remate

O adxudicatario deberá ingresar na conta bancaria número 0182 0220 02 0200017176 da Axencia Estatal de Administración Tributaria, dentro dos quince días seguintes á comunicación da acta de adxudicación formalizada pola Mesa, a diferenza entre o depósito constituído e o prezo de adxudicación.Si el adjudicatario no procede de este modo, perderá el importe de su depósito, quedando obligado a resarcir a la Administración de los perjuicios que origine dicha falta de pago.

En caso de non pagamento do prezo de remate polo adxudicatario, a Mesa poderá optar entre acordar a adxudicación ao licitador que tivese realizado a segunda oferta máis elevada, sempre e cando a manteña.

 8.Retirada de los bienes adjudicados

Para retirar los bienes adjudicados, se deberán presentar todos o algunos de los documentos siguientes según los casos: 

  • Resguardo bancario del depósito de garantía.
  • Resguardo bancario de ingreso del desembolso pendiente, en su caso.
  • Original y fotocopia de la carta de pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su caso.

Acreditados los extremos anteriores, se expedirá certificado del acta de adjudicación directa de los bienes.O adxudicatario correrá cos gastos de depósito dos bens a partir do día seguinte ao da entrega do certificado de adxudicación.

 9.Reclamaciones y aceptación de condiciones

Unha vez finalizado o procedemento, non se admitirán reclamacións do adxudicatario respecto á calidade ou cantidade dos bens, salvo por diferenzas xurdidas entre o momento da adxudicación e o da retirada, quedando ao seu cargo a proba desas diferenzas.

La concurrencia a este procedimiento de enajenación supone la aceptación de todas las condiciones que rigen el mismo.

Alxeciras, a 4 de setembro de 2013.

LA JEFA DE LA DEPENDENCIA,

Fdo.:Nuria Carracedo González

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda