Subhasta 01/2013 da Dependencia Rexional de Alfándegas e II.EE. de Valencia

Comunícase para público coñecemento, que o próximo día 23 de outubro de 2013, ás 9,30 horas, no Salón de Actos da Delegación Especial da AEAT de Valencia, rúa Guillém de Castro, núm 4, 46001 Valencia, (aforamento limitado)  procederase á venda en pública poxa das mercadorías que figuran salientadas nas follas adxuntas, axustándose o desenvolvemento desta ás seguintes

BASES

 1. A presente poxa realizarase por mandato e en cumprimento do establecido nos artigos 316 e seguintes e 419 ao 423 das Ordenanzas de Alfándegas, aprobadas por Decreto do 17 de outubro de 1947, e celebrarase de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Recadación, aprobado por Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo.
 2. Os lotes adxudicaranse ao mellor ofertante, sendo as poxas verbais ao trollo e non admitíndose posturas inferiores á taxación.As poxas realizaranse:
  • Ata 300 €, de 10 en 10 €.
  • De 301 a 600 €, de 50 en 50 €.
  • De 601 a 3.000 €, de 100 en 100€.
  • De 3.001 a 6.000 €, de 200 en 200 €.
  • De 6.001 a 10.000 €, de 500 en 500 €.
  • De 10.001 € en diante, de 1.000 en 1.000 €.
 3. As mercadorías a subhastar encóntranse depositadas nos lugares que figuran en cada lote, expoñeranse ao público durante os días 18, 21 e 22 de outubro, dende as 10,30 ás 14 horas, podendo ser examinadas para comprobar a súa calidade, cantidade e demais circunstancias  relacionadas con estas.Para estes efectos, presumirase a conformidade dos interesados polo só feito de puxar, non aceptándose reclamación posterior ningunha sobre estes extremos.A Mesa de Poxa resérvase o dereito a modificar ou retirar calquera lote antes ou durante a poxa e previamente ás poxas.
 4. No acto de adxudicación en poxa de calquera lote, o adxudicatario deberá acreditar a súa personalidade coa exhibición do seu D.N.I. ou outro documento,  ou acreditar así mesmo, a súa representación se actúa por conta de terceiros, séndolles exclusivamente expedidos ao seu favor ou do terceiro representado, os certificados de adxudicación do lote respectivo.
 5. No momento da adxudicación aboarase, en efectivo e obrigatoriamente, un mínimo do VINTE POR CENTO do importe do remate, debendo ingresarse o resto en calquera sucursal do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) na conta 0182-5941-47-0200030857, no prazo de DEZ DÍAS HÁBILES contados a partir da data de subasta.Transcurrido ese prazo sen que se efectuase o correspondente ingreso, considerarase producida a rescisión automática e inmediata da ou das adxudicacións efectuadas, decaendo os interesados dos seus dereitos sobre os lotes, con perda das cantidades aboadas que se ingresarán no Tesouro.
 6. O xustificante de ingreso deberá ser achegado no momento de retirar o Certificado de Adxudicación na Alfándega (Peirao da Alfándega s/n, Porto de Valencia) a partir do día seguinte da celebración da POXA.
 7. Os lotes deberán ser retirados nos QUINCE DÍAS NATURAIS seguintes ao da POXA, sendo por conta do adxudicatario os gastos de estancia ou almacenaxe que orixinen unha vez transcorrido o devandito prazo.Transcurridos NOVENTA DÍAS dende a adxudicación sen que as mercadorías fosen retiradas, estas poderán incorrer en abandono de acordo co establecido nos apartados 6º e 7º do artigo 316 das Ordenanzas de Alfándegas.
 8. Os vehículos automóbiles  cuxo valor de taxación, para os efectos de poxa, sexa inferior a 601 €, terán a condición de refugallo para despezamento.Nos vehículos que vaian ser obxecto de matriculación serán por conta do adxudicatario os gastos que orixinen, se é o caso, o acuñado do número do bastidor e a obtención dos facsímiles necesarios.
 9. Aqueles adxudicatarios de vehículos que os adquiran para a súa posterior venda, deberán indicalo no momento da adxudicación á Mesa de Poxa e acreditar a súa actividade de compra-venda mediante exhibición do documento fiscal correspondente.
 10. En caso de adxudicarse os Lotes nº 5, 6 e 7, o transporte non poderá efectuarse nos colectores orixinais, debendo efectualo pola súa conta o adxudicatario.
 11. A concorrencia á poxa supón a aceptación das condicións xerais que rexen esta, que quedaron expostas nestas BASES, e das demais condicións que adopte a Mesa na dirección da Poxa.

Valencia, 20 de setembro de 2013.

`

A XEFE DA DEPENDENCIA REXIONAL ADXUNTA ALFÁNDEGAS E II.EE. DE VALENCIA.Mercedes Cano Martínez

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda