28-10-2013 Modifícanse o Regulamento do IVE e outros Reais Decretos

Modifícanse o Regulamento do IVE, o Regulamento Xeral de desenvolvemento da Lei Xeral Tributaria, o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos e o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.
  • Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. (BOE, 26-octubre-2013) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana
  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda