Maio

 • 28-05-13Departamento de Alfándegas.Número de identificación OEA españois en Xapón

  A data 15 de abril de 2013, actualizáronse en Sede Electrónica os números de identificación asignados a OEA españois tipo S e F que os devanditos operadores deben comunicar aos seus socios comerciais en Xapón, para os efectos de aplicar o acordo de recoñecemento mutuo de OEA entre a UE e Xapón.
  O devandito número pode consultarse en Sede Electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, dentro da consulta do certificado OEA:Alfándegas Autorizacións - OEA/Trámites- Consulta e, na consulta da súa solicitude de certificado OEA, columna "Código Xapón”

 • 28-05-13Departamento de Alfándegas.Mellora na consulta de sumarias de descarga de Sede electrónica

  Ampliouse a información dispoñible na consulta da Sede electrónica de declaracións sumarias de descarga, "Consulta de declaracións por número de Declaración Sumaria", para incorporar o dato do porto ou aeroporto de destino.

 • 28-05-13Estatísticas de matriculacións (abril 2013)

  Avance Mensual sobre o imposto de matriculación de vehículos correspondente ao mes de abril de 2013.

 • 28-05-13Informe de Recadación Tributaria (abril 2013)

  Informe mensual e series históricas de Recadación Tributaria correspondentes ao mes de abril de 2013

 • 24-05-13Novo carácter de representación para ámbito canario.

  Co fin de facilitar a declaración no DUA das diferentes combinacións de representación no ámbito de VEXCAN, tendo en conta a nova normativa de representantes aduaneiros, engádese o seguinte código aos xa previstos na casa 14 para indicar a forma de representación:"5 (Unicamente para Canarias), cando a representación sexa directa ante a Axencia Tributaria e indirecta ante a Administración Tributaria Canaria."

  Data de posta en produccion:27/05/2013 ás 14:30.

 • 21-05-13Departamento de Alfándegas.Novo rexeitamento de embarques duplicados en Manifestos de Carga.

  Infórmase que, a partir de mañá, mércores 22 de maio, se rexeitarán aqueles Manifestos de Carga que embarquen o mesmo documento DUA de Exportación ou EXS sen seguir algunha das seguintes secuencias de embarque
  - Cando se declara un embarque Total (T) non puido haber embarques parciais (P) nin embarques polo resto (R) previos ou posteriores.O embarque total (T) debe ser único.
  - Se se embarca parcialmente a cadea lóxica de envíos serían un ou máis embarques parciais (P) e finalmente un único embarque polo resto (R) que debe ser o último dos declarados.
  O erro que dará o sistema será o seguinte:
  0438 - O ESTADO DO DOCUMENTO ASOCIADO IMPIDE A OPERACION

 • 20-05-13Modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2012

  Apróbanse os modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2012.

 • 20-05-13Informe más reciente sobre Comercio Exterior:Marzo 2013

  Publícase o informe sobre Comercio Exterior correspondente ao mes de marzo de 2013.

 • 16-05-13Estatísticas de comercio exterior.Datos estatísticos.Últimas estatísticas publicadas

  Últimas estatísticas publicadas de Comercio Exterior, correspondentes ao mes de marzo de 2013.

 • 14-05-13Nova xestión de autorizacións aduaneiras

  Modifícase na Sede electrónica as opcións relativas aos seguintes procedementos DC01, DC04, DC06, DC09, DC11, DC12, DC16, DD07 e DD13 para incluír a posibilidade de solicitar as autorizacións mediante un formulario específico en lugar de por rexistro electrónico como ata agora.Este formulario internet permite a captura duns datos básicos e posibilidade de anexar a documentación necesaria.
  Por outra parte, inclúese tamén a posibilidade de consultar a autorización tanto por unha opción exclusiva para iso dentro de cada procedemento en sede coma pola opción xeral de "os meus expedientes".
  Ademais da modificación dos procedementos anteriores, publícanse tres novos procedementos cun tratamento similar ao dos anteriores:DC18 (Expedidor autorizados de proba de estatuto comunitario), DC19 (Autorización de declaración simplificada) e DC20 (Autorización única de procedementos simplificados)

 • 13-05-13Poxa pública na Dependencia Provincial de Alfándegas e II.EE. de Lleida

  Ponse en coñecemento do público en xeral que o día 12 de Xuño de 2013, ás 10 horas, se celebrará na planta primeira da Dependencia Provincial de Alfándegas e II.EE. de Lleida sita en  Ctra.N-145  Km.9, 25799  La Farga de Moles (Lleida), a venda en pública poxa de determinados bens comisados

 • 10-05-13Departamento de Alfándegas e II.EE. Partidas 9930 en DUA importación

  Comunícase que a partir do día 20 do presente mes vanse pechar as validacións informáticas, de tal maneira que non se permita o uso das posicións estatísticas 9930 (de mercadorías subministradas a buques e aeronaves) nin as 9931 (mercadorías subministradas ao persoal de instalacións en alto mar ou para o funcionamento de motores, máquinas e demais equipo de instalacións en alto mar) nos DUA de importación.A partir do devandito momento, nas declaracións de destinos especiais deberá indicarse necesariamente a clasificación correcta das mercadorías vinculadas a este.

 • 09-05-13Impuestos Especiales de Fabricación.Declaración informativa de cotas repercutidas.Modelo 548

  Apróbase o modelo 548 "Impostos Especiais de Fabricación.Declaración informativa de cotas repercutidas".

 • 09-05-13Poxa da Dependencia Rexional de Alfándegas e Impostos Especiais da Delegación Especial en Andalucía, Ceuta e Melilla da AEAT

  Esta Dependencia acorda celebrar o día 12 de xuño de 2013, ás 10.00 horas, no salón de actos da Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria, sito na avenida de Andalucía, número 2, planta 3.ª, de Málaga, a venda en poxa pública dos bens relacionados.

 • 06-05-13Aduanas.Redución do número de partidas por mensaxe de sumarias de descarga e manifestos de carga

  Infórmase que, con data 1 de outubro de 2013, o límite de partidas admitidas nunha mensaxe de partidas de declaracións sumarias de descarga, MANCAR, ou nunha mensaxe de manifestos de carga, CARCAR, se reducirá das 999 actuais a un máximo de 200 partidas por mensaxe aceptada.En caso superar este albor darase o mesmo erro que na actualidade:"0051 ERRO EN TRADUCCION ". Non se aplicará este límite ás mensaxes de declaracións sumarias de descarga que desconsoliden un coñecemento tipo máster aéreo.
  Así mesmo, recórdase que os outros límites de tamaño recollidos nas Guías EDIFACT destas mensaxes (ver "Apéndice I:Límite máximo da mensaxe a remitir á Alfándega" en ambos os dous documentos), seguen vixentes.

 • 06-05-13Apertura de cita previa para Renda 2012

  O 6 de maio comeza o servizo de petición de cita previa para confección de declaracións e modificación de borradores.Se poderá concertar a cita por Internet ou chamando os teléfonos 901 12 12 24 (durante as 24 horas) e 901 22 33 44 ( de luns a venres de 9 a 19 horas);o último día para solicitar cita previa será o 28 de xuño.Tamén se recorda que o día 6 de maio comeza o prazo para a presentación de declaracións non telemáticas de Renda 2012 en  Oficinas, Entidades Financeiras e outras colaboradoras.

Imaxe Cargando
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda