Xaneiro

 • 31-01-13Novos modelos 230 e 136:Gravame Especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas

  Orde HAP/70/2013, do 30 de xaneiro, pola que se aproba o modelo 230 "Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e Imposto sobre a Renda de non Residentes:Retencións e ingresos a conta do Gravame Especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas;Imposto sobre Sociedades:Retencións e ingresos a conta sobre os premios de determinadas lotarías e apostas.Autoliquidación" e o modelo 136 "Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e Imposto sobre a Renda de non Residentes.Gravame Especial sobre os Premios de determinadas Lotarías e Apostas.Autoliquidación".

 • 31-01-13Declaración informativa sobre bens e dereitos situados no estranxeiro:novo modelo 720

  Orde HAP/72/2013, do 30 de xaneiro, pola que se aproba o modelo 720, declaración informativa sobre bens e dereitos situados no estranxeiro, a que se refire a disposición adicional décimo oitava da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria e determínanse o lugar, forma, prazo e o procedemento para a súa presentación.

 • 31-01-13Impuestos Especiales de Fabricación.Créanse os novos modelos 581 e 582 e modifícanse diversas normas

  Orde HAP/71/2013, de 30 de xaneiro, pola que se modifica a Orde EHA/3482/2007, de 20 de novembro, pola que se aproban determinados modelos, se refunden e actualizan diversas normas de xestión en relación cos Impostos Especiais de Fabricación e co Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos e modifícase a Orde EHA/1308/2005, de 11 de maio, pola que se aproba o modelo 380 de declaración-liquidación do Imposto sobre o Valor Engadido en operacións asimiladas ás importacións, determínanse o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación por medios telemáticos, e outra normativa tributaria.

 • 29-01-13Nomenclatura e notas explicativas en español.

  Durante o Consello da Organización Mundial de Alfándegas do pasado mes de xuño, o Secretario Xeral Sr. Kunio Mikuriya, e o Vicesecretario Xeral Sr. Sergio Mujica, anunciaron a publicación da Nomenclatura e das súas Notas explicativas en español.Mentres a edición 2007 ofrecía estas publicacións soamente en versión online, a nova edición 2012 preséntaas tanto en formato papel como online.

 • 29-01-13Estatísticas de matriculacións (decembro 2012)

  Avance Mensual sobre o imposto de matriculación de vehículos correspondente ao mes de decembro de 2012.

 • 25-01-13Criterios da Dirección Xeral de Tributos en relación co investimento do suxeito pasivo no IVE.

  Preguntas frecuentes baseadas nos criterios establecidos pola Dirección Xeral de Tributos (Consulta V2583-12, do 27 de decembro de 2012) en relación co investimento do suxeito pasivo do artigo 84.Uno.2º.f da Lei de IVE.

 • 24-01-13ENS (Declaración sumaria de entrada).

  Declaración dos OEA (Operadores Económicos Autorizados) de terceiros países cos que a UE asinou MRA (Acordo de Recoñecemento Mutuo).
  No DOUE do 24/01/2013 publicouse o Regulamento de execución (UE) Nº 58/2013 da Comisión do 23 de xaneiro de 2013 que modifica o Regulamento (CEE) nº 2454/93, polo que se fixan determinadas disposicións de aplicación do Regulamento (CEE) nº 2913/92 do Consello polo que se establece o código aduaneiro comunitario, polo que se modifica o Anexo 30 bis das disposicións de aplicación do Código Aduaneiro co obxecto de permitir a declaración dos códigos OEA de operadores de terceiros países cos que a Unión Europea subscribise acordos de recoñecemento mutuo.
  Estes números poderán declararse a partir de febreiro do 2013.

 • 22-01-13Informe da Dirección Xeneral de Tributos sobre a forma en que o destinatario da factura electrónica debe prestar o seu consentimento

  O artigo 9.2 do Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, establece que a expedición da factura electrónica estará condicionada a que o seu destinatario dese o seu consentimento.

  Por parte do Departamento de Xestión Tributaria considerouse unha cuestión á Dirección Xeral de Tributos sobre a forma en que o destinatario da factura electrónica debe prestar o seu consentimento para entender que se cumpriu co requisito establecido no citado artigo 9.2 do  novo Regulamento polo que se aproban as obrigas de facturación, despois de  ser evacuado polo mencionado Centro Directivo un informe externo con data 21 de decembro de 2012 que, polo seu interese, se  reproduce a continuación:

 • 22-01-13Proxecto EXS.Aprazamento da versión 2

  En liña coas solicitudes recibidas, aprázase ata o luns día 4 de febreiro de 2013, o peche da versión V1 da declaración EXS.Recórdase que a versión V2 está activa e que se poden enviar as declaracións a esta.

 • 21-01-13Estatísticas de comercio exterior.Datos estatísticos.Novembro de 2012

  Últimas estatísticas publicadas de Comercio Exterior, correspondentes ao mes de novembro de 2012.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda