Memoria 2018

    
 
 
 1. 1.INTRODUCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Resultados obtidos de acordo con outros indicadores establecidos nos Plans de Obxectivos de anos anteriores
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2 Outros resultados da prevención e control da fraude tributaria e aduaneira
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2018
  1. 4.1.Prevención da fraude tributaria e aduaneira.Asistencia ao contribuínte
   1. 4.1.1.Servicios de información
   2. 4.1.2.Asistencia aos contribuíntes
   3. 4.1.3.Campaña de Renta
   4. 4.1.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.1.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.1.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.1.7.Ley de Transparencia
  2. 4.2.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.2.1.Control sobre tributos internos
   2. 4.2.2.Control aduaneiro, dos impostos especiais e ambientais
   3. 4.2.3.Fase recadatoria
   4. 4.2.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.2.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   6. 4.2.6.Colaboración con Facendas Forais
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Subministración inmediata de información (SII)
   5. 4.3.5.Outros novos trámites telemáticos
   6. 4.3.6.Notificacións electrónicas
   7. 4.3.7.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   8. 4.3.8.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   9. 4.3.9.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información.Colaboración con outras administracións
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
   4. 4.4.4.Notificacións a través do Centro de Impresión e Ensobrado
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
  6. 4.6.Relacións internacionais
 5. 5.CUMPRIMENTO COOPERATIVO
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Profesionais tributarios
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións presentadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre Servizos centrais e Servizos territoriais 2017 - 2018
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2017 - 2018
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2017 - 2018
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2017 - 2018
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2017 - 2018
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Principais rúbricas 2018
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Cadro nº 15.Axustes por impactos de cambios normativos
  16. Cadro nº 16.Índice de eficiencia
  17. Gráfico nº 17.Evolución de los accesos al Programa Informa
  18. Gráfico nº 18.Evolución chamadas teléfono Información Tributaria Básica
  19. Gráfico nº 19.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  20. Gráfico nº 20.Renda WEB
  21. Cadro nº 21.Renda 2017:resultados obtidos
  22. Gráfico nº 22.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  23. Gráfico nº 23.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  24. Cadro nº 24.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  25. Cadro nº 25.Garantías nos aprazamentos concedidos
  26. Gráfico nº 26.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  27. Gráfico nº 27.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns de euros)
  28. Cadro nº 28.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  29. Cadro nº 29.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e Impostos Especiais
  30. Cadro nº 30.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  31. Cadro nº 31.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  32. Cadro nº 32.Resultados no réxime de Módulos
  33. Cadro nº 33.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  34. Cadro nº 34.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  35. Cadro nº 35.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  36. Cadro nº 36.Actividade interventora de Impostos Especiais
  37. Cadro nº 37.Evolución da débeda pendente
  38. Cadro nº 38.Desagregación da débeda pendente
  39. Cadro nº 39.Datos relativos a débedas en executiva
  40. Gráfico nº 40.Evolución do cargo en período executivo (2006-2018)
  41. Cadro nº 41.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  42. Cadro nº 42.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  43. Cadro nº 43.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  44. Cadro nº 44.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  45. Gráfico nº 45.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  46. Gráfico nº 46.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando: