ANEXO: CADROS E GRÁFICOS

   
 1. Imaxe decorativa

 2. Cadro nº 1. Recadación tributaria
 3. Cadro nº 2. Principais declaracións presentadas
 4. Cadro nº 3. Censo de obrigados tributarios
 5. Cadro nº 4. Cadro de persoal total
 6. Gráfico nº 5. Distribución entre Servizos centrais e Servizos territoriais
 7. Gráfico nº 6. Distribución por áreas 2016 - 2017
 8. Gráfico nº 7. Distribución por subgrupos 2016 - 2017
 9. Gráfico nº 8. Distribución por sexos 2016 - 2017
 10. Cadro nº 9. Índice de desempeño
 11. Cadro nº 10. Distribución do gasto por capítulos. Comparativa 2016 - 2017
 12. Cadro nº 11. Queixas e suxestións. Principais rúbricas 2017
 13. Cadro nº 12. Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
 14. Cadro nº 13. Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
 15. Gráfico nº 14. Evolución da recadación tributaria xestionada pola Axencia Tributaria
 16. Cadro nº 15. Axustes por impactos de cambios normativos
 17. Cadro nº 16. Índice de eficiencia
 18. Cadro nº 17. Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Aduanas e II. EE.
 19. Cadro nº 18. Control do fraude tributario e aduaneiro: principais magnitudes
 20. Cadro nº 19. Actuacións de loita contra o contrabando
 21. Cadro nº 20. Principais actuacións do Servizo de Vixilancia Aduaneira
 22. Cadro nº 21. Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
 23. Cadro nº 22. Resultados no réxime de Módulos
 24. Cadro nº 23. Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Aduanas
 25. Cadro nº 24. Actividade interventora
 26. Cadro nº 25. Evolución da débeda pendente
 27. Cadro nº 26. Desagregación da débeda pendente
 28. Cadro nº 27. Datos relativos a débedas en executiva
 29. Gráfico nº 28. Evolución do cargo en período executivo (2007-2017)
 30. Cadro nº 29. Medidas preventivos e derivacións de responsabilidade
 31. Cadro nº 30. Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
 32. Cadro nº 31. Medidas preventivos (arts. 81.5 e 81.8 LGT)
 33. Cadro nº 32. Subministración de información a Órganos Xurisdicionais
 34. Gráfico nº 33. Evolución dos accesos ao programa Informa
 35. Gráfico nº 34. Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
 36. Gráfico nº 35. Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
 37. Gráfico nº 36. Renda WEB
 38. Cadro nº 37. Renda 2016: resultados obtidos
 39. Gráfico nº 38. Solicitudes de adiamentos en número. Distribución porcentual por tramos de importe
 40. Gráfico nº 39. Solicitudes de adiamentos en importe. Distribución porcentual por tramos de importe
 41. Cadro nº 40. Acordos de adiamentos e fraccionamentos de pagamento
 42. Cadro nº 41. Garantías nos adiamentos concedidos
 43. Gráfico nº 42. Evolución do número de solicitudes de adiamentos
 44. Gráfico nº 43. Evolución do importe de adiamentos solicitados (en millóns euros)
 45. Cadro nº 44. Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
 46. Gráfico nº 45. Evolución das declaracións do imposto sobre a renda das persoas físicas presentadas por Internet
 47. Gráfico nº 46. Subministracións de información. Administracións públicas