Memoria 2017

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2 Outros resultados da prevención e control da fraude tributaria e aduaneira
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2017
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Subministración inmediata de información (SII)
   5. 4.3.5.Outros novos trámites telemáticos
   6. 4.3.6.Notificacións electrónicas
   7. 4.3.7.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   8. 4.3.8.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   9. 4.3.9.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións presentadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre Servizos centrais e Servizos territoriais
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2016 - 2017
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2016 - 2017
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2016 - 2017
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2016 - 2017
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Principais rúbricas 2017
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Cadro nº 15.Axustes por impactos de cambios normativos
  16. Cadro nº 16.Índice de eficiencia
  17. Cadro nº 17.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  18. Cadro nº 18.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  19. Cadro nº 19.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  20. Cadro nº 20.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  21. Cadro nº 21.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  22. Cadro nº 22.Resultados no réxime de Módulos
  23. Cadro nº 23.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  24. Cadro nº 24.Actividade interventora
  25. Cadro nº 25.Evolución da débeda pendente
  26. Cadro nº 26.Desagregación da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Datos relativos a débedas en executiva
  28. Gráfico nº 28.Evolución do cargo en período executivo (2007-2017)
  29. Cadro nº 29.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  30. Cadro nº 30.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  32. Cadro nº 32.Subministración de información a Órganos Xurisdicionais
  33. Gráfico nº 33.Evolución de los accesos al Programa Informa
  34. Gráfico nº 34.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  35. Gráfico nº 35.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  36. Gráfico nº 36.Renda WEB
  37. Cadro nº 37.Renda 2016:resultados obtidos
  38. Gráfico nº 38.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  39. Gráfico nº 39.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  40. Cadro nº 40.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  41. Cadro nº 41.Garantías nos aprazamentos concedidos
  42. Gráfico nº 42.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  43. Gráfico nº 43.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  44. Cadro nº 44.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  45. Gráfico nº 45.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  46. Gráfico nº 46.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.2.4. Facilidades para el pago de las deudas tributarias

   
 1. Pagamento en entidades financeiras

  No exercicio 2017 non se concedeu autorización a ningunha outra entidade de crédito para que poida actuar como colaboradora na xestión recadatoria despois de producirse, por outro lado, 3 baixas na prestación do servizo de colaboración. Deste modo, a 31 de decembro de 2017 tiñan autorización para actuar como colaboradoras na xestión recadatoria 123 entidades de crédito.

  Neste exercicio, o importe da recadación a través das entidades colaboradoras alcanzou os 242.504 millóns de euros o que, respecto ao exercicio 2016, supón un incremento do 4,5 por cento.

  Durante o exercicio 2017, realizáronse labores de comprobación sobre un total de 36 entidades (unhas das cales foi controlada dende un punto de vista integral). Así mesmo, co obxecto de verificar os resultados das trabas comunicadas á Axencia Tributaria, leváronse a cabo comprobacións en relación con 1.404 actuacións de embargo de contas correspondentes a 16 entidades.

  Finalmente, durante 2017 practicáronse polo Equipo Central de Control de Entidades Colaboradoras 20 liquidacións de xuros de mora a 12 entidades por ingreso fóra de prazo. O importe total dos xuros de mora liquidados ascendeu aos 16.034,53 euros.

  Aprazamentos e fraccionamentos de pagamento

  Os contribuíntes poden solicitar o aprazamento e fraccionamento das súas débedas cando problemas transitorios de tesouraría lles dificulten o pagamento.

  En 2017, descenderon tanto o número de solicitudes de aprazamento e fraccionamento de pagamento, coma o importe solicitado respecto a 2016.

  Así, presentáronse 1.504.178 solicitudes por un importe de 6.962,2 millóns de euros, é dicir, un 9,5 por cento menos que en 2016 en canto a número e un 26 por cento menos en canto a importe.

  Os cadros que se enumeran a continuación e que se mostran no Anexo desenvolven a distribución das solicitudes de aprazamento e fraccionamento en función do importe das débedas:

   

 2. Gráfico nº 38.Solicitudes de aprazamentos en importe. Distribución porcentual por tramos de importe (Anexo)
 3. Gráfico nº 39.Solicitudes de aprazamentos en importe. Distribución porcentual por tramos de importe (Anexo)
 4. Máis do 99 por cento das solicitudes recibidas corresponden a débedas de menos de 30.000 euros, se ben estas supoñen o 68 por cento do importe total solicitado. Nestes aprazamentos, a partir da entrada en vigor da Orde HAP/2178/2015, do 9 de outubro, publicada o día 20 de outubro de 2015, exímese o debedor da obriga xeral de achegar garantías de pagamento ao realizar a solicitude.

  En canto aos aprazamentos e fraccionamentos de pagamento resoltos en 2017, adoptáronse 1.399.568 acordos por un total de 5.402,3 millóns de euros co sentido e polos conceptos que se detallan no seguinte cadro:

   

 5. Cadro nº 40. Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento (Anexo)
 6. Respecto ao ano anterior, se ben o número de aprazamentos e fraccionamentos concedidos só se elevou un punto porcentual, pasando do 88% ao 89%, o incremento en importe deses acordos concedidos viuse incrementado en seis puntos porcentuais, pasando do 69% en 2016 ao 75% en 2017.

  Nos cadros e gráficos do Anexo e referidos a continuación móstranse as principais magnitudes ao respecto:

 7. Cadro nº 41. Garantías nos aprazamentos concedidos (Anexo)
 8. Gráfico nº 42. Evolución do número de solicitudes de aprazamentos (Anexo)
 9. Gráfico nº 43. Evolución do importe de aprazamentos solicitados (Anexo)