Memoria 2017

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2 Outros resultados da prevención e control da fraude tributaria e aduaneira
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2017
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Subministración inmediata de información (SII)
   5. 4.3.5.Outros novos trámites telemáticos
   6. 4.3.6.Notificacións electrónicas
   7. 4.3.7.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   8. 4.3.8.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   9. 4.3.9.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións presentadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre Servizos centrais e Servizos territoriais
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2016 - 2017
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2016 - 2017
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2016 - 2017
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2016 - 2017
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Principais rúbricas 2017
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Cadro nº 15.Axustes por impactos de cambios normativos
  16. Cadro nº 16.Índice de eficiencia
  17. Cadro nº 17.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  18. Cadro nº 18.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  19. Cadro nº 19.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  20. Cadro nº 20.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  21. Cadro nº 21.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  22. Cadro nº 22.Resultados no réxime de Módulos
  23. Cadro nº 23.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  24. Cadro nº 24.Actividade interventora
  25. Cadro nº 25.Evolución da débeda pendente
  26. Cadro nº 26.Desagregación da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Datos relativos a débedas en executiva
  28. Gráfico nº 28.Evolución do cargo en período executivo (2007-2017)
  29. Cadro nº 29.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  30. Cadro nº 30.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  32. Cadro nº 32.Subministración de información a Órganos Xurisdicionais
  33. Gráfico nº 33.Evolución de los accesos al Programa Informa
  34. Gráfico nº 34.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  35. Gráfico nº 35.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  36. Gráfico nº 36.Renda WEB
  37. Cadro nº 37.Renda 2016:resultados obtidos
  38. Gráfico nº 38.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  39. Gráfico nº 39.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  40. Cadro nº 40.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  41. Cadro nº 41.Garantías nos aprazamentos concedidos
  42. Gráfico nº 42.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  43. Gráfico nº 43.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  44. Cadro nº 44.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  45. Gráfico nº 45.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  46. Gráfico nº 46.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.1.1.Control selectivo e investigación

   
 1. As actuacións de control selectivo e investigación teñen por finalidade detectar e regularizar os incumprimentos máis complexos, así como perseguir as formas máis sofisticadas de fraude.O seu carácter selectivo fainas recaer sobre os contribuíntes que presentan un risco fiscal máis elevado.

  A súa realización ten un gran compoñente investigador e, require en xeral, unha revisión exhaustiva da situación tributaria do contribuínte obxecto de actuación inspectora, para o cal os órganos que as levan a cabo están dotados das máis amplas facultades que a normativa atribúe á Administración tributaria.

  Estas actuacións son realizadas polos órganos das Delegacións Especiais e polos órganos da Delegación Central de Grandes Contribuíntes que teñen encomendado o desenvolvemento da inspección tributaria e aduaneira.

  Ademais das actuacións inspectoras, agrúpanse tamén nesta categoría as actuacións que desenvolve Vixilancia Aduaneira, no exercicio das súas funcións de loita contra o contrabando, o branqueo de capitais e de colaboración, en misións de investigación, cos demais órganos da Axencia que exercen funcións de control tributario, e as actuacións desenvolvidas pola Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional.

  As actuacións de control selectivo culminan, normalmente, coas correspondentes liquidacións administrativas que regularizan a situación tributaria do obrigado tributario ou ben coa presentación de denuncia ante o Ministerio Fiscal cando, no curso das actuacións, se aprecian indicios de delito contra a Facenda Pública, branqueo de capitais ou contrabando.

  Así, en 2017, remitíronse ao Ministerio Fiscal 225 informes de delito fiscal que afectan un total de 212 contribuíntes (sen prexuízo das actuacións de Vixilancia Aduaneira en delitos de fraude fiscal).O importe global de cotas defraudadas é de 327,83 millóns de euros.Estes datos móstranse no seguinte cadro do Anexo: 

 2. Cadro nº 17.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE. (Anexo)
 3. As principais magnitudes que resultan das actividades de control selectivo reflíctense no cadro do Anexo:

 4. Cadro nº 18.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes (Anexo)
 5. Actuacións inspectoras sobre tributos internos

  Estas actuacións comprenden todas as realizadas polos órganos da área de Inspección Financeira e Tributaria das Delegacións Especiais e da Delegación Central de Grandes Contribuíntes, en exercicio das funcións administrativas atribuídas á inspección tributaria polo artigo 141 da Lei Xeral Tributaria.

  O importe total de débeda liquidada en 2017 ascendeu a 5.006,05 millóns de euros.Neste importe recóllese tanto débeda instruída e liquidada no propio exercicio 2017, como débeda instruída en exercicios anteriores e liquidada en 2017, non computándose, non obstante, a débeda instruída no exercicio, pero contida en actas que non se confirmasen á finalización do exercicio 2017.

  Por grupos de programas, produciuse un aumento de actuacións en Sociedades e Socios (2.588 expedientes, cun incremento do 5,42% respecto dos 2.455 expedientes finalizados en 2016) e Beneficios Fiscais (1.079 expedientes cun incremento do 6,83% respecto dos 1.010 expedientes finalizados en 2016) e produciuse unha diminución de actuacións en Comprobación Sectorial (2.644 expedientes cunha diminución do 9,79% respecto dos 2.931 expedientes finalizados en 2016), Profesionais (2.721 expedientes cunha diminución do 4,36% respecto dos 2.845 expedientes finalizados en 2016), actuacións específicas de comprobación e investigación (5.253 expedientes cunha diminución do 8,68% respecto dos 5.752 expedientes finalizados en 2016), control pemes (4.133 expedientes cunha diminución do 5,14% respecto dos 4.357 expedientes finalizados en 2016), e facturación irregular e tramas de fraude (1.307 expedientes cunha diminución do 1,51% respecto dos 1.327 expedientes finalizados en 2016).

  Actuacións inspectoras sobre os tributos que gravan as operacións de Comercio Exterior e sobre os Impostos Especiais

  Inclúense as actuacións inspectoras realizadas polos órganos da área de Inspección de Alfándegas e Impostos Especiais das Delegacións Especiais e da Delegación Central de Grandes Contribuíntes, co fin de combater a fraude que afecta tanto aos intereses financeiros da Unión Europea, é dicir, aos recursos propios e ás axudas comunitarias á exportación de produtos agrícolas, como aos tributos internos que gravan as operacións de comercio exterior e aos Impostos Especiais.

  No ano 2017, realizáronse 2.603 liquidacións, cunha débeda liquidada de 372,51 millóns de euros.

  Impostos Especiais:

  En 2017, as comprobacións centráronse fundamentalmente nos seguintes ámbitos:

  • Exencións e supostos de non suxeición do Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, así como revisión das bases impoñibles declaradas e a repercusión da fraude deste imposto sobre os tributos que gravan o comercio exterior, especialmente en relación coa fraude por aplicación indebida das exencións relativas ao aluguer de vehículos e embarcacións de recreo.
  • Uso indebido de gasóleo bonificado, mediante o seu desvío polos titulares dos establecementos inscritos no rexistro territorial dos Impostos especiais e/ou polo propio consumidos final do gasóleo bonificado para usos non previstos no artigo 54.2 da Lei 38/1992, do 28 de decembro, de Impostos Especiais.
  • Control da aplicación de exencións e supostos de non suxeición ao Imposto sobre a electricidade.
  • Control da declaración e ingreso do Imposto Especial sobre o Carbón, derivado da Lei 15/2012, do 27 de decembro, de medidas fiscais para a sostibilidade enerxética.
  • Control do Imposto sobre o alcohol e bebidas alcohólicas, mediante a inspección de contribuíntes titulares, polo menos, dun establecemento con algún dos CAEs seguintes:B7 (depósitos fiscais de bebidas derivadas) e/ou DB (depósitos fiscais de bebidas alcohólicas).
  • Fraude no IVE derivado de operacións con produtos suxeitos a Impostos Especiais.

  Comercio Exterior:

  As actuacións na área de control aduaneiro dirixíronse á revisión daqueles elementos dos tributos que gravan o comercio exterior e que non poden ser comprobados no momento do despacho aduaneiro.

  A fraude neste campo ten distintas variables posibles.Por unha parte, situacións nas que o prezo real das mercadorías non se corresponde coa documentación comercial presentada no momento do despacho aduaneiro sendo os sectores máis afectados o téxtil, o calzado, os bolsos e os artigos de marroquinería procedentes de Asia.Por outra parte, os casos nos que, existindo conceptos a incluír no valor en alfándega en concepto de axustes ao prezo pagado ou por pagar, non se incrementou o valor.Por último, debe terse en conta o risco que supón o crecemento do comercio electrónico por canto as simplificacións existentes para este tipo de envío de pequeno tamaño, por regra xeral, poden facilitar a declaración de valores inferiores aos reais.

  En canto á revisión da orixe das mercadorías e aplicación de dereitos antidúmping, a fraude consiste en facer desaparecer a conexión entre mercadoría e fabricante, mediante a presentación de certificados de orixe e facturas falsas ou adulteradas, ou realizando vendas -reais ou ficticias- no país de orixe real con outros terceiros países con tratamento preferencial ou sen dereitos antidúmping, ou aplicando de forma incorrecta o código adicional que se aproba para determinados exportadores e que leva consigo o pagamento dun dereito antidúmping inferior ao xeneral ou de importe cero.De igual modo, podería eludirse un dereito antidúmping mediante a aplicación dun menor dereito arancelario do que realmente corresponde.

  En relación coa importación de produtos agrícolas e da pesca, mantéñense con carácter xeral os riscos fiscais de anos anteriores:infravaloración, incorrecta clasificación arancelaria e falsas declaracións de orixe preferencial.

  Este ano non se inclúen as comprobacións de restitucións á exportación de produtos agrícolas, xa que estas practicamente desapareceron e polo tanto non se asignou ningún control específico de restitucións dentro do Plan de control 2016/2017 das operacións financiadas con cargo ao FEAGA.

  Polo que respecta ao IVE de importación e ao control da aplicación de tipos reducidos, o obxectivo é regularizar a situación tributaria dos contribuíntes que liquidasen á importación cotas de IVE inferior ás que corresponden, por incorrecta aplicación do tipo impositivo.

  En canto ao IVE á importación e á exención nos despachos a libre práctica, poden darse dous tipos de fraude:o despacho a libre práctica en España sen que os bens se envíen a outro Estado membro, con fraude no feito impoñible importación do IVE, e o despacho a libre práctica noutro Estado membro, con envío posterior da mercadoría importada en España sen declaración do feito impoñible adquisición intracomunitaria polo suxeito pasivo español (neste caso faise necesaria a Asistencia Mutua).En ambos os dous casos, as posteriores entregas dos bens no territorio español de aplicación do IVE poden non ser declaradas neste imposto.

  Represión do contrabando, do branqueo de capitais e doutras fraudes

  En materia de loita contra o contrabando e o branqueo de capitais, as unidades de Vixilancia Aduaneira realizan actuacións dirixidas á represión do contrabando e tráfico ilícito de estupefacientes, tabaco, produtos falsificados e outros xéneros, así como do branqueo de capitais conexo coas devanditas actividades delituosas, en coordinación con outros organismos do Estado, desenvolvendo as súas actuacións de vixilancia e control no espazo marítimo, aéreo e terrestre.

  As unidades de Vixilancia Aduaneira tamén desenvolven actuacións de control e apoio do resto de áreas do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais, entre as que se inclúen controis preventivos en recintos aduaneiros mediante técnicas de inspección non intrusiva, controis de moeda, e o control da seguridade da cadea de transporte internacional.

  Así mesmo, realizan actuacións de loita contra a fraude fiscal e a economía somerxida, colaborando con outros Departamentos da Axencia Tributaria, xa sexa no ámbito penal ou en vía administrativa.A crecente complexidade da fraude, así como a internacionalización das súas estruturas, precisa dunha coordinación externa e unha necesidade de optimización dos recursos da Axencia Tributaria mediante a cooperación e colaboración entre as distintas áreas funcionais.

  En 2017, interviñéronse, froito destas actuacións, 130.008 kg de hachix, 31.667 kg de cocaína e 8.378.042 caixetiñas de tabaco, o que supón un total de 967 delitos e 7.261 infraccións.Así mesmo, denunciáronse 87 delitos de falsificación e 2.999 infraccións, ademais de 59 delitos de branqueo de capitais.

  As cifras sobre contrabando e sobre as actuacións realizadas durante este exercicio expóñense nos seguintes cadros do Anexo:

 6. Cadro nº 19.Actuacións de loita contra o contrabando (Anexo)
 7. Cadro nº 20.Principais actuacións de Vixilancia Aduaneira (Anexo)
 8. Fiscalidade internacional

  Ao longo de 2017, a Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional (ONFI) continuou reforzando o seu papel na loita contra a fraude e a elusión fiscal internacional.Durante este período, sen prexuízo da asistencia dos seus funcionarios a grupos de traballo en organizacións internacionais relevantes en materia de fiscalidade internacional e da súa participación en funcións de planificación de acción inspectora, a ONFI concentrouse novamente na realización de actuacións inspectoras, das cales finalizaron neste período máis de 200, cifra similar á dos exercicios precedentes.

  Estas actuacións inclúen a instrución de acordos previos de valoración de operacións vinculadas (APA), a negociación en procedementos amigables en materia de imposición directa e actuacións de apoio e colaboración en procedementos inspectores, entre outras.

  En relación cos APA, a actuación da ONFI persegue, a través destes acordos previos en materia de prezos de transferencia, reducir a litigiosidad e mellorar a seguridade xurídica do contribuínte garantindo unha recadación acorde co esixido por lei.En 2017, a ONFI participou na xestión de 138 expedientes, fronte aos 129 de 2016.Dese total, finalizáronse 39, sendo estimados 25, desestimados 5 e en 9 casos produciuse o desistimento dos solicitantes.Os APA estimados en 2017 permitiron garantir bases impoñibles por un valor superior aos 1.400 millóns de euros, fronte aos máis de 3.300 millóns garantidos nos APA estimados en 2016, se ben naquel ano se produciu algunha actuación singular por importe próximo aos 1.800 millóns que desvirtúa a comparación.

  Á súa vez, o pasado ano 2017, a ONFI participou en 259 procedementos amigables en materia de imposición directa, cifra crecente en relación cos 237 do ano 2016, ou os 125 de 2015.A actuación da ONFI persegue, nestes procedementos, unha adecuada defensa das bases impoñibles españolas –principalmente en situacións de dobre imposición– tanto en regularizacións con alcance transfronteirizo realizadas pola Administración española, coma nas efectuadas polas administracións doutros países.Dese total de procedementos, finalizáronse 53 o pasado ano, nos que se debatía sobre bases impoñibles de máis de 930 millóns de euros.En 2016 finalizáranse 46 procedementos cun valor, en termos de bases defendidas, de 860 millóns de euros.

  A ONFI tamén realiza actuacións de apoio e colaboración en procedementos inspectores, centradas en cuestións complexas en materia de fiscalidade internacional.Esta actividade ten especial transcendencia no ámbito das actuacións inspectoras da Delegación Central de Grandes Contribuíntes.En 2017, a ONFI participou en 182 actuacións inspectoras, das cales se finalizaron 113, cun importe total de axustes en base impoñible de máis de 2.200 millóns de euros.En 2016 realizáronse 93 actuacións inspectoras con participación da ONFI, con axustes en bases de máis de 3.700 millóns, se ben naquel ano se produciu algunha actuación singular por un importe próximo aos 1.700 millóns de euros que desvirtúa a comparación.Nos tres últimos anos, entre 2015 e 2017, a participación da ONFI en actuacións inspectoras, sexa presencial ou de carácter documental, permitiu incrementar bases impoñibles nun importe superior aos 8.600 millóns de euros.