Memoria 2017

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2 Outros resultados da prevención e control da fraude tributaria e aduaneira
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2017
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Subministración inmediata de información (SII)
   5. 4.3.5.Outros novos trámites telemáticos
   6. 4.3.6.Notificacións electrónicas
   7. 4.3.7.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   8. 4.3.8.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   9. 4.3.9.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións presentadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre Servizos centrais e Servizos territoriais
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2016 - 2017
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2016 - 2017
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2016 - 2017
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2016 - 2017
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Principais rúbricas 2017
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Cadro nº 15.Axustes por impactos de cambios normativos
  16. Cadro nº 16.Índice de eficiencia
  17. Cadro nº 17.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  18. Cadro nº 18.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  19. Cadro nº 19.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  20. Cadro nº 20.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  21. Cadro nº 21.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  22. Cadro nº 22.Resultados no réxime de Módulos
  23. Cadro nº 23.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  24. Cadro nº 24.Actividade interventora
  25. Cadro nº 25.Evolución da débeda pendente
  26. Cadro nº 26.Desagregación da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Datos relativos a débedas en executiva
  28. Gráfico nº 28.Evolución do cargo en período executivo (2007-2017)
  29. Cadro nº 29.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  30. Cadro nº 30.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  32. Cadro nº 32.Subministración de información a Órganos Xurisdicionais
  33. Gráfico nº 33.Evolución de los accesos al Programa Informa
  34. Gráfico nº 34.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  35. Gráfico nº 35.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  36. Gráfico nº 36.Renda WEB
  37. Cadro nº 37.Renda 2016:resultados obtidos
  38. Gráfico nº 38.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  39. Gráfico nº 39.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  40. Cadro nº 40.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  41. Cadro nº 41.Garantías nos aprazamentos concedidos
  42. Gráfico nº 42.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  43. Gráfico nº 43.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  44. Cadro nº 44.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  45. Gráfico nº 45.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  46. Gráfico nº 46.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

2.4. Axencia Tributaria electrónica

   
 1. Dende a súa creación, a Axencia Tributaria foi pioneira no campo da administración electrónica, e o uso intensivo das novas tecnoloxías da información e das comunicacións foi unha constante que levou a dispoñer, hoxe en día, dunha auténtica “Axencia Tributaria electrónica”.

  Ao longo dos últimos exercicios, a canle electrónica converteuse no máis utilizado nas relacións cos contribuíntes. O ano 2017 non foi unha excepción, e acometéronse proxectos de gran calado, entre os que destaca a posta en marcha do novo sistema de xestión do IVE baseado na Subministración Inmediata de Información (SII). Como consecuencia da implantación deste sistema, introducíronse as seguintes novidades:

  • Calculadora de prazos. Co obxecto de facilitar o cálculo dos prazos para a remisión de rexistros das facturas a través do SII, no mes de xullo púxose en produción unha ferramenta de cálculo coa que poder obter a data límite para remitir os rexistros, así como o período e exercicio de anotación no Libro rexistro de facturas emitidas e no Libro rexistro de facturas recibidas, para cada unha das distintas claves de facturas. En 2017 rexistráronse 200.000 accesos a esta ferramenta.
  • Asistente Virtual. No segundo semestre do exercicio púxose en produción esta nova ferramenta de información e asistencia que, mediante a utilización de técnicas de intelixencia artificial, permite contestar de forma interactiva ás cuestións formuladas polos contribuíntes en materia de SII de forma inmediata, pormenorizada e estandarizada. O Asistente compleméntase cunha caixa de correo de correo electrónico. Durante 2017 computáronse ao redor de 30.000 consultas, entre accesos ao Asistente e correos electrónicos.
  • Direccións de correos nas que poden considerar consultas, logo de cumprimentación dun formulario correspondente ao SII. Estas canles de consulta responden dúbidas tanto funcionais e normativas coma técnicas. Ata o día 31 de decembro de 2017 foron contestadas 15.813 dúbidas relacionadas con aspectos tributarios do SII, ás que habería que sumar as formuladas a nivel técnico (informático) ao Departamento de Informática Tributaria. Estas últimas ascenden a 18.792 dúbidas resoltas.
  • Tamén, dende xaneiro de 2017, existe un Foro no que participan usuarios dunhas 40 empresas e a propia Axencia Tributaria. Neste Foro trátanse de resolver cuestións de impacto xeral na implantación do sistema. Para unha atención especializada das cuestións existen dous subforos, un de cuestións técnicas e outro de cuestións normativas e funcionais. Durante o exercicio 2017, no subforo tributario tratáronse 300 temas e respondido a 1.065 preguntas, e no subforo informático tratáronse 143 temas e respondido a 438 consultas.

  Hai que destacar tamén as modificacións que foi necesario realizar no ámbito dos certificados tributarios pola entrada en vigor en 2016 da nova regulación do procedemento administrativo común, e que impón a obriga de relacionarse por vía electrónica coas Administracións Públicas a novos colectivos. Tamén a futura obrigatoriedade do novo sistema de devolución do IVE a viaxeiros (DIVA) a partir de 2019 e a entrada en vigor do novo Código Aduaneiro da Unión ocuparon os traballos en materia de Administración electrónica.

  Como consecuencia da entrada en vigor destes proxectos e para optimizar a experiencia dos usuarios, se abordaron en 2017 iniciativas destinadas a simplificar o uso da tecnoloxía e a facilitar a tramitación de todos os procedementos mediante a creación de servizos avanzados, como por exemplo os xa citados da calculadora de prazos ou o asistente virtual en relación co SII, servizos que poden estenderse nun futuro a outros ámbitos.

  Por suposto, ao longo de 2017 mantívose a avaliación permanente e revisión dos servizos telemáticos para ir acometendo melloras continuas en función das novas disposicións normativas e das necesidades e demandas dos contribuíntes. Neste sentido cabe citar a progresiva eliminación dos programas de axuda que requirían a súa descarga e instalación nos equipos dos usuarios e a súa substitución por formularios accesibles dende calquera dispositivo móbil e navegador.

  Un exemplo relevante do uso polos contribuíntes das novas tecnoloxías na súa relación coa Axencia Tributaria é o número de visitas aos portais web da Axencia Tributaria, que en 2017 alcanzou a cifra de 1.974.567.410, incluíndo os accesos ás páxinas intermedias das propias aplicacións da Axencia Tributaria.

  Para máis información, no apartado 4.3. desta Memoria desenvólvense os servizos prestados por medios electrónicos.