Memoria 2016

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2 Outros resultados da prevención e control da fraude tributaria e aduaneira
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2016
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións presentadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2015 - 2016
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2015 - 2016
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2015 - 2016
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2015 - 2016
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2015 - 2016
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2015 - 2016
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Cadro nº 15.Axustes por impactos de cambios normativos
  16. Cadro nº 16.Índice de eficiencia
  17. Cadro nº 17.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  18. Cadro nº 18.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  19. Cadro nº 19.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  20. Cadro nº 20.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  21. Cadro nº 21.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  22. Cadro nº 22.Resultados no réxime de Módulos
  23. Cadro nº 23.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  24. Cadro nº 24.Actividade interventora
  25. Cadro nº 25.Evolución da débeda pendente
  26. Cadro nº 26.Desagregación da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Datos relativos a débedas en executiva
  28. Gráfico nº 28.Evolución do cargo en período executivo (2006-2016)
  29. Cadro nº 29.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  30. Cadro nº 30.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  32. Cadro nº 32.Subministración de información a Órganos Xurisdicionais
  33. Gráfico nº 33.Evolución de los accesos al Programa Informa
  34. Gráfico nº 34.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  35. Gráfico nº 35.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  36. Gráfico nº 36.Borrador declaración IRPF - Renda WEB
  37. Cadro nº 37.Renda 2015:resultados obtidos
  38. Gráfico nº 38.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  39. Gráfico nº 39.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  40. Cadro nº 40.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  41. Cadro nº 41.Garantías nos aprazamentos concedidos
  42. Gráfico nº 42.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  43. Gráfico nº 43.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  44. Cadro nº 44.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  45. Gráfico nº 45.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  46. Gráfico nº 46.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas

   
 • Algúns convenios subscritos con outras Administracións Públicas para a cesión de datos, consideran, á súa vez, a obtención de información en poder desas Administracións sobre bens, dereitos, rendas ou actividades dos contribuíntes, que permiten á Axencia, Tributaria mellorar os servizos prestados ao contribuínte para favorecer o cumprimento voluntario das súas obrigas fiscais e, sobre todo, a loita contra a fraude fiscal.Estes acordos adoitan incluír tamén outras formas de colaboración que van máis alá do intercambio de datos.

  Entre estes convenios de intercambio de información e outras formas de colaboración destacan os subscritos pola Axencia Tributaria coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social, a Inspección de Traballo, a Dirección Xeral do Catastro, a Dirección Xeral de Tráfico, o Consello Xeral do Notariado, o Colexio de Rexistradores, o Instituto Nacional de Estatística, as Comunidades Autónomas de réxime común, as Facendas Forais e a Federación Española de Municipios e Provincias.Durante o exercicio 2016 subscribiuse un coa Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información.

  Froito desta colaboración, a Axencia, ademais de subministrar información de interese para o desenvolvemento das competencias de tales organismos, recibiu, durante 2016, información relevante para o desempeño das súas funcións.

  Sen ánimo exhaustivo, da Seguridade Social atendéronse máis de 14,7 millóns de peticións de información patrimonial para a súa xestión recadatoria, así como sobre os rendementos do traballo satisfeitos por máis de 92.000 pagadores;e, reciprocamente, recibíronse as altas e baixas de empresas e traballadores, os censos de empresas a 31 de decembro, as empresas antecesoras e sucesoras, as cotizacións de autónomos, as cotizacións de nais traballadoras e solicitantes de deducións familiares, as contas de cotización de determinados debedores fronte á Facenda Pública, o persoal investigador con deducións na Seguridade Social, así como información mensual dos modelos TC1.Á Dirección Xeral do Catastro subministróuselle información censal e de inmobles;e, á inversa, recibíronse os padróns de inmobles de natureza urbana, rústica e de características especiais, ademais das operacións inmobiliarias rexistradas en Notarías e Rexistros da Propiedade.

  É destacable tamén a información que se recibe semanalmente da Dirección Xeral de Tráfico sobre altas, baixas e transmisións de vehículos;e mensualmente tanto do Consello Xeral do Notariado, sobre incumprimentos notariais, como do Banco de España, sobre as operacións comprendidas nas súas Circulares 1/2012 e 4/2012, relativas, respectivamente, a transaccións económicas co exterior declaradas por entidades financeiras e a transaccións económicas e saldos de activos e pasivos financeiros declaradas por residentes españois.

  Tamén do Instituto Nacional de Estatística se recibe o padrón municipal de todo o territorio nacional;e da Intervención Xeral da Administración do Estado, a información da Base de Datos Nacional de Subvencións.

  Durante 2016, a Axencia Tributaria subministrou ás Comunidades Autónomas de réxime común máis de 40 millóns de rexistros relativos aos Impostos sobre o Patrimonio, Actividades Económicas e Determinados Medios de Transportes (matriculación), así como as variacións producidas nese período no Censo único de contribuíntes.Pola súa banda, as Comunidades Autónomas subministraron máis de 10 millóns de rexistros do Imposto sobre Sucesións e Doazóns, do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, de Tributos cedidos sobre o Xogo e expedientes de valores comprobados.

  Ademais, a Axencia Tributaria subministrou ás catro Facendas Forais máis de 41 millóns de rexistros en 2016 e recibiu destas máis de 25 millóns de rexistros.En ambos os dous casos, a información intercambiada refírese ás declaracións informativas e outros tipos de información (padrón de urbana, transmisións patrimoniais, etc.)presentadas nos seus respectivos ámbitos de competencia.

  Igualmente, seguiuse impulsando a adhesión das Entidades Locais aos catro convenios de colaboración subscritos entre a Axencia Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias.Así, a 31 de decembro de 2016, encontrábanse adheridos ao Convenio de subministración de información 1.630 entidades locais, 986 ao Convenio de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recadatoria, 65 ao Convenio de recadación executiva e 187 ao Convenio de presentación telemática.As adhesións a estes convenios durante 2016 foron as seguintes:37 Entidades Locais ao Convenio de subministración, 44 ao Convenio de intercambio de información e 16 ao de recadación executiva.

  En canto a datos destacables doutras fórmulas de colaboración que inclúen algúns destes convenios, a Axencia Tributaria, ademais de facilitar a xestión recadatoria doutros acredores públicos, como a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, mediante a subministración de información patrimonial para embargos, tamén procede ao propio embargo de devolucións tributarias a favor de contribuíntes que teñan débedas en período executivo coas citadas Administracións.Neste marco, no exercicio 2016 embargáronse devolucións xestionadas na Axencia Tributaria por importe de 200,1 millóns de euros que se transferiron ás arcas das Administracións citadas anteriormente.

  Esta información detállase nos datos desenvolvidos no seguinte  gráfico do Anexo:

 • Gráfico nº 46.Suministros de información.Administracións públicas (Anexo)