Memoria 2016

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2 Outros resultados da prevención e control da fraude tributaria e aduaneira
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2016
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións presentadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2015 - 2016
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2015 - 2016
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2015 - 2016
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2015 - 2016
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2015 - 2016
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2015 - 2016
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Cadro nº 15.Axustes por impactos de cambios normativos
  16. Cadro nº 16.Índice de eficiencia
  17. Cadro nº 17.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  18. Cadro nº 18.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  19. Cadro nº 19.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  20. Cadro nº 20.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  21. Cadro nº 21.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  22. Cadro nº 22.Resultados no réxime de Módulos
  23. Cadro nº 23.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  24. Cadro nº 24.Actividade interventora
  25. Cadro nº 25.Evolución da débeda pendente
  26. Cadro nº 26.Desagregación da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Datos relativos a débedas en executiva
  28. Gráfico nº 28.Evolución do cargo en período executivo (2006-2016)
  29. Cadro nº 29.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  30. Cadro nº 30.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  32. Cadro nº 32.Subministración de información a Órganos Xurisdicionais
  33. Gráfico nº 33.Evolución de los accesos al Programa Informa
  34. Gráfico nº 34.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  35. Gráfico nº 35.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  36. Gráfico nº 36.Borrador declaración IRPF - Renda WEB
  37. Cadro nº 37.Renda 2015:resultados obtidos
  38. Gráfico nº 38.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  39. Gráfico nº 39.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  40. Cadro nº 40.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  41. Cadro nº 41.Garantías nos aprazamentos concedidos
  42. Gráfico nº 42.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  43. Gráfico nº 43.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  44. Cadro nº 44.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  45. Gráfico nº 45.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  46. Gráfico nº 46.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.2.3.Campaña de Renta

   
 • A Axencia Tributaria intensificou os seus esforzos para facilitar o cumprimento das súas obrigas aos máis de 20 millóns de cidadáns obrigados a presentar declaración polo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente ao ano 2015.Para iso, na Campaña de Renda desenvolvida en 2016 incrementáronse os recursos humanos e técnicos para satisfacer as demandas de asistencia e información, así como para a prestación dos servizos que se sinalan a continuación.

  Renda WEB

  A Campaña de IRPF 2015 caracterizouse pola xeneralización na utilización do novo programa Renda WEB, que xunta a simplicidade da aplicación do borrador e a xeneralidade do Programa PAI, permitindo engadir calquera dato ou renda, coa única excepción das rendas de actividades económicas.Os contribuíntes que percibiron rendas de actividades económicas son os únicos que recibiron, exclusivamente, os datos fiscais e que necesitaron utilizar o Programa PAI para confeccionar a súa declaración.Todos os demais puideron utilizar Renda WEB.

  No ano 2016 (exercicio 2015), realizáronse un total de 9.743.469 declaracións a través deste programa.

  No seguinte gráfico do Anexo móstranse as cifras máis relevantes:

 • Gráfico nº 36.Borrador declaración IRPF - Renda WEB (Anexo)
 • Servizo RENØ de obtención do borrador e datos fiscais por Internet

  Como en anos anteriores, préstase o servizo RENØ de obtención do borrador e datos fiscais por Internet.Neste exercicio utilizárono 21.649.994 contribuíntes, o que supón, respecto ao ano anterior, un incremento do 40,0 por cento.

  Para a súa utilización, débese introducir na Sede electrónica o NIF do contribuínte, o seu primeiro apelido, o importe da casa 440 da declaración do ano anterior ou, no seu caso, marcar a casa que indica non a presentou e, posteriormente, un número de teléfono móbil e o código dunha conta corrente se non se presentou declaración.Desta forma, o sistema envía automaticamente unha mensaxe ao móbil (SMS) co número de referencia do borrador e dos datos fiscais.Este número de referencia permite consultar, modificar e confirmar o borrador.Así mesmo, e no seu caso, permite transferir os datos fiscais ao Programa PAI para realizar a declaración.

  Presentación de declaracións por Internet

  Da cifra total de declaracións, máis de 15.917.000 presentáronse por Internet, unha vía de presentación que utilizaron 1.232.000 contribuíntes máis que na campaña anterior e case un 48% máis que na campaña de IRPF 2011, cando se comezaron a reforzar as medidas para potenciar a vía telemática como fórmula principal de presentación, axilizando os trámites dos contribuíntes e, no seu caso, as devolucións que correspondan.

  No seguinte cadro do anexo póñense de manifesto os resultados obtidos:

 • Cadro nº 37.Renda 2015:Resultados obtidos (Anexo)
 • Consulta do estado de tramitación da devolución.VERIFICA

  A Administración dispón dun prazo de seis meses dende o termo do prazo de presentación das declaracións, ou dende a data da presentación se a declaración foi presentada fóra de prazo, para practicar a liquidación provisional que confirme ou rectifique o importe da devolución solicitada polo contribuínte.

  A emisión de devolucións dá comezo ás 48 horas do inicio da campaña de Renda.A consulta do estado de tramitación da devolución está dispoñible na páxina web da Axencia Tributaria e no servizo telefónico automático.

  En 2016, o tempo medio de tramitación de devolucións afectadas por filtro na Campaña de Renda (exercicio 2015), foi de 97 días.Este tempo reduciuse a 9 días para as devolucións non afectadas por filtro.

  Na segunda quincena de xullo de 2014, a Axencia Tributaria puxo en marcha a primeira fase de implantación dun novo procedemento on line denominado VERIFICA, procedemento que segue funcionando xa de xeito definitivo durante 2016.Neste, recoméndase ao contribuínte que acceda ao seu expediente para a súa comprobación xa que o sistema VERIFICA permite axilizar as devolucións das declaracións de IRPF pendentes.

  Para acceder a VERIFICA, necesítase estar dado de alta no sistema Cl@ve PIN ou dispoñer de certificado electrónico, e unha vez dentro deste, mostrarase unha pantalla na cal a Axencia Tributaria informa ao contribuínte da existencia de incidencias na súa declaración e dunha posible minoración da súa devolución inicialmente solicitada.

  Se o contribuínte segue avanzando no procedemento (que poderá interromper se prefire optar polo sistema de comprobación tradicional), concluirá coa notificación dunha proposta de liquidación coa devolución minorada.