Memoria 2016

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2 Outros resultados da prevención e control da fraude tributaria e aduaneira
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2016
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións presentadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2015 - 2016
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2015 - 2016
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2015 - 2016
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2015 - 2016
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2015 - 2016
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2015 - 2016
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Cadro nº 15.Axustes por impactos de cambios normativos
  16. Cadro nº 16.Índice de eficiencia
  17. Cadro nº 17.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  18. Cadro nº 18.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  19. Cadro nº 19.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  20. Cadro nº 20.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  21. Cadro nº 21.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  22. Cadro nº 22.Resultados no réxime de Módulos
  23. Cadro nº 23.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  24. Cadro nº 24.Actividade interventora
  25. Cadro nº 25.Evolución da débeda pendente
  26. Cadro nº 26.Desagregación da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Datos relativos a débedas en executiva
  28. Gráfico nº 28.Evolución do cargo en período executivo (2006-2016)
  29. Cadro nº 29.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  30. Cadro nº 30.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  32. Cadro nº 32.Subministración de información a Órganos Xurisdicionais
  33. Gráfico nº 33.Evolución de los accesos al Programa Informa
  34. Gráfico nº 34.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  35. Gráfico nº 35.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  36. Gráfico nº 36.Borrador declaración IRPF - Renda WEB
  37. Cadro nº 37.Renda 2015:resultados obtidos
  38. Gráfico nº 38.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  39. Gráfico nº 39.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  40. Cadro nº 40.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  41. Cadro nº 41.Garantías nos aprazamentos concedidos
  42. Gráfico nº 42.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  43. Gráfico nº 43.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  44. Cadro nº 44.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  45. Gráfico nº 45.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  46. Gráfico nº 46.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.2.2.Programas de asistencia xenéricos

   
 • Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións

  Dende o exercicio 2013 suprimiuse o papel preimprimido, polo que todas as declaracións efectuadas a partir desa data se teñen que realizar con programas de axuda, os cales poden ser proporcionados pola Axencia Tributaria (Programa PAI ou Renda WEB) ou outros programas externos.

  • Programa de Axuda para a autoliquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (PAI) e Renda WEB.

  Estes programas poden descargarse da páxina web da Axencia www.agenciatributaria.es.

  Ademais, os contribuíntes que non dispoñan dun ordenador persoal ou o prefiran poden acudir con cita previa ás oficinas da Axencia Tributaria ou ás de determinadas entidades colaboradoras para que se lles confeccione a autoliquidación por persoal especializado que utiliza o programa PAI ou Renda WEB.

  • Outros programas de axuda para a confección de declaracións.Os Programas de Axuda postos a disposición dos contribuíntes durante o ano 2016 foron, entre outros, os seguintes:

   • Declaracións fiscais:Renda (Programa PAI) e Renda WEB (exclúense Actividades económicas), Patrimonio (714), Sociedades (200 e 220), IVE (390 e 340).

   • Declaracións informativas:Modelos 180, 184, 190, 193, 345, 347 e 349.

   • Os servizos de cumprimentación e presentación dos modelos 182, 188, 198 e 296 do exercicio fiscal 2016.

   • En Formulario para a súa presentación (Predeclaración):Modelos 111, 115, 130, 131, 202 e 303.

   • Cálculo de Retencións 2016.

  Realización de trámites por teléfono

  A Axencia Tributaria conta cun Centro de Atención Telefónica (901 20 03 45) operativo de luns a venres, de 9 a 19 horas (ata as 21 horas de abril a xuño e ata as 15 horas en agosto).Entre os servizos de asistencia tributaria que presta, destacan os seguintes:xestión do borrador da declaración do IRPF, dedución por maternidade, dedución por familia numerosa e persoas con minusvalidez, recadación (gravación de solicitudes de aprazamento, fraccionamento e compensacións, pagamento telefónico, así como subscrición de servizos da Axencia Tributaria, entre outros), cambio de domicilio, información de non residentes, apoio DIT Informativas e requirimentos ARES.

  Ademais, durante os meses de campaña de Renda, os medios persoais do CAT refórzanse a través da contratación dunha empresa externa, xa que non sería posible prestar a devandita asistencia cos medios propios de que dispón a AEAT.Esta é a OTAC, Oficina Telefónica de Asistencia ao Contribuínte.

  Durante o ano 2016 producíronse, entre outras, as seguintes actuacións:

  O total de chamadas atendidas pola Oficina Telefónica de Atención ao Contribuínte (OTAC) e o Centro de Atención Telefónica (CAT) foi de 1.702.886.

  Respecto á dedución por familias numerosas e persoas con minusvalidez (DAFAS) realizáronse un total de 198.336 xestións (este servizo empezou a funcionar o 7 de xaneiro de 2015).

  O servizo de requirimentos de información (ARES) púxose en funcionamento o 1 de xullo de 2015 e en 2016 atendéronse 6.885 solicitudes.

  Realizáronse 37.813 expedientes de Baixa individual (este servizo empeza a funcionar o 13 de abril de 2016 e deixa de funcionar o 15 de xullo de 2016).

  Ademais, a Axencia Tributaria dispón de servizos telefónicos automáticos, é dicir, Unidades de Recoñecemento de Voz (901 12 12 24) (dispoñibles de luns a domingo, 24 horas ao día), para trámites moi sinxelos como os servizos de solicitude de etiquetas identificativas, información automática sobre devolucións, confirmación de borrador e petición de certificados de Renda.

  Estes servizos telefónicos automatizados recibiron, en 2016, un total de 399.230 chamadas.

  Cita previa

  Os contribuíntes poden solicitar cita previa para ser atendidos nas oficinas da Axencia Tributaria, tanto para a elaboración de declaracións tributarias, especialmente do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, coma para tramitar a información que lles fose requirida nun procedemento de comprobación.

  No ano 2015, implantouse na Axencia Tributaria a cita previa para todos os servizos.

  O sistema de cita previa xeneralizada permite aos contribuíntes concertar día e hora para ser atendidos nas oficinas da Axencia Tributaria nos servizos de recadación (pagamento e información sobre débedas, embargos, aprazamentos, recursos de recadación e outros trámites de recadación) e de xestión (información, xestión censal, certificados e módulos).

  A cita previa pode solicitarse presencialmente, por Internet ou por teléfono.Nestes dous últimos casos, o sistema envía, se así o desexa o contribuínte, un correo electrónico ou un SMS recordando a cita.

  Tendo en conta a ampliación do ámbito deste servizo, durante o ano 2016 concertáronse 7.115.671 citas previas (deducidas as citas anuladas ou modificadas), un 6,2 por cento máis que o ano anterior;delas, 2.462.636 corresponden a citas concertadas en Campaña de Renda (un 6,5% máis que o ano anterior).

  Asistencia presencial nas Administracións da Axencia Tributaria:ATENEO.

  O programa ATENEO permite contabilizar os servizos de información prestados aos contribuíntes de forma presencial en todas as Delegacións Especiais da Axencia Tributaria.Segundo a aplicación, durante o ano 2016, o número de contribuíntes que acudiron ás oficinas da Axencia Tributaria para obter información presencial foi de 14.506.930.

  Rexistro de apoderamentos, sucesións e representacións legais

  A través deste servizo, os obrigados tributarios poden realizar por Internet calquera trámite ante a Axencia Tributaria mediante un representante (intermediario fiscal).A 31 de decembro de 2016 estaban activos 4.158.646 apoderamentos para trámites por Internet, un 36,5 por cento máis que o ano anterior.

  Obtención de certificados

  Conforme á normativa vixente, existen numerosos supostos nos que os cidadáns se ven obrigados a acreditar fronte ás Administracións Públicas, ou ante os organismos e entidades dependentes destas, o feito de encontrarse ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias ou calquera outra circunstancia de carácter tributario, como, por exemplo, o nivel de renda.

  Co obxecto de xestionar este servizo de xeito máis eficiente e facilitar aos cidadáns esta acreditación -evitando que deban desprazarse ás nosas oficinas-, a Axencia Tributaria, pode subministrar directamente ás Administracións Públicas solicitantes a información contida nos certificados, coa mesma validez e eficacia que estes.

  Durante o ano 2016, a cifra de certificados substituídos por subministracións a Administracións Públicas de calquera ámbito territorial foi de 47.389.711.

  Ademais, a cifra de certificados solicitados directamente polos cidadáns nas oficinas da Axencia durante o ano 2016 foi 1.229.016, o que supón un descenso de máis do 15 por cento respecto aos datos en 2015.