Memoria 2016

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2 Outros resultados da prevención e control da fraude tributaria e aduaneira
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2016
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións presentadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2015 - 2016
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2015 - 2016
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2015 - 2016
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2015 - 2016
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2015 - 2016
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2015 - 2016
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Cadro nº 15.Axustes por impactos de cambios normativos
  16. Cadro nº 16.Índice de eficiencia
  17. Cadro nº 17.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  18. Cadro nº 18.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  19. Cadro nº 19.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  20. Cadro nº 20.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  21. Cadro nº 21.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  22. Cadro nº 22.Resultados no réxime de Módulos
  23. Cadro nº 23.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  24. Cadro nº 24.Actividade interventora
  25. Cadro nº 25.Evolución da débeda pendente
  26. Cadro nº 26.Desagregación da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Datos relativos a débedas en executiva
  28. Gráfico nº 28.Evolución do cargo en período executivo (2006-2016)
  29. Cadro nº 29.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  30. Cadro nº 30.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  32. Cadro nº 32.Subministración de información a Órganos Xurisdicionais
  33. Gráfico nº 33.Evolución de los accesos al Programa Informa
  34. Gráfico nº 34.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  35. Gráfico nº 35.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  36. Gráfico nº 36.Borrador declaración IRPF - Renda WEB
  37. Cadro nº 37.Renda 2015:resultados obtidos
  38. Gráfico nº 38.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  39. Gráfico nº 39.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  40. Cadro nº 40.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  41. Cadro nº 41.Garantías nos aprazamentos concedidos
  42. Gráfico nº 42.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  43. Gráfico nº 43.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  44. Cadro nº 44.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  45. Gráfico nº 45.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  46. Gráfico nº 46.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

3.2.Recadación tributaria líquida

   
 • A recadación tributaria líquida resulta de minorar da recadación tributaria bruta as devolucións efectivamente pagadas no exercicio e os axustes cos territorios forais.Responde, así mesmo, a un criterio de caixa, distinto doutros conceptos como os dereitos recoñecidos ou os impostos para os efectos de Contabilidade Nacional.

  No ano 2016 ingresáronse 186.249 millóns de euros, un 2,3 por cento máis (4.240 millóns) do recadado en 2015.

  Nos seguintes apartados do Anexo desenvólvese esta información:

 • Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (Anexo)
 • Gráfico nº 14.Evolución da recadación tributaria xestionada pola Axencia Tributaria (Anexo)
 • A diferenza do crecemento dos ingresos netos con respecto aos brutos analizados no apartado anterior é consecuencia da evolución das devolucións realizadas, que descenderon un 1,2 por cento en 2016. O comportamento foi moi distinto nas diversas figuras impositivas. Tanto no IRPF coma no Imposto sobre Sociedades, as devolucións realizadas por cota diferencial foron maiores ás do exercicio do ano anterior, o que explica que os ingresos netos crecesen por debaixo dos brutos. Non obstante, os ingresos netos do Imposto sobre a Renda dos Non Residentes crecen un 19,6 por cento, ao compararse coas elevadas devolucións realizadas en 2015. No IVE os ingresos creceron un 4,2 por cento, por enriba dos ingresos brutos, debido ás menores devolucións realizadas de IVE mensual (pola redución das solicitadas dos exercicios 2015 e 2016 e un menor ritmo de realización). Nos Impostos Especiais a recadación rexistrou un incremento do 3,8 por cento polas menores devolucións do céntimo sanitario.

  Como se dixo, o impacto negativo sobre os ingresos dos cambios normativos vixentes en 2016 foi de 2.264 millóns. O maior impacto é o producido pola reforma da imposición directa. Estímase que esta reforma tivo un custo recadatorio en 2016 de 6.489 millóns, dos cales 4.487 proceden do IRPF, 1.920 do Imposto sobre Sociedades e 82 do Imposto sobre a Renda de Non Residentes. Unha parte do impacto corresponde á reforma de 2015 (o efecto sobre os ingresos dos últimos períodos devindicados en 2015 que se trasladaron á caixa de 2016 e o impacto sobre as cotas diferenciais) e outra á segunda fase da reforma desenvolvida en 2016. Case dous terzos do impacto total (4.216 millóns) débense atribuír a esta segunda fase da reforma e o resto (2.273 millóns) son importes relacionados co sucedido en 2015.

  A segunda medida por importancia é a que afectou os pagamentos fraccionados do Imposto sobre Sociedades tras a publicación do RDL 2/2016. O cambio supuxo a aplicación de tipos incrementados e a esixencia dun pagamento mínimo ás empresas cunha cifra de negocios superior a 10 millóns de euros. Estas medidas substituían outras similares que estiveran en vigor ata finais de 2015, aínda que o seu impacto se deseñou e se demostrou superior a aquelas. Estímase que o impacto diferencial foi de 2.967 millóns que se recolleron na recadación de outubro e decembro. Unha terceira medida que destacou polo seu importe foi a relativa ao cambio na forma de liquidar o IVE á importación que se produciu en 2015, pero cuxos efectos se estenderon aos primeiros meses de 2016. Hai que recordar que esta medida non tiña ningún efecto sobre o IVE devindicado, pero si sobre a forma de ingresar o devandito IVE, de maneira que o impacto positivo observado en 2016 foi a contraparte dun importe igual de signo contrario en 2015.

  Do resto das medidas cabe salientar dous. A primeira é o impacto derivado da recuperación da paga extra dos empregados públicos. O reembolso da primeira metade desta paga aprobouse en 2015 e a outra metade en 2016 co que o seu impacto en termos diferenciais debería ter sido cero. Non obstante, non todas as Administracións Públicas pagaron da mesma forma e no mesmo momento o que deu lugar a que o efecto desta recuperación se distribuíse de forma moi irregular ao longo dos dous últimos anos. En canto á segunda, é o impacto negativo do Canon de augas provocado polo feito de que en 2015 se ingresou o importe de dous anos, mentres que en 2016, xa regularizado o tributo, só se ingresou a liquidación de 2015.

  No seguinte cadro do Anexo móstranse datos que completan a información:

 • Cadro nº 15.Axustes por impactos de cambios normativos (Anexo)
 • 3.2.1.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
 • 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
 • 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
 • 3.2.4.Evolución de ingresos por Impostos Especiais