Memoria 2016

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2 Outros resultados da prevención e control da fraude tributaria e aduaneira
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2016
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións presentadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2015 - 2016
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2015 - 2016
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2015 - 2016
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2015 - 2016
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2015 - 2016
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2015 - 2016
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Cadro nº 15.Axustes por impactos de cambios normativos
  16. Cadro nº 16.Índice de eficiencia
  17. Cadro nº 17.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  18. Cadro nº 18.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  19. Cadro nº 19.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  20. Cadro nº 20.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  21. Cadro nº 21.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  22. Cadro nº 22.Resultados no réxime de Módulos
  23. Cadro nº 23.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  24. Cadro nº 24.Actividade interventora
  25. Cadro nº 25.Evolución da débeda pendente
  26. Cadro nº 26.Desagregación da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Datos relativos a débedas en executiva
  28. Gráfico nº 28.Evolución do cargo en período executivo (2006-2016)
  29. Cadro nº 29.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  30. Cadro nº 30.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  32. Cadro nº 32.Subministración de información a Órganos Xurisdicionais
  33. Gráfico nº 33.Evolución de los accesos al Programa Informa
  34. Gráfico nº 34.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  35. Gráfico nº 35.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  36. Gráfico nº 36.Borrador declaración IRPF - Renda WEB
  37. Cadro nº 37.Renda 2015:resultados obtidos
  38. Gráfico nº 38.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  39. Gráfico nº 39.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  40. Cadro nº 40.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  41. Cadro nº 41.Garantías nos aprazamentos concedidos
  42. Gráfico nº 42.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  43. Gráfico nº 43.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  44. Cadro nº 44.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  45. Gráfico nº 45.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  46. Gráfico nº 46.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos

   
 • Encuestas y estudios de opinión

  O Instituto de Estudos Fiscais do Ministerio de Facenda e Función Pública levou a cabo o estudo demoscópico “Opinións e actitudes fiscais dos españois en 2015”. Este informe realízase anualmente e tamén é coñecido como “Barómetro Fiscal”.

  O estudo realízase a partir dunha mostra de tres mil cidadáns, distribuídos en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionais, asalariados e inactivos), seleccionados por cotas de hábitat, xénero e idade e utilizando a técnica de entrevista persoal, con aplicación dun cuestionario estructurado.

  Segundo os últimos datos publicados (referidos ao ano 2015 e anteriores), a valoración que os españois fan dos servizos que presta a Axencia Tributaria mostra unha imaxe positiva da calidade destes, alcanzando unha cualificación, ao igual que en anos precedentes, de 2,9 (sobre 4).

  Ademais, neste estudo analízase a opinión dos cidadáns respecto dos funcionarios da Axencia Tributaria, que obteñen a consideración de bos técnicos, imparciais no desempeño do seu labor e correctos no trato persoal.

  Valoración dos servizos en campaña da renda polos contribuíntes

  A Axencia Tributaria mediante a “Enquisa do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2015”, desenvolvida durante o ano 2016, sonda a opinión dos usuarios, mostrándose satisfeitos ou moi satisfeitos o 56,72 por cento dos contribuíntes que utilizaron esta páxina.

  Os cinco servizos que os usuarios consideran de maior utilidade son:a presentación de declaracións;servizo de tramitación borrador/declaración (Renda WEB);a consulta do estado das devolucións;a comunicación de datos relativos ao IRPF dos que dispón a Axencia Tributaria e, por último, a cita previa.

  Queixas e suxestións.Consello para a Defensa do Contribuínte

  O Consello para a Defensa do Contribuínte, órgano colexiado adscrito á Secretaría de Estado de Facenda, vela pola efectividade dos dereitos dos obrigados tributarios, atendendo as queixas que se producen pola aplicación do sistema tributario que realizan os órganos do Estado e efectúa as suxestións e propostas pertinentes na forma que regulamentariamente se determina.Se rige, en cuanto a su competencia, composición y funcionamiento, por sus normas específicas. 

  Aparece, polo tanto, como garante dos dereitos dos cidadáns nas súas relacións tributarias, dando cabida a todos os sectores sociais relacionados co ámbito tributario, co fin de garantir un maior achegamento da Administración aos cidadáns.

  A Axencia Tributaria presta apoio técnico e asistencia administrativa ao Consello, así como de formación e análise da información derivada das queixas a través da Unidade Operativa do Consello de Defensa do Contribuínte, integrado no Servizo de Auditoría Interna da Axencia Tributaria.

  En 2016, presentáronse ante o Consello para a Defensa do Contribuínte 12.311 queixas e suxestións en relación a actuacións da Axencia Tributaria, un 13,10 por cento máis que no ano anterior.Non obstante, en 2015 caeron un 11 por cento, de maneira que estariamos practicamente nas cifras de 2014 (12.249).A comparación dos datos dos dous últimos exercicios ofrece as seguintes conclusións.

  • A materia con maiores incidencias é a de información e atención;en 2016 presentáronse 8.331 queixas e suxestións (un 67,67 por cento do total) e en 2015 presentáronse 7.615 (un 69,95 por cento do total).

  •  Produciuse unha gran diminución das queixas e suxestións referidas a aplicación de normas;en 2016 presentáronse 245 queixas e suxestións (1,99 por cento do total) fronte ás 348 de 2015 (3,20 por cento do total).

  No seguinte cadro do Anexo desenvólvense estes datos e a súa clasificación por materias, comparando os dous últimos exercicios.Así mesmo, a información de detalle pode consultarse na Memoria anual do Consello para a Defensa do Contribuínte, que recolle as cifras definitivas aprobadas no Pleno do Consello.

 • Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2015-2016 (Anexo)