Memoria 2015

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2015
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2014 - 2015
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2014 - 2015
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2014 - 2015
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2014 - 2015
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014 - 2015
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2014 - 2015
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Gráfico nº 15.Evolución dos ingresos tributarios e da Base Impoñible agregada
  16. Cadro nº 16.Axustes por impactos de cambios normativos
  17. Cadro nº 17.Índice de eficiencia
  18. Cadro nº 18.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  19. Cadro nº 19.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  20. Cadro nº 20.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  21. Cadro nº 21.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  22. Cadro nº 22.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (exercicio 2013)
  23. Cadro nº 23.Resultados no réxime de Módulos
  24. Cadro nº 24.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  25. Cadro nº 25.Actividade interventora
  26. Cadro nº 26.Evolución da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Desagregación da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Datos relativos a débedas en executiva
  29. Gráfico nº 29.Evolución do cargo en período executivo (2004-2015)
  30. Cadro nº 30.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  31. Cadro nº 31.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  32. Cadro nº 32.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  33. Cadro nº 33.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  34. Gráfico nº 34.Evolución de los accesos al Programa Informa
  35. Gráfico nº 35.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  36. Gráfico nº 36.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2014-2015
  39. Cadro nº 39.Renda 2014:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias

   
 1. Pagamento en entidades financeiras  

  Para facilitar o pagamento de impostos, a norma tributaria faculta a Axencia Tributaria para autorizar as entidades de crédito que así o soliciten, a actuar como colaboradoras na recadación.A 31 de decembro de 2015 tiñan autorización para actuar como colaboradoras na xestión recadatoria 131 entidades.

  O importe total recadado a través destas alcanzou, en 2015, 226.646 millóns de euros, o que o converte no sistema habitual de pagamento.

  Durante o exercicio 2015, realizáronse labores de comprobación sobre un total de trinta e sete entidades (dúas das cales foron controladas dende un punto de vista integral).Así mesmo, co obxecto de verificar os resultados das trabas comunicadas á Axencia Tributaria, leváronse a cabo comprobacións en relación con mil duascentas oitenta e catro actuacións de embargo de contas correspondentes a doce entidades.

  Finalmente, durante 2015, practicáronse polo Equipo Central de Control de Entidades Colaboradoras 32 liquidacións de xuros de mora a dezanove entidades por ingreso fóra de prazo.O importe total dos xuros de mora liquidados ascendeu aos 211.443,50 euros.

  Aprazamentos e fraccionamentos de pagamento

  Os contribuíntes poden solicitar o aprazamento e fraccionamento das súas débedas cando problemas transitorios de tesouraría lles dificulten o pagamento.

  En 2015, descenderon tanto o número de solicitudes de aprazamento e fraccionamento de pagamento, coma o importe solicitado respecto a 2014.

  Así, presentáronse 1.670.066 solicitudes por un importe de 10.033,55 millóns de euros, é dicir, un 2 por cento menos que en 2014 en canto a número e un 15 por cento menos en canto a importe.

  Os gráficos que se enumeran a continuación e que se mostran no Anexo desenvolven a distribución das solicitudes de aprazamento e fraccionamento en función do importe das débedas:

 2. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe (Anexo)
 3. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe (Anexo)
 4. Máis do 97 por cento das solicitudes recibidas corresponden a débedas de menos de 18.000 euros, se ben estas supoñen o 49,5 por cento do importe total solicitado.Nestes aprazamentos, a norma exime o debedor da obriga xeral de achegar garantías de pagamento.

  Ademais, a partir da entrada en vigor da Orde HAP/2178/2015, do 9 de outubro, publicada o día 20 de outubro de 2015, elévase o límite exento da obriga de achegar garantías nas solicitudes de aprazamentos ou fraccionamentos a 30.000 euros.

  En canto aos aprazamentos e fraccionamentos de pagamento resoltos, en 2015 inadmitido se 87.844 solicitudes de aprazamento ou fraccionamento de pagamento por 1.059,59 millóns de euros, e adoptáronse 1.542.489 acordos por un total de 7.212,9 millóns de euros, polos conceptos que se detallan no cadro que se mostra a continuación:

 5. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento (Anexo)
 6. O 93 por cento destes acordos corresponden a débedas por importe inferior a 18.000 euros, ou a 30.000 a partir da entrada en vigor (21 de outubro de 2015) da citada Orde HAP/2178/2015, que son obxecto de xestión informatizada para axilizar a tramitación (RAM) e que se encontran segundo a normativa vixente exentos de presentación de garantías.

  Así mesmo, nos cadros e gráficos do Anexo e referidos a continuación móstranse as principais magnitudes ao respecto:

 7. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos (Anexo)
 8. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos (Anexo)
 9. Gráfico nº 45.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (Anexo)