Memoria 2015

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2015
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2014 - 2015
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2014 - 2015
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2014 - 2015
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2014 - 2015
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014 - 2015
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2014 - 2015
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Gráfico nº 15.Evolución dos ingresos tributarios e da Base Impoñible agregada
  16. Cadro nº 16.Axustes por impactos de cambios normativos
  17. Cadro nº 17.Índice de eficiencia
  18. Cadro nº 18.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  19. Cadro nº 19.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  20. Cadro nº 20.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  21. Cadro nº 21.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  22. Cadro nº 22.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (exercicio 2013)
  23. Cadro nº 23.Resultados no réxime de Módulos
  24. Cadro nº 24.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  25. Cadro nº 25.Actividade interventora
  26. Cadro nº 26.Evolución da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Desagregación da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Datos relativos a débedas en executiva
  29. Gráfico nº 29.Evolución do cargo en período executivo (2004-2015)
  30. Cadro nº 30.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  31. Cadro nº 31.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  32. Cadro nº 32.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  33. Cadro nº 33.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  34. Gráfico nº 34.Evolución de los accesos al Programa Informa
  35. Gráfico nº 35.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  36. Gráfico nº 36.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2014-2015
  39. Cadro nº 39.Renda 2014:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.2.3.Campaña de Renta

   
 1. A Axencia Tributaria intensificou os seus esforzos para facilitar o cumprimento das súas obrigas aos máis de 20 millóns de cidadáns obrigados a presentar declaración polo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente ao ano 2014.Para iso, na Campaña de Renda desenvolvida en 2015 incrementáronse os recursos humanos e técnicos para satisfacer as demandas de asistencia e información, así como para a prestación dos servizos que se sinalan a continuación.

  Envío do borrador de declaración ou dos datos fiscais relevantes para a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

  O principal servizo que a Axencia Tributaria presta en campaña de Renda é o envío dun borrador da súa declaración ou dos datos fiscais máis relevantes para confeccionar a declaración cando a Axencia Tributaria non dispón de todos os datos necesarios para iso.En total, o número de borradores e datos fiscais calculados pola Axencia Tributaria alcanzou a cifra de 23.589.093, o que supón un 0,28 por cento mais que o ano anterior.

  Nos seguintes gráficos do Anexo móstranse as cifras máis relevantes:

 2. Gráfico nº 37.Evolución do servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración (Anexo)
 3. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2014-2015 (Anexo)
 4. Servizo RENØ de obtención do borrador e datos fiscais por Internet

  Como en anos anteriores, préstase o servizo RENØ de obtención do borrador e datos fiscais por Internet.Neste exercicio utilizárono 15.459.064 contribuíntes, o que supón, respecto ao ano anterior, un incremento do 2 por cento.

  Para a súa utilización, débese introducir na Sede electrónica o NIF do contribuínte, o seu primeiro apelido, o importe da casa 415 da declaración do ano anterior ou, no seu caso, marcar a casa que indica non a presentou e, posteriormente, un número de teléfono móbil e o código dunha conta corrente se non se presentou declaración.Desta forma, o sistema envía automaticamente unha mensaxe ao móbil (SMS) co número de referencia do borrador e dos datos fiscais.Este número de referencia permite consultar, modificar e confirmar o borrador.Así mesmo, e no seu caso, permite transferir os datos fiscais ao Programa PAI para realizar a declaración.

  Confirmación ou rectificación do borrador de declaración

  O borrador pode ser confirmado ou rectificado polos contribuíntes por múltiples vías:teléfono, Internet, mensaxes a móbiles, caixeiros automáticos, banca electrónica ou telefónica (nas entidades que presten este servizo) e, presencialmente, en Bancos, Caixas de Aforro ou Cooperativas de Crédito, nas oficinas da Axencia Tributaria e en determinadas oficinas habilitadas polas Comunidades Autónomas, Cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades Locais.

  Servizos de axuda para a confección de declaracións

  Os contribuíntes que, polo tipo de rendas obtidas, non dispoñan do borrador da declaración, poden confeccionar a súa declaración co programa PAI, dispoñible en Internet, e presentala vía Internet, ou de forma presencial, nas oficinas da Axencia Tributaria e demais entidades colaboradoras, ou acudir ao servizo de axuda para a confección de declaracións nas oficinas da Axencia ou de calquera organismo colaborador, como as das Comunidades Autónomas, Concellos, Deputacións, etc., solicitando cita previa por Internet ou por teléfono.

  Durante 2015, presentáronse un total de 19.417.254 declaracións do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), exercicio 2014, que inclúe tanto os borradores confirmados ou modificados coma as autoliquidacións presentadas.Polo que se refire ás autoliquidacións, todas elas se confeccionaron a través dos programas de axuda, xa que para o exercicio 2013 e seguintes non se permite a presentación de declaracións do Imposto sobre a Renda realizadas de forma manual, en modelo preimprimido.

  As declaracións presentadas de forma telemática foron 14.684.389 -a cifra comprende tanto as confeccionadas co programa PAI, coma as de borrador confirmado ou modificado a través de Internet e as doutros programas de axuda (nestas últimas só se permite a súa presentación a través de Internet)-.

  No seguinte cadro do anexo póñense de manifesto os datos relativos ás declaracións e borradores de IRPF 2014:

 5. Cadro nº 39.Renda 2014:Resultados obtidos (Anexo)
 6. Así mesmo, en 2015 iniciouse, como proxecto piloto, o servizo Renda web, que gradualmente substituirá o programa PAI.

  Consulta do estado de tramitación da devolución.VERIFICA

  A Administración dispón dun prazo de seis meses dende o termo do prazo de presentación das declaracións, ou dende a data da presentación se a declaración foi presentada fóra de prazo, para practicar a liquidación provisional que confirme ou rectifique o importe da devolución solicitada polo contribuínte.

  A emisión de devolucións dá comezo ás 48 horas do inicio da campaña de Renda.A consulta do estado de tramitación da devolución está dispoñible na páxina web da Axencia Tributaria e no servizo telefónico automático.

  En 2015, o tempo medio de tramitación de devolucións na Campaña de Renda (exercicio 2014) foi de 10 días.

  Na segunda quincena de xullo de 2014, a Axencia Tributaria puxo en marcha a primeira fase de implantación dun novo procedemento on line de comprobación rápida de declaracións de IRPF con resultado a devolver, denominado VERIFICA, e que seguiu en funcionamento en 2015.A través deste sistema os contribuíntes son informados a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria das incidencias que determinan unha minoración da devolución inicialmente solicitada, co obxecto de que poidan dar a súa conformidade á proposta de liquidación efectuada pola Axencia Tributaria e axilizar, desta forma, o procedemento de devolución.En caso de que o contribuínte non dea a súa conformidade á proposta ou presente alegacións, o expediente seguirá a súa tramitación ordinaria.