Memoria 2015

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2015
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2014 - 2015
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2014 - 2015
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2014 - 2015
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2014 - 2015
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014 - 2015
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2014 - 2015
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Gráfico nº 15.Evolución dos ingresos tributarios e da Base Impoñible agregada
  16. Cadro nº 16.Axustes por impactos de cambios normativos
  17. Cadro nº 17.Índice de eficiencia
  18. Cadro nº 18.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  19. Cadro nº 19.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  20. Cadro nº 20.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  21. Cadro nº 21.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  22. Cadro nº 22.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (exercicio 2013)
  23. Cadro nº 23.Resultados no réxime de Módulos
  24. Cadro nº 24.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  25. Cadro nº 25.Actividade interventora
  26. Cadro nº 26.Evolución da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Desagregación da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Datos relativos a débedas en executiva
  29. Gráfico nº 29.Evolución do cargo en período executivo (2004-2015)
  30. Cadro nº 30.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  31. Cadro nº 31.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  32. Cadro nº 32.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  33. Cadro nº 33.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  34. Gráfico nº 34.Evolución de los accesos al Programa Informa
  35. Gráfico nº 35.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  36. Gráfico nº 36.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2014-2015
  39. Cadro nº 39.Renda 2014:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.2.2.Programas de asistencia xenéricos

   
 1. Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións

  A Axencia Tributaria ofrece aos contribuíntes programas informáticos para confeccionar as declaracións dos principais impostos.Mediante eles xéranse a maior parte das declaracións presentadas.

  Ademais, para algúns modelos de declaración, a Axencia Tributaria pon en Internet a disposición dos contribuíntes formularios electrónicos que permiten cumprir directamente a declaración sen necesidade de descargar o programa de axuda e xerar un ficheiro coa declaración para a súa presentación telemática ou impresión en papel.

  Realización de trámites por teléfono

  A Axencia Tributaria conta cun Centro de Atención Telefónica (901 20 03 45) operativo de luns a venres, de 9 a 19 horas (ata as 21 horas de abril a xuño e ata as 15 horas en agosto).Entre os servizos de asistencia tributaria que presta, destacan os seguintes:xestión do borrador da declaración do IRPF, dedución por maternidade, cita previa xeneralizada, recadación (gravación de solicitudes de aprazamento, fraccionamento e compensacións, pagamento telefónico, así como subscrición de servizos da Axencia Tributaria, entre outros), cambio de domicilio, información de non residentes, apoio DIT Informativas e servizos de xanela única empresarial.

  Como novidade, neste Centro púxose en marcha o 7 de xaneiro de 2015 o servizo de xestión da dedución por familias numerosas e persoas con minusvalidez (DAFAS) atendéndose 325.795 chamadas, así como o servizo de requirimentos de información (ARES), posto en funcionamento o 1 de xullo de 2015, atendéndose 3.505 solicitudes de información.

  En total, atendéronse 1.883.377 chamadas, o que supón un 20,04 por cento menos que no ano 2014.

  Ademais, a Axencia Tributaria dispón de servizos telefónicos automáticos, é dicir, Unidades de Recoñecemento de Voz (901 12 12 24) (utilizables de luns a domingo, 24 horas ao día), para trámites moi sinxelos como os servizos de solicitude de etiquetas identificativas, información automática sobre devolucións, confirmación de borrador e petición de certificados de Renda.

  Estes servizos telefónicos automatizados recibiron, en 2015, un total de 1.550.201 chamadas.

  Cita previa

  Os contribuíntes poden solicitar cita previa para ser atendidos nas oficinas da Axencia Tributaria, tanto para a elaboración de declaracións tributarias, especialmente do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, coma para tramitar a información que lles fose requirida nun procedemento de comprobación.

  Ademais, co obxectivo de mellorar a atención ao contribuínte, evitando esperas innecesarias, en 2014 desenvolvéronse probas piloto do novo sistema de cita previa xeneralizada, cuxo proceso de implantación definitiva se estableceu en xaneiro de 2015.

  O sistema de cita previa xeneralizada permite aos contribuíntes concertar día e hora para ser atendidos nas oficinas da Axencia Tributaria nos servizos de recadación (pagamento e información sobre débedas, embargos, aprazamentos, recursos de recadación e outros trámites de recadación) e de xestión (información, xestión censal, certificados e módulos).

  A cita previa pode solicitarse presencialmente, por Internet ou por teléfono.Nestes dous últimos casos, o sistema envía, se así o desexa o contribuínte, un correo electrónico ou un SMS recordando a cita.

  Tendo en conta a ampliación do ámbito deste servizo, durante o ano 2015 concertáronse 6.699.764 citas previas (deducidas as citas anuladas ou modificadas), un 96,96 por cento máis que o ano anterior;delas, 2.312.072 corresponden a citas concertadas en Campaña de Renda.

  Asistencia presencial nas Administracións da Axencia Tributaria:ATENEO.

  O programa ATENEO permite contabilizar os servizos de información prestados aos contribuíntes de forma presencial en todas as Delegacións Especiais da Axencia Tributaria.Segundo a aplicación, durante o ano 2015, o número de contribuíntes que acudiron ás oficinas da Axencia Tributaria para obter información presencial foi de 15.659.210.

  Rexistro de apoderamentos, sucesións e representacións legais

  A través deste servizo, os obrigados tributarios poden realizar por Internet calquera trámite ante a Axencia Tributaria mediante un representante (intermediario fiscal).A 31 de decembro de 2015 estaban activos 3.046.383 apoderamentos para trámites por Internet, un 27,3 por cento máis que o ano anterior.

  Obtención de certificados

  Conforme á normativa vixente, existen numerosos supostos nos que os cidadáns se ven obrigados a acreditar fronte ás Administracións públicas, ou ante os organismos e entidades dependentes destas, o feito de encontrarse ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias ou calquera outra circunstancia de carácter tributario, como, por exemplo, o nivel de renda.

  Co obxecto de xestionar este servizo de xeito máis eficiente e facilitar aos cidadáns esta acreditación -evitando que deban desprazarse ás nosas oficinas-, a Axencia Tributaria, pode subministrar directamente ás Administracións públicas solicitantes a información contida nos certificados, coa mesma validez e eficacia que estes.

  Durante o ano 2015, a cifra de subministracións directas de información que substitúen a emisión de certificados sitúase en 41.304.446, o que supón un aumento do 5,5 por cento respecto ao ano 2014.

  Ademais, a cifra de certificados solicitados directamente polos cidadáns nas oficinas da Axencia durante o ano 2015 foi 1.449.510, o que supón un descenso do 7 por cento respecto aos de 2014.