Memoria 2015

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2015
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2014 - 2015
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2014 - 2015
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2014 - 2015
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2014 - 2015
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014 - 2015
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2014 - 2015
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Gráfico nº 15.Evolución dos ingresos tributarios e da Base Impoñible agregada
  16. Cadro nº 16.Axustes por impactos de cambios normativos
  17. Cadro nº 17.Índice de eficiencia
  18. Cadro nº 18.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  19. Cadro nº 19.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  20. Cadro nº 20.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  21. Cadro nº 21.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  22. Cadro nº 22.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (exercicio 2013)
  23. Cadro nº 23.Resultados no réxime de Módulos
  24. Cadro nº 24.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  25. Cadro nº 25.Actividade interventora
  26. Cadro nº 26.Evolución da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Desagregación da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Datos relativos a débedas en executiva
  29. Gráfico nº 29.Evolución do cargo en período executivo (2004-2015)
  30. Cadro nº 30.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  31. Cadro nº 31.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  32. Cadro nº 32.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  33. Cadro nº 33.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  34. Gráfico nº 34.Evolución de los accesos al Programa Informa
  35. Gráfico nº 35.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  36. Gráfico nº 36.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2014-2015
  39. Cadro nº 39.Renda 2014:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.1.3.Fase recadatoria

   
 1. A Axencia Tributaria desenvolve un amplo elenco de actuacións conducentes ao cobramento das débedas e sancións tributarias derivadas da aplicación do sistema tributario estatal e aduaneiro así como das derivadas dos demais recursos de natureza pública cuxa xestión asume en virtude de Lei ou Convenio.

  Nestas actuacións que se levan a cabo, tanto en período voluntario coma en período executivo, resulta precisa a utilización de todos aqueles mecanismos que o ordenamento xurídico habilita para o cobramento coactivo.

  A Axencia Tributaria seguiu apostando en 2015 por intensificar as actuacións máis cualificadas para a loita contra a fraude na fase recadatoria.

  Evolución da débeda pendente

  A xestión recadatoria das débedas tributarias consiste no exercicio das funcións administrativas conducentes ao seu cobramento.Inclúe un conxunto de actuacións como a investigación patrimonial, a adopción de medidas preventivas, a realización de acordos de derivación de responsabilidade e todas aquelas previstas no Regulamento Xeral de Recadación con suxeición aos prazos establecidos no ordenamento xurídico tributario.

  Ata que as débedas tributarias se extingan, por pagamento, compensación ou os demais medios previstos legalmente, considéranse “pendentes”. Non obstante, dentro das débedas pendentes hai que distinguir entre aquelas nas que concorren supostos de suspensión, aprazamento ou procedemento concursal, que non resultan esixibles mentres permanezan, nesa situación, do resto de débedas pendentes, respecto das que os órganos de recadación despregan todas as facultades previstas no ordenamento xurídico.

  A débeda pendente ao final de cada ano é o resultado de sumar á débeda pendente ao inicio dese ano as débedas pendentes orixinadas no ano en curso, denominadas “cargo anual”, e de restar as cancelacións que se producen no ano, ben por ingresos obtidos como resultado das actuacións recadatorias ou ben por outras causas legalmente establecidas.

  A débeda pendente, a 31 de decembro de 2015, era de 49.272 millóns de euros.En comparación coa débeda pendente a finais de 2014 (50.226 millóns) descendeu un 2 por cento.

  Os seguintes cadros  do Anexo mostran, respectivamente, a evolución da débeda pendente ao final de cada un dos anos comprendidos no período 1996-2015 e  a desagregación da débeda pendente:

 2. Cadro nº 26.Evolución da débeda pendente (Anexo)
 3. Cadro nº 27.Desagregación da débeda pendente (Anexo)
 4. En canto á débeda en executiva, durante 2015, o importe total das débedas obxecto de recarga de prema ascenderon a 10.396,2 millóns.As débedas orixinadas pola aplicación dos tributos competencia da Axencia Tributaria ascenderon a 7.600,1 millóns e as doutros entes a 2.796,1 millóns de euros.Por outra parte, cancelouse débeda por importe de 11.505,5 millóns.

  As principais magnitudes relativas á fase recadatoria desenvólvense nos cadros que se enumeran a continuación expostos no Anexo:

 5. Cadro nº 28.Datos relativos a débedas en executiva (Anexo)
 6. Gráfico nº 29.Evolución do cargo en período executivo - 2004-2015 (Anexo)
 7. Débedas orixinadas pola aplicación dos tributos competencia da Axencia Tributaria

  As débedas orixinadas pola aplicación dos tributos competencia da Axencia Tributaria, obxecto de recarga de prema no ano 2015, ascenderon a 7.600,1 millóns, o 73 por cento do total.Esta débeda procede tanto de liquidacións practicadas pola Axencia Tributaria como de autoliquidacións presentadas polos contribuíntes sen ingreso ou de aprazamentos en período voluntario que se incumpriron.  

  Como en anos anteriores, en 2015 a Axencia Tributaria seguiu impulsando as actuacións recadatorias máis cualificadas para lograr o cobramento efectivo das débedas tributarias, chegando a obter ingresos en executiva por importe de 6.759 millóns de euros.Neste sentido, e co obxectivo de detectar posibles insolvencias ficticias, efectuáronse 22.471 investigacións de movementos financeiros, un 28,2 por cento máis que o ano anterior, quintuplicando as actuacións efectuadas neste sentido no ano 2012.

  Igualmente, e ao obxecto de evitar baleirados patrimoniais, adoptáronse 3.785 medidas preventivas, das cales practicamente a metade se desenvolveron no marco das novas ferramentas antifraude que ofrece a Lei 7/ 2012.Ademais, e co mesmo obxectivo de ampliar as posibilidades de cobramento efectivo das débedas liquidadas, se incrementaron un 8,7 por cento os acordos de derivación de responsabilidade (derivación a terceiros distintos do debedor principal), ata alcanzar as 16.719 actuacións.

  No seguinte cadro do Anexo móstranse os resultados obtidos no 2014 e 2015 e a súa taxa de variación:

 8. Cadro nº 30.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade (Anexo)
 9. Xestión de débedas doutros entes

  En 2015, a Axencia Tributaria xestionou débedas en período executivo procedentes de 168 entes externos (Departamentos Ministeriais, Organismos Autónomos, Comunidades Autónomas, Entidades Locais e outros entes públicos).

  A maior porcentaxe de débeda a xestionar corresponde aos Departamentos Ministeriais (58,1 por cento) seguida das Comunidades Autónomas (23,5 por cento) e dos Organismos Autónomos (16,8 por cento).

  En 2015, o importe da débeda obxecto de recarga de prema ascendeu a 2.796,1 millóns de euros, que hai que sumar á débeda pendente a 31 de decembro de 2014 por importe de 4.539,8 millóns.