Memoria 2015

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2015
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2014 - 2015
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2014 - 2015
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2014 - 2015
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2014 - 2015
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014 - 2015
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2014 - 2015
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Gráfico nº 15.Evolución dos ingresos tributarios e da Base Impoñible agregada
  16. Cadro nº 16.Axustes por impactos de cambios normativos
  17. Cadro nº 17.Índice de eficiencia
  18. Cadro nº 18.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  19. Cadro nº 19.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  20. Cadro nº 20.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  21. Cadro nº 21.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  22. Cadro nº 22.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (exercicio 2013)
  23. Cadro nº 23.Resultados no réxime de Módulos
  24. Cadro nº 24.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  25. Cadro nº 25.Actividade interventora
  26. Cadro nº 26.Evolución da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Desagregación da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Datos relativos a débedas en executiva
  29. Gráfico nº 29.Evolución do cargo en período executivo (2004-2015)
  30. Cadro nº 30.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  31. Cadro nº 31.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  32. Cadro nº 32.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  33. Cadro nº 33.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  34. Gráfico nº 34.Evolución de los accesos al Programa Informa
  35. Gráfico nº 35.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  36. Gráfico nº 36.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2014-2015
  39. Cadro nº 39.Renda 2014:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.1.1.Control selectivo e investigación

   
 1. As actuacións de control selectivo e investigación teñen por finalidade detectar e regularizar os incumprimentos máis complexos así como perseguir as formas máis sofisticadas de fraude.O seu carácter selectivo fainas recaer sobre os contribuíntes que presentan un risco fiscal máis elevado.Teñen un gran compoñente investigador e levan consigo, en xeral, unha revisión da situación tributaria global obxecto de actuación inspectora.Por estes motivos, os órganos que as levan a cabo están dotados das máis amplas facultades que a normativa atribúe á Administración tributaria.

  As actuacións de control selectivo lévanse a cabo polos órganos de Inspección Financeira e Tributaria, cando se refiren a tributos internos e, polos órganos de Alfándegas e Impostos Especiais, respecto dos tributos sobre o comercio exterior e os Impostos Especiais.

  As devanditas actuacións culminan, normalmente, coas correspondentes liquidacións administrativas que regularizan a situación tributaria do obrigado tributario ou ben coa presentación de denuncia ante o Ministerio Fiscal cando, no curso das actuacións, se aprecian indicios de delito contra a Facenda Pública, branqueo de capitais ou contrabando.

  En 2015, presentáronse 341 denuncias ao Ministerio Fiscal por delito contra a Facenda Pública por un importe global de 442,66 millóns de euros (sen prexuízo das actuacións de Vixilancia Aduaneira en delitos de fraude fiscal ). Estes datos móstranse no seguinte cadro do Anexo:

 2. Cadro nº 18.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE. (Anexo)
 3. Ao longo do ano 2015 estes órganos de inspección seguiron reforzando a súa actividade inspectora, levando a cabo un total de 107.580 actuacións nominais de comprobación e investigación (un 8 por cento máis que no exercicio anterior e un 46 por cento máis que en 2011) e liquidando 7.129,2 millóns de euros de débeda tributaria.Neste resultado ten gran relevancia a débeda liquidada pola Delegación Central de Grandes Contribuíntes, 3.142,3 millóns de euros, que representa un 44 por cento do importe liquidado.

  As principais magnitudes que resultan das actividades de control selectivo reflíctense no seguinte cadro do Anexo, onde se aprecia un sensible incremento dos recursos obtidos:

 4. Cadro nº 19.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes (Anexo)
 5. Actuacións inspectoras sobre tributos internos

  Estas actuacións comprenden todas as realizadas polos órganos da área de Inspección Financeira e Tributaria das Delegacións Especiais e da Delegación Central de Grandes Contribuíntes, no exercicio das funcións administrativas atribuídas á inspección tributaria polo artigo 141 da Lei Xeral Tributaria.

  Os órganos de Inspección Financeira e Tributaria, no ano 2015, teñen liquidando 6.738,58 millóns de euros de débeda tributaria, e por ámbitos de control realizáronse as seguintes actuacións:

  • Profesionais, sociedades e socios:

   Hase continuando impulsando o control do sector de profesionais, cun aumento de inspeccións do 16 por cento e o de sociedades e socios (10 por cento), ademais das actuacións e requirimentos de información, que se incrementaron nun 16 por cento.

  • Control de devolucións:

   As actuacións de control de solicitudes de devolución desenvolvidas pola Inspección dos Tributos intégranse dentro da estratexia xeral da Axencia Tributaria orientada a un control integral das devanditas solicitudes.O obxectivo esencial deste control é garantir que as solicitudes de devolución sexan adecuadamente revisadas, atendendo ás súas distintas características e niveis de risco, para evitar a realización de devolucións improcedentes.Así, en 2015 incrementáronse estas actuacións nun 11 por cento.

  • Economía mergullada:

   Durante o exercicio 2015, seguíronse promovendo as actuacións dirixidas ao control e redución da economía somerxida utilizando todas as ferramentas dispoñibles, incluídas as derivadas da Lei Antifraude de 2012.Neste sentido, as actuacións para a verificación do cumprimento da limitación de pagamentos en efectivo traducíronse en 6.087 expedientes de análise de denuncias en relación co incumprimento desta limitación legal, o que supón un 27,8 por cento máis que os iniciados o ano anterior.Ademais, a peche de ano iniciáranse 1.313 expedientes sancionadores, un 36,7 por cento máis.

   Así mesmo, neste ano tiveron, novamente, gran transcendencia as actuacións de entrada e rexistro realizadas pola Área de Inspección co apoio de persoal das Unidades de Auditoría Informática.As UAI participaron en 1.630 actuacións destas características, aumentando dende 2012 máis do 80 por cento.Estas actuacións resultaron de grande eficacia para a detección do ‘software de ocultación’, a obtención de probas en xeral, e a redución do tempo de duración das comprobacións inspectoras.

   Ao mesmo tempo, no cuarto ano do Plan especial contra a economía mergullada implantado pola Axencia Tributaria, volvéronse incrementar as actuacións presenciais (‘peiteados’) destinadas ao control in situ de obrigas formais e rexistrais en sectores de risco fiscal.

   Das 21.810 actuacións presenciais de verificación formal realizadas destacan as 14.449 visitas efectuadas no marco do programa específico sobre economía mergullada, cun incremento do 28,7 por cento motivado polo reforzo de actuacións e a inclusión de áreas de visitas novas.Adicionalmente ás visitas do programa específico de economía mergullada, destacan as 5.469 destinadas a detectar alugueres opacos.

  • Fiscalidade internacional:

   Por outra parte, a Axencia Tributaria continuou desenvolvendo o control de prezos de transferencia en operacións realizadas por multinacionais e grandes empresas con presenza no noso país, así como as actuacións dirixidas á regularización abusiva da dedución de gastos financeiros en operacións intragrupo.

   Así mesmo, os Acordos Previos de Valoración de Operacións Vinculadas constitúen un elemento esencial para previr situacións de risco en materia de prezos de transferencia, aumentar a seguridade xurídica dos contribuíntes e reducir a litigiosidad.Os órganos de inspección, durante este exercicio, tramitaron un total de 96 solicitudes de Acordos Previos de Valoración, cunha base impoñible implicada nos mesmos de, aproximadamente, 8.035 millóns de euros e resolvéronse 16 solicitudes.

  Actuacións inspectoras sobre os tributos que gravan as operacións de Comercio Exterior e sobre os Impostos Especiais

  Inclúense as actuacións inspectoras realizadas polos órganos da área de Inspección de Alfándegas e Impostos Especiais das Delegacións Especiais e da Delegación Central de Grandes Contribuíntes, co fin de combater a fraude que afecta tanto aos intereses financeiros da Unión Europea, é dicir, aos recursos propios e ás axudas comunitarias á exportación de produtos agrícolas, como aos tributos internos que gravan as operacións de comercio exterior e aos Impostos Especiais.

  No exercicio 2015, estes órganos realizaron un total de 3.989 actuacións nominais de comprobación e investigación, cunha liquidación de 390,63 millóns de euros de débeda tributaria.

  Impostos Especiais:

  En 2015, as comprobacións centráronse fundamentalmente nos seguintes ámbitos:

  • Exencións e supostos de non suxeición do Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, así como revisión das bases impoñibles declaradas, especialmente en relación con automóbiles e con embarcacións de bandeira non española correspondentes a persoas ou entidades residentes en España ou que sexan titulares de establecementos situados en España.

  • Uso indebido de gasóleo bonificado.

  • Control da fabricación de electricidade por produtores en instalacións non inscritas no Rexistro Territorial dos Impostos Especiais nas actividades previstas para o efecto na normativa reguladora dos Impostos Especiais, así como a aplicación das exencións do Imposto sobre a Electricidade.

  • Control da declaración e ingreso do Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica, do Imposto sobre os Gases Fluorados de Efecto Invernadoiro e do Imposto Especial sobre o carbón.

  • Control da exención correspondente ao uso e destino dado polos usuarios de alcohol parcialmente desnaturalizado con desnaturalizante xeral.

  • Fraude no IVE derivado de operacións con produtos suxeitos a Impostos Especiais.

  Comercio Exterior:

  As actuacións na área de control aduaneiro dirixíronse á revisión daqueles elementos dos tributos que gravan o comercio exterior e que non poden ser comprobados no momento do despacho aduaneiro.

  En particular, realízanse controis do valor en alfándega das mercadorías co obxecto de detectar prácticas fraudulentas.Neste sentido, a infravaloración das mercadorías importadas considérase un dos máis importantes focos de fraude existente no momento actual, sendo os sectores máis afectados os do téxtil, o calzado, os bolsos e os artigos de marroquinería.Outros controis teñen por obxecto comprobar se o prezo real das mercadorías se corresponde coa documentación comercial presentada no momento do despacho aduaneiro e, no seu caso, solicítase xustificación para aclarar as dúbidas que poida considerar á Alfándega pola declaración de valores anormalmente baixos.Igualmente, compróbanse os casos nos que, existindo conceptos a incluír no valor en alfándega como axustes ao prezo pagado ou por pagar, non se incrementou o valor e, finalmente, a concorrencia de circunstancias -especialmente a vinculación- que impida a utilización do valor de transacción e obriguen á utilización dos métodos secundarios de valoración.

  Así mesmo, lévanse a cabo revisións da orixe das mercadorías e da aplicación de dereitos antidúmping para evitar a fraude consistente na presentación de certificados de orixe e facturas falsas ou adulteradas, na realización de vendas -reais ou ficticias- no país de orixe real con outros terceiros países con tratamento preferencial ou sen dereitos antidúmping e na incorrecta aplicación do código adicional que leva consigo o pagamento dun dereito antidúmping inferior ao xeneral ou de importe cero.Ademais, realízanse controis sobre a clasificación arancelaria das mercadorías.

  Por outra parte, abórdase a problemática específica na importación de produtos agrícolas e da pesca.A experiencia adquirida ao longo do tempo serviu para crear os oportunos perfís de risco que permitiron facer un seguimento detallado das empresas importadoras e atallar, na medida do posible, as situacións de fraude detectadas.Estas situacións veñen determinadas polas características do gravame sobre determinados produtos, cunha serie de medidas especiais que permiten a importación con exención, pero asociadas a uns requisitos estritos, cuxo incumprimento implica unha tributación moi elevada.Entre elas, poden citarse os continxentes arancelarios polos que se establecen exencións ou reducións dos dereitos aplicables ás mercadorías, pero cuns límites cuantitativos que esixen o control de que non se aplican por enriba destes;os dereitos adicionais sobre determinados produtos de contía variable en función da evolución dos prezos internacionais;e os valores en alfándega declarados ou a posible exención dos dereitos se as mercadorías se acollen ao réxime de destino final.

  Nos últimos anos, púxose de manifesto a existencia de tramas orientadas á introdución da mercadoría no territorio aduaneiro comunitario, a través de empresas cuxa única finalidade é a de proceder ao despacho de importación, ocultando a identidade dos verdadeiros destinatarios da mercadoría.Desta forma, a importación convértese na primeira fase dunha cadea de incumprimentos tributarios que afectan nas seguintes etapas aos tributos internos.

  En relación co IVE á importación, cabe destacar o control da aplicación de tipos reducidos e da exención nos despachos a libre práctica.Así mesmo, contrólase a fraude no IVE interior derivado de operacións de comercio exterior.

  Represión do contrabando, do branqueo de capitais e doutras fraudes

  En materia de loita contra o contrabando e o branqueo de capitais, as unidades de Vixilancia Aduaneira realizan actuacións dirixidas á represión do contrabando e tráfico ilícito de estupefacientes, tabaco, produtos falsificados e outros xéneros, así como do branqueo de capitais conexo coas devanditas actividades delituosas, en coordinación con outros organismos do Estado, desenvolvendo as súas actuacións de vixilancia e control no espazo marítimo, aéreo e terrestre.

  As unidades de Vixilancia Aduaneira tamén desenvolven actuacións de control e apoio do resto de áreas do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais, entre as que se inclúen controis preventivos en recintos aduaneiros mediante técnicas de inspección non intrusiva, controis de moeda, e o control da seguridade da cadea de transporte internacional.

  Así mesmo, realizan actuacións de loita contra a fraude fiscal e a economía somerxida, colaborando con outros Departamentos da Axencia Tributaria, xa sexa no ámbito penal ou en vía administrativa.A crecente complexidade da fraude, así como a internacionalización das súas estruturas, precisa dunha coordinación externa e unha necesidade de optimización dos recursos da Axencia Tributaria mediante a cooperación e colaboración entre as distintas áreas funcionais.

  En 2015, interviñéronse, froito destas actuacións, 167.248 kg de hachix, 12.722 de cocaína e 11.384.238 caixetiñas de tabaco, o que supón un total de 1.273 delitos e 8.531 infraccións.Así mesmo, denunciáronse 176 delitos de falsificación e 2.328 infraccións, ademais de 105 delitos de branqueo de capitais.

  As cifras sobre contrabando e sobre as actuacións realizadas durante este exercicio expóñense nos seguintes cadros do Anexo:

 6. Cadro nº 20.Actuacións de loita contra o contrabando (Anexo)
 7. Cadro nº 21.Principais actuacións de Vixilancia Aduaneira (Anexo)