Memoria 2015

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2015
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2014 - 2015
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2014 - 2015
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2014 - 2015
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2014 - 2015
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014 - 2015
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2014 - 2015
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Gráfico nº 15.Evolución dos ingresos tributarios e da Base Impoñible agregada
  16. Cadro nº 16.Axustes por impactos de cambios normativos
  17. Cadro nº 17.Índice de eficiencia
  18. Cadro nº 18.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  19. Cadro nº 19.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  20. Cadro nº 20.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  21. Cadro nº 21.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  22. Cadro nº 22.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (exercicio 2013)
  23. Cadro nº 23.Resultados no réxime de Módulos
  24. Cadro nº 24.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  25. Cadro nº 25.Actividade interventora
  26. Cadro nº 26.Evolución da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Desagregación da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Datos relativos a débedas en executiva
  29. Gráfico nº 29.Evolución do cargo en período executivo (2004-2015)
  30. Cadro nº 30.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  31. Cadro nº 31.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  32. Cadro nº 32.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  33. Cadro nº 33.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  34. Gráfico nº 34.Evolución de los accesos al Programa Informa
  35. Gráfico nº 35.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  36. Gráfico nº 36.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2014-2015
  39. Cadro nº 39.Renda 2014:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

3.2.Recadación tributaria líquida

   
 1. A recadación tributaria líquida resulta de minorar da recadación tributaria bruta as devolucións efectivamente pagadas no exercicio e os axustes cos territorios forais.Responde, así mesmo, a un criterio de caixa, a diferenza doutros conceptos como os dereitos recoñecidos ou os impostos para os efectos de Contabilidade Nacional.

  No ano 2015 ingresáronse 182.009 millóns de euros, un 4 por cento máis (7.021 millóns) do recadado en 2014.En termos homoxéneos (é dicir, corrixindo, entre outros elementos, o distinto grao de execución das devolucións en ambos os dous anos, as devolucións do céntimo sanitario e os aprazamentos dos entes públicos), os ingresos creceron un 4,4 por cento. Nos seguintes apartados do Anexo desenvólvese esta información:

 2. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (Anexo)
 3. Gráfico nº 14.Evolución da recadación tributaria xestionada pola Axencia Tributaria (Anexo)
 4. Como se sinalou, hai dous factores que explican o crecemento:a evolución das bases impoñibles e o aumento dos ingresos ligados a liquidacións de períodos anteriores.As bases impoñibles dos principais impostos creceron un 3,6 por cento, fronte ao 2,5 por cento do ano anterior, que hai que recordar foi a primeira taxa positiva tras seis anos consecutivos de caídas.Neste sentido o ano 2015 foi unha continuación da tendencia crecente que comezou a finais de 2013, coa diferenza de que mentres ao longo de 2014 se puido apreciar certa pauta alcista, en 2015 o comportamento foi relativamente estable arredor do valor medio anual.O maior crecemento de 2015 debeuse principalmente á mellora das rendas brutas dos fogares e, en concreto, ao crecemento do emprego, por riba subida do salario medio (mesmo sen ter en conta a recuperación parcial da paga extra de 2012 por parte dos empregados públicos) e ao forte aumento das rendas dos empresarios persoais, elemento este indicativo do dinamismo das pequenas empresas, outro dos trazos destacables do ano.No que se refire aos beneficios das sociedades, volveron crecer por enriba do 20 por cento, aínda que a base consolidada do Imposto de Sociedades o fixo en menor medida (9,1 por cento).Polo lado do gasto, o crecemento das bases foi lixeiramente inferior ao de 2014 como consecuencia da caída dos prezos enerxéticos e, en particular, dos prezos dos produtos petrolíferos.No caso do IVE, o aumento do gasto situouse en niveis similares aos do ano anterior;en tanto que o valor dos produtos ligados aos impostos especiais diminuíu polo motivo sinalado, a pesar da tendencia positiva do consumo (especialmente en gasolinas e gasóleos) e da influencia doutros factores de carácter transitorio que tamén o favoreceron (como as altas temperaturas do verán que elevaron o consumo de electricidade).

  Para os efectos dos ingresos netos, é tamén relevante o comportamento das devolucións que, globalmente, elevaron o crecemento dos ingresos.No IRPF o descenso do 0,4 por cento dos ingresos netos é similar ao dos brutos e ten a súa orixe, como se sinalou, na reforma do imposto.No Imposto sobre Sociedades as devolucións crecen menos que os ingresos brutos e iso permite un aumento da recadación neta do 10,3 por cento.O mesmo sucede no Imposto sobre a Renda dos Non Residentes no que as devolucións permaneceron practicamente iguais ás do ano anterior e os ingresos, en termos netos, aumentaron un 15,5 por cento.No IVE os ingresos creceron un 7,4 por cento, por enriba dos ingresos brutos como consecuencia das menores devolucións realizadas;no caso das devolucións anuais polo menor importe das devolucións solicitadas no exercicio anterior (en 2015 devolvéronse as solicitadas a comezos dese ano correspondentes ao exercicio 2014), e no caso das devolucións mensuais debido ao cambio nos procedementos do imposto que supuxo que parte dos ingresos que antes se xestionaban nas Alfándegas se empezasen a recadar a través de menores devolucións solicitadas no modelo de autoliquidación.Nos Impostos Especiais a recadación rexistrou un incremento de tan só o 0,2 por cento a causa da devolución do céntimo sanitario.

  No seguinte gráfico do Anexo móstranse datos que completan a información:

 5. Gráfico nº 15.Evolución dos ingresos tributarios e da base impoñible agregada (Anexo)
 6. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
 7. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
 8. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
 9. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
 10. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais