Memoria 2015

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2015
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2014 - 2015
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2014 - 2015
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2014 - 2015
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2014 - 2015
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014 - 2015
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2014 - 2015
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Gráfico nº 15.Evolución dos ingresos tributarios e da Base Impoñible agregada
  16. Cadro nº 16.Axustes por impactos de cambios normativos
  17. Cadro nº 17.Índice de eficiencia
  18. Cadro nº 18.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  19. Cadro nº 19.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  20. Cadro nº 20.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  21. Cadro nº 21.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  22. Cadro nº 22.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (exercicio 2013)
  23. Cadro nº 23.Resultados no réxime de Módulos
  24. Cadro nº 24.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  25. Cadro nº 25.Actividade interventora
  26. Cadro nº 26.Evolución da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Desagregación da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Datos relativos a débedas en executiva
  29. Gráfico nº 29.Evolución do cargo en período executivo (2004-2015)
  30. Cadro nº 30.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  31. Cadro nº 31.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  32. Cadro nº 32.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  33. Cadro nº 33.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  34. Gráfico nº 34.Evolución de los accesos al Programa Informa
  35. Gráfico nº 35.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  36. Gráfico nº 36.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2014-2015
  39. Cadro nº 39.Renda 2014:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos

   
 1. Encuestas y estudios de opinión

  O Instituto de Estudos Fiscais do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas levou a cabo o estudo demoscópico “Opinións e actitudes fiscais dos españois en 2014”. Este informe realízase anualmente e tamén é coñecido como “Barómetro Fiscal”.

  El estudio se realiza a partir de una muestra de mil quinientos ciudadanos, distribuidos en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionales, asalariados e inactivos), seleccionados por cuotas de hábitat, género y edad y utilizando la técnica de entrevista personal, con aplicación de un cuestionario estructurado.

  Segundo os últimos datos publicados (referidos ao ano 2014 e anteriores), a valoración que os españois fan dos servizos que presta a Axencia Tributaria mostra unha imaxe positiva da calidade destes, alcanzando unha cualificación, ao igual que en anos precedentes, de 2,9 (sobre 4).

  Ademais, neste estudo analízase a opinión dos cidadáns respecto dos funcionarios da Axencia Tributaria, que obteñen a consideración de bos técnicos, imparciais no desempeño do seu labor e correctos no trato persoal.

  Valoración dos servizos en campaña da renda polos contribuíntes

  A Axencia Tributaria mediante a “Enquisa do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2014”, desenvolvida durante o ano 2015, sonda a opinión dos que utilizaron o servizo de presentación telemática de declaracións do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, e da que resulta que o 75 por cento dos contribuíntes que utilizaron este servizo se mostran satisfeitos ou moi satisfeitos cos servizos ofrecidos.

  Un ano máis, os cinco servizos que os usuarios consideran de maior utilidade son os seguintes:a presentación de declaracións;a solicitude, rectificación e confirmación do Borrador de Renda;a consulta do estado das devolucións;a comunicación de datos relativos ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e, por último, a descarga dos programas de axuda.

  Queixas e suxestións.Consello para a Defensa do Contribuínte

  O Consello para a Defensa do Contribuínte, órgano asesor da Secretaría de Estado de Facenda, vela pola efectividade dos dereitos dos obrigados tributarios, atendendo as queixas que se producen pola aplicación do sistema tributario que realizan os órganos do Estado e efectuando suxestións e propostas.En canto á súa competencia, composición e funcionamento réxese polas súas normas específicas.

  A Axencia Tributaria presta apoio técnico e asistencia administrativa ao Consello, e realiza actuacións de formación e análise da información derivada das queixas a través da Unidade Operativa do Consello de Defensa do Contribuínte, integrada no Servizo de Auditoría Interna da Axencia Tributaria.

  En 2015, presentáronse ante o Consello para a Defensa do Contribuínte 10.902 queixas e suxestións en relación a actuacións da Axencia Tributaria, un 10,99 por cento menos que no ano anterior.A comparación dos datos dos dous últimos exercicios ofrece as seguintes conclusións:

  • A materia con maiores incidencias é a de Información e atención;en 2015 presentáronse 7.626 queixas e suxestións (un 69,95 por cento do total) e en 2014 presentáronse 5.860 (un 47,84 por cento do total).

  • Produciuse unha gran diminución das queixas e suxestións referidas a Aplicación de normas;en 2015 presentáronse 350 queixas e suxestións (3,21 por cento do total) fronte ás 3.454 de 2014 (28,20 por cento do total).

  No seguinte cadro do Anexo desenvólvense estes datos e a súa clasificación por materias, comparando os dous últimos exercicios.Así mesmo, a información de detalle pode consultarse na Memoria anual do Consello para a Defensa do Contribuínte:

 2. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2014-2015 (Anexo)