Memoria 2015

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2015
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2014 - 2015
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2014 - 2015
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2014 - 2015
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2014 - 2015
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014 - 2015
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2014 - 2015
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Gráfico nº 15.Evolución dos ingresos tributarios e da Base Impoñible agregada
  16. Cadro nº 16.Axustes por impactos de cambios normativos
  17. Cadro nº 17.Índice de eficiencia
  18. Cadro nº 18.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  19. Cadro nº 19.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  20. Cadro nº 20.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  21. Cadro nº 21.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  22. Cadro nº 22.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (exercicio 2013)
  23. Cadro nº 23.Resultados no réxime de Módulos
  24. Cadro nº 24.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  25. Cadro nº 25.Actividade interventora
  26. Cadro nº 26.Evolución da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Desagregación da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Datos relativos a débedas en executiva
  29. Gráfico nº 29.Evolución do cargo en período executivo (2004-2015)
  30. Cadro nº 30.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  31. Cadro nº 31.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  32. Cadro nº 32.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  33. Cadro nº 33.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  34. Gráfico nº 34.Evolución de los accesos al Programa Informa
  35. Gráfico nº 35.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  36. Gráfico nº 36.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2014-2015
  39. Cadro nº 39.Renda 2014:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

2.3.Organización

   
 • Os órganos reitores da Axencia Tributaria son:o Presidente, que é o Secretario de Estado de Facenda e o Director Xeral.

  Corresponde ao Presidente exercer a superior dirección da Axencia Tributaria e exercer a súa representación legal en toda clase de actos e contratos, e ao Director Xeral dirixir o seu funcionamento ordinario.

  Son órganos asesores da dirección da Axencia Tributaria o Comité Permanente de Dirección e o Comité de Coordinación da Dirección Territorial.

  O Comité Permanente de Dirección está presidido polo Presidente da Axencia ou, na súa ausencia, polo Director Xeral, que é o Vicepresidente deste.Do citado Comité forman parte todos os Directores dos Departamentos e Servizos da Axencia Tributaria, e, ademais, asisten ás súas reunións o Delegado Central de Grandes Contribuíntes e a Delegada Especial de Madrid.

  Membros do Comité Permanente de Dirección a 31 de decembro de 2015

  • Miguel Ferre Navarrete, Presidente
  • Santiago Menéndez Menéndez, Director Xeral
  • Rufino de la Rosa Cordón, Director do Departamento de Xestión Tributaria
  • Luis María Sánchez González, Director do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria
  • Soledad García López, Directora do Departamento de Recadación
  • Piar Xurado Año, Directora do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais
  • Manuel Alfonso Castro Martínez, Director do Departamento de Informática Tributaria
  • Manuel José Rufas Vallés, Director do Departamento de Recursos Humanos
  • Diego Loma-Osorio Lerena, Director do Servizo Xurídico
  • Mª Teresa Campos Ferrer, Directora do Servizo de Auditoría Interna
  • Natalia Vitores Mingo, Directora do Servizo de Xestión Económica
  • Rubén Víctor Fernández de Santiago, Director do Servizo de Estudos Tributarios e Estatísticas
  • Ángel Rodríguez Rodríguez, Director do Servizo de Planificación e Relacións Institucionais
  • Daniel Gómez Aragón, Director do Gabinete do Director Xeral
  • Ignacio Huidobro Arreba, Delegado Central de Grandes Contribuíntes
  • Raquel Catalá Polo, Delegada Especial de Madrid

  O Comité de Coordinación da Dirección Territorial está presidido polo Director Xeneral da Axencia e formado polos membros do Comité Permanente de Dirección, así como polo Delegado Central de Grandes Contribuíntes e por todos os Delegados Especiais da Axencia.

  A Axencia Tributaria estrutúrase en Servizos centrais e Servizos territoriais.

  Os Servizos centrais baséanse nun modelo de organización por áreas operativas funcionais e áreas de apoio.

  Os Servizos territoriais, a 31 de decembro de 2015, estaban constituídos por 17 Delegacións Especiais -unha por cada Comunidade Autónoma- e 39 Delegacións, nas que se integran 193 Administracións e 31 Administracións de Alfándegas e II.EE.

  No ano 2006 creouse a Delegación Central de Grandes Contribuyentes, órgano con competencia en todo o territorio nacional, con funcións dirixidas ao control coordinado e á mellora da atención e do servizo sobre os grandes contribuíntes.

  Adicionalmente, a Axencia Tributaria forma parte e preside os órganos colexiados de coordinación dos tributos cedidos previstos na Lei 22/2009, do 18 de decembro:o Consello Superior para a Dirección e Coordinación da Xestión Tributaria, integrado por representantes da Administración tributaria do Estado e das Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía, e os Consellos Territoriais para a Dirección e Coordinación da Xestión Tributaria, integrados por representantes da Administración tributaria do Estado e da Comunidade Autónoma ou da Cidade con Estatuto de Autonomía de que se trate.

  O organigrama básico da Axencia Tributaria a 31 de decembro de 2015 recóllese a continuación:

  Organigrama