Memoria 2015

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2015
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Servicios de información
   2. 4.2.2.Programas de asistencia xenéricos
   3. 4.2.3.Campaña de Renta
   4. 4.2.4.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   5. 4.2.5.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   6. 4.2.6.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   7. 4.2.7.Campañas institucionais
   8. 4.2.8.Ley de Transparencia
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   2. 4.3.2.Rexistro electrónico xeral
   3. 4.3.3.Presentación telemática de declaracións tributarias
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Medidas para simplificar o uso da tecnoloxía polos usuarios
   7. 4.3.7.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e territoriais 2014 - 2015
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2014 - 2015
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2014 - 2015
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2014 - 2015
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014 - 2015
  11. Cadro nº 11.Quejas y sugerencias.Comparativa 2014 - 2015
  12. Cadro nº 12.Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
  14. Gráfico nº 14.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  15. Gráfico nº 15.Evolución dos ingresos tributarios e da Base Impoñible agregada
  16. Cadro nº 16.Axustes por impactos de cambios normativos
  17. Cadro nº 17.Índice de eficiencia
  18. Cadro nº 18.Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e de Alfándegas e II.EE.
  19. Cadro nº 19.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  20. Cadro nº 20.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  21. Cadro nº 21.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  22. Cadro nº 22.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (exercicio 2013)
  23. Cadro nº 23.Resultados no réxime de Módulos
  24. Cadro nº 24.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  25. Cadro nº 25.Actividade interventora
  26. Cadro nº 26.Evolución da débeda pendente
  27. Cadro nº 27.Desagregación da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Datos relativos a débedas en executiva
  29. Gráfico nº 29.Evolución do cargo en período executivo (2004-2015)
  30. Cadro nº 30.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  31. Cadro nº 31.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  32. Cadro nº 32.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  33. Cadro nº 33.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  34. Gráfico nº 34.Evolución de los accesos al Programa Informa
  35. Gráfico nº 35.Evolución das chamadas atendidas polo teléfono Información Tributaria Básica
  36. Gráfico nº 36.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2014-2015
  39. Cadro nº 39.Renda 2014:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución do importe de aprazamentos solicitados (en millóns euros)
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

1.INTRODUCIÓN

   
 1. 1.Introducción

  A Axencia Estatal de Administración Tributaria (en diante, Axencia Tributaria) é un ente de dereito público adscrito ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a través da Secretaria de Estado de Facenda.Foi creada pola Lei de Presupostos Xerais do Estado para 1991 e constituíuse de xeito efectivo o 1 de xaneiro de 1992.A Axencia Tributaria dispón dun réxime xurídico propio que lle outorga certa autonomía en materia presupostaria e de xestión de persoal.

  A Axencia Tributaria ten encomendada a aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro, así como daqueles recursos doutras Administracións públicas nacionais ou da Unión Europea, cuxa xestión se lle encomende por lei ou por convenio;non obstante, non ten competencias para a elaboración e interpretación de normas tributarias.

  O principal indicador da súa actividade é a recadación tributaria do Estado.En termos líquidos, é dicir, unha vez practicadas as devolucións procedentes, a recadación alcanzou en 2015 a cifra de 182.009 millóns de euros, un 4 por cento máis que o ano anterior.Por outra parte, a recadación obtida polas actuacións de prevención e control da fraude tributaria e aduaneira ascendeu a 15.664 millóns.Estes datos reflíctense no cadro seguinte:

 2. Cadro nº 1.Recadación tributaria (Anexo)
 3. Parte da recadación está cedida ás Comunidades Autónomas de réxime común.A Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e se modifican determinadas normas tributarias, cede ás Comunidades Autónomas de réxime común o rendemento total ou parcial producido no seu territorio dunha serie de tributos xestionados pola Axencia Tributaria.En particular, a 31 de decembro de 2015, estaban cedidas as seguintes porcentaxes de recadación:

  • Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas:50 por cento (1)
  • Imposto sobre o Valor Engadido:50 por cento
  • Impostos especiais
   • Imposto sobre a Cervexa:58 por cento
   • Imposto sobre o Viño e Bebidas Fermentadas:58 por cento
   • Imposto sobre Produtos Intermedios:58 por cento
   • Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas:58 por cento
   • Imposto sobre Hidrocarburos:58 por cento (tipo estatal xeral);100 por cento (tipo estatal especial)
   • Imposto sobre os Labores do Tabaco:58 por cento
   • Imposto sobre a Electricidade:100 por cento

  Por outro lado, o Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e a tarifa autonómica do Imposto sobre Hidrocarburos, cedidos ao 100 por cento, repártense ás Comunidades Autónomas pola Axencia Tributaria individualmente, en función das liquidacións e autoliquidacións efectivamente practicadas.Nas cifras de recadación tributaria do Estado non figuran os ingresos por estes dous conceptos.

  Ademais dos anteriores tributos cedidos, tamén se distribúe ás Comunidades Autónomas pola Axencia Tributaria a recadación polos seguintes conceptos:

  • 100 por cento da recadación do Imposto sobre Actividades de Xogo, correspondente a determinadas modalidades de xogo efectuadas por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, de acordo co artigo 48.11 e a disposición transitoria sexta da Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo.
  • 100 por cento da recadación do Imposto sobre os Depósitos nas Entidades de Crédito, de acordo co artigo 19.Catorce, da Lei 16/2012, do 27 de decembro, pola que se adoptan diversas medidas tributarias dirixidas á consolidación das finanzas públicas e ao impulso da actividade económica.

  Tampouco figuran os ingresos por estes dous últimos conceptos nas cifras de recadación tributaria do Estado.

  Por outra parte, nos seguintes cadros móstranse unha serie de datos clave que complementan unha visión inicial da Axencia Tributaria:

 4. Cadro nº 2.Principais declaracións presentadas (Anexo)
 5. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios (Anexo)

 6. [1]No Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas cédese a cota líquida autonómica e outros conceptos nas condicións indicadas no artigo 26.2 da Lei 22/2009.De modo aproximado, podería indicarse que actualmente se cede o 50 por cento, porcentaxe que podería variar dada a capacidade normativa das Comunidades Autónomas.