Cadro nº 27.Evolución da débeda pendente

AñoDébeda pendente a 31 de decembro (*)Taxa de variación
1996 13.788  
1997 15.450 12,1%
1998 15.596 0,9%
1999 15.263 -2,1%
2000 16.804 10,1%
2001 17.060 1,5%
2002 19.621 15,0%
2003 20.125 2,6%
2004 21.261 5,6%
2005 22.253 4,7%
2006 23.986 7,8%
2007 26.652 11,1%
2008 30.425 14,2%
2009 37.690 23,9%
2010 41.959 11,3%
2011 45.736 9,0%
2012 48.674 6,4%
2013 50.174 3,1%
2014 50.226 0,1%

(*) Importes en millóns de euros

Evolución da débeda pendente ao final de cada un dos anos comprendidos no período 1996-2014

Evolución da débeda pendente ao final de cada un dos anos comprendidos no período 1996-2014