Memoria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2014
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Programas de asistencia xenéricos
   2. 4.2.2.Campaña de Renta
   3. 4.2.3.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   4. 4.2.4.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   5. 4.2.5.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   6. 4.2.6.Campañas institucionais
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Rexistro electrónico xeral
   2. 4.3.2.Presentación telemática de declaracións tributarias
   3. 4.3.3.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2013-2014
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2013-2014
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2013-2014
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2013-2014
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014-2015
  11. Gráfico nº 11.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  12. Cadro nº 12.Quejas y sugerencias.Comparativa 2013-2014
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria bruta total
  14. Cadro nº 14.Recadación tributaria líquida total
  15. Gráfico nº 15.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  16. Gráfico nº 16.Evolución dos ingresos tributarios e da base impoñible agregada
  17. Cadro nº 17.axustes por impactos de cambios normativos
  18. Cadro nº 18.Índice de eficiencia
  19. Cadro nº 19.Delitos fiscais
  20. Cadro nº 20.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  21. Cadro nº 21.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  22. Cadro nº 22.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  23. Cadro nº 23.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  24. Cadro nº 24.Resultados no réxime de Módulos
  25. Cadro nº 25.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  26. Cadro nº 26.Actividade interventora
  27. Cadro nº 27.Evolución da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Desagregación da débeda pendente
  29. Cadro nº 29.Datos relativos a débedas en executiva
  30. Gráfico nº 30.Evolución do cargo en período executivo (2004-2014)
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  32. Cadro nº 32.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  33. Cadro nº 33.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  34. Cadro nº 34.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  35. Gráfico nº 35.Evolución de los accesos al Programa Informa
  36. Gráfico nº 36.Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2013-2014
  39. Cadro nº 39.Renda 2013:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas

   
 • Algúns convenios subscritos con outras Administracións públicas para a cesión de datos, consideran, á súa vez, a obtención de información en poder desas Administracións sobre bens, dereitos, rendas ou actividades dos contribuíntes, que permiten á Axencia, Tributaria mellorar os servizos prestados ao contribuínte para favorecer o cumprimento voluntario das súas obrigas fiscais e, sobre todo, a loita contra a fraude fiscal.Estes acordos adoitan incluír tamén outras formas de colaboración que van máis alá do intercambio de datos.

  Entre estes convenios de intercambio de información e outras formas de colaboración destacan os subscritos pola Axencia Tributaria coa Tesouraría Xeneral da Seguridade Social e a Inspección de Traballo, a Dirección Xeral do Catastro, a Dirección Xeral de Tráfico, o Consello Xeral do Notariado, o Colexio de Rexistradores, o Instituto Nacional de Estatística, as Comunidades Autónomas de réxime común, as Facendas forais e a Federación Española de Municipios e Provincias, entre outros.

  Froito desta colaboración, a Axencia, ademais de subministrar información de interese para o desenvolvemento das competencias de tales organismos, recibiu, durante 2014, información relevante para o desempeño das súas funcións.

  Sen ánimo exhaustivo, á Seguridade Social subministróuselle información patrimonial, para a súa xestión recadatoria, de máis de 17 millóns de contribuíntes e información sobre os rendementos do traballo satisfeitos por máis de 17.000 pagadores;e, reciprocamente, recibíronse as altas e baixas de empresas e traballadores, os censos de empresas, ficheiros de cotizacións de autónomos e de nais traballadoras así como información mensual dos modelos TC1.Á Dirección Xeral do Catastro subministróuselle información censal e de inmobles;e, á inversa, recibíronse os padróns de inmobles de natureza urbana, rústica e de características especiais, ademais das operacións inmobiliarias rexistradas en Notarías e Rexistros da Propiedade.

  É destacable tamén a información que se recibe semanalmente da Dirección Xeral de Tráfico sobre altas, baixas e transmisións de vehículos;e mensualmente tanto do Consello Xeral do Notariado, sobre incumprimentos notariais, como do Banco de España, sobre as operacións comprendidas nas súas Circulares 1/2012 e 2/2012, relativas, respectivamente, a transaccións económicas co exterior declaradas por entidades financeiras e a transaccións económicas e saldos de activos e pasivos financeiros declaradas por residentes españois.

  Tamén do INE se recibe o padrón municipal de todo o territorio nacional.E así mesmo, instituíuse, en 2014, a entrega por parte da Intervención Xeral da Administración do Estado da información da Base de Datos Nacional de Subvencións.

  Durante 2014, a Axencia Tributaria subministrou ás Comunidades Autónomas de réxime común  máis de 91 millóns de rexistros relativos aos Impostos sobre o Patrimonio, Actividades Económicas e Determinados Medios de Transportes (matriculación), así como as variacións producidas nese período no Censo único de contribuíntes.Pola súa banda, as Comunidades Autónomas subministraron máis de 5 millóns de rexistros do Imposto sobre Sucesións e Doazóns e do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

  Ademais, a Axencia Tributaria subministrou ás catro Facendas Forais máis de 45 millóns de rexistros en 2014 e recibiu destas máis de 29 millóns.En ambos os dous casos, a información intercambiada refírese ás declaracións informativas e outros tipos de información (padrón de urbana, transmisións patrimoniais, etc.)presentadas nos seus respectivos ámbitos de competencia.

  Igualmente, seguiuse impulsando a adhesión das Entidades Locais aos catro convenios de colaboración subscritos entre a Axencia Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias.Así, a 31 de decembro de 2014, encontrábanse adheridos ao Convenio de subministración de información 1.570 entidades locais, 908 ao Convenio de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recadatoria, 37 ao Convenio de recadación executiva e 185 ao Convenio de presentación telemática.As adhesións a estes convenios durante 2014 foron as seguintes:29 Entidades Locais ao Convenio de subministración, 60 ao Convenio de intercambio de información, 7 ao de recadación executiva e 3 ao Convenio de presentación telemática.

  En canto a datos destacables doutras fórmulas de colaboración que inclúen algúns destes convenios, a Axencia Tributaria, ademais de facilitar a xestión recadatoria doutros acredores públicos, como a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, mediante a subministración de información patrimonial para embargos, tamén procede ao propio embargo de devolucións tributarias a favor de contribuíntes que teñan débedas en período executivo coas citadas Administracións.Neste marco, no exercicio 2014 embargáronse devolucións xestionadas na Axencia Tributaria por importe de 191 millóns de euros que se transferiron ás arcas das Administracións citadas anteriormente.

  Durante 2014, a Axencia Tributaria subscribiu un novo Convenio de colaboración para o intercambio de información coa Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.

  Esta información detállase nos datos desenvolvidos no Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas (Anexo).

 • Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas