Memoria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2014
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Programas de asistencia xenéricos
   2. 4.2.2.Campaña de Renta
   3. 4.2.3.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   4. 4.2.4.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   5. 4.2.5.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   6. 4.2.6.Campañas institucionais
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Rexistro electrónico xeral
   2. 4.3.2.Presentación telemática de declaracións tributarias
   3. 4.3.3.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2013-2014
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2013-2014
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2013-2014
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2013-2014
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014-2015
  11. Gráfico nº 11.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  12. Cadro nº 12.Quejas y sugerencias.Comparativa 2013-2014
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria bruta total
  14. Cadro nº 14.Recadación tributaria líquida total
  15. Gráfico nº 15.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  16. Gráfico nº 16.Evolución dos ingresos tributarios e da base impoñible agregada
  17. Cadro nº 17.axustes por impactos de cambios normativos
  18. Cadro nº 18.Índice de eficiencia
  19. Cadro nº 19.Delitos fiscais
  20. Cadro nº 20.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  21. Cadro nº 21.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  22. Cadro nº 22.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  23. Cadro nº 23.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  24. Cadro nº 24.Resultados no réxime de Módulos
  25. Cadro nº 25.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  26. Cadro nº 26.Actividade interventora
  27. Cadro nº 27.Evolución da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Desagregación da débeda pendente
  29. Cadro nº 29.Datos relativos a débedas en executiva
  30. Gráfico nº 30.Evolución do cargo en período executivo (2004-2014)
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  32. Cadro nº 32.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  33. Cadro nº 33.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  34. Cadro nº 34.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  35. Gráfico nº 35.Evolución de los accesos al Programa Informa
  36. Gráfico nº 36.Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2013-2014
  39. Cadro nº 39.Renda 2013:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.2.1.Programas de asistencia xenéricos

   
 1. Información tributaria

  A Axencia Tributaria pon a disposición dos cidadáns en Internet o “Programa INFORMA”, base de datos que contén, en formato “pregunta-resposta”, os principais criterios de aplicación da normativa tributaria.En 2014, realizáronse 5.269.989 accesos a este programa, un 4,75 por cento máis que en 2013.

  Así mesmo, dispón dun Servizo Telefónico de Información Tributaria Básica (901 33 55 33) sobre os principais impostos, que ten lugar de luns a venres de 9 a 19 horas (agás no mes de agosto, no que o horario de atención é de 9 a 15 horas).En 2014 atendéronse 5.474.931 chamadas fronte a 5.852.903 no ano anterior, o que supón un descenso do 6,5 por cento.

  Ademais, remitíronse aos cidadáns máis de 85 millóns de cartas informativas e publicáronse manuais prácticos (247.000 exemplares) dos principais impostos, así como numerosos folletos informativos (entre outros, sobre PIN24H e sobre o servizo de cita previa), o calendario do contribuínte, marcadores para libros cos números dos servizos telefónicos da Axencia Tributaria, carteis do calendario do contribuínte e folletos do DNI electrónico.

  As cifras máis relevantes desenvólvense nos seguintes gráficos do Anexo:

 2. Gráfico nº 35.Evolución de los accesos al Programa Informa
 3. Gráfico nº 36.Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
 4. Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións

  A Axencia Tributaria ofrece aos contribuíntes programas informáticos para confeccionar as declaracións dos principais impostos.Mediante eles xéranse a maior parte das declaracións presentadas.

  Ademais, para algúns modelos de declaración, a Axencia Tributaria pon en Internet a disposición dos contribuíntes formularios electrónicos que permiten cumprir directamente a declaración sen necesidade de descargar o programa de axuda e xerar un ficheiro coa declaración para a súa presentación telemática ou impresión en papel.

  Realización de trámites por teléfono

  A Axencia Tributaria conta cun Centro de Atención Telefónica -(901 20 03 45) operativo de luns a venres, de 9 a 19 horas (ata as 21 horas de abril a xuño e ata as 15 horas en agosto)- que entre os servizos de asistencia tributaria que presta, destacan os seguintes:xestión do borrador da declaración do IRPF, cita previa centralizada, cambio de domicilio, PIN24H, gravación de solicitudes de aprazamento, fraccionamento e compensacións, así como subscricións a servizos da Axencia Tributaria, información a non residentes e servizos de xanela única empresarial.

  No ano 2014 (ata a data de finalización do servizo PIN 24 HENRIOS, o 14 de novembro), atendéronse 54.592 chamadas no servizo PIN 24 HENRIOS sobre a xestión e funcionamento deste (a partir desta data substituíuse pola “Cl@ve PIN”, cuxa xestión é telemática).

  Así mesmo, púxose en marcha o servizo de “Cita previa xeneralizada” atendéndose 182.750 chamadas, así como o servizo de “Apoio DIT Informativas”, no que se atenderon 20.280 chamadas.En total, atendéronse 2.365.779 chamadas, o que supón un 2,34 por cento menos que no ano 2013.

  Ademais, a Axencia Tributaria dispón de servizos telefónicos automáticos, é dicir, Unidades de Recoñecemento de Voz (901 12 12 24) (utilizables de luns a domingo, 24 horas ao día), para trámites moi sinxelos como os servizos de solicitude de etiquetas identificativas, información automática sobre devolucións, confirmación de borrador e petición de certificados de Renda.

  Os servizos telefónicos automatizados recibiron, en 2014, un total de 2.091.351 chamadas.

  Cita previa

  Os contribuíntes poden solicitar cita previa para ser atendidos nas oficinas da Axencia Tributaria, tanto para a elaboración de declaracións tributarias, especialmente do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, coma para tramitar a información que lles fose requirida nun procedemento de comprobación.

  A cita previa pode solicitarse por Internet ou por teléfono e o sistema envía, se así o desexa o contribuínte, un SMS ou un correo electrónico recordando a cita.

  Durante o ano 2014 concertáronse 3.401.553 citas previas (deducidas as citas anuladas ou modificadas), un 39,43 por cento máis que o ano anterior.

  Cita previa xeneralizada

  Co obxectivo de mellorar a atención ao contribuínte, evitando esperas innecesarias, en 2014 desenvolvéronse probas piloto do novo sistema de cita previa xeneralizada, cuxo proceso de implantación definitiva comezou en xaneiro de 2015.

  O sistema de cita previa xeneralizada permite aos contribuíntes concertar día e hora para ser atendidos nas oficinas da Axencia Tributaria nos servizos de recadación (pagamento e información sobre débedas, embargos, aprazamentos, recursos de recadación e outros trámites de recadación) e de xestión (información, xestión censal, certificados e módulos).A cita previa pódese solicitar por Internet, por vía telefónica ou presencialmente.

  Asistencia presencial nas Administracións da Axencia Tributaria:ATENEO.

  En 2014 xeneralízase o funcionamento en todas as Delegacións Especiais da Axencia Tributaria do programa ATENEO, o que permite contabilizar os servizos de información prestados aos contribuíntes de forma presencial.Servizos como, entre outros, de información de carácter xeral e aclaración de dúbidas que poidan considerar nas actuacións da Administración sobre documentos dos que sexan titulares.

  Segundo a aplicación ATENEO, durante o ano 2014, o número de contribuíntes que acudiron ás oficinas da Axencia Tributaria para obter información presencial foi de 16.853.635, dos cales, 2.354.841 contribuíntes recibiron asistencia en Campaña de Renda, 2.287.635 compareceron a solicitar información de carácter xeral e o resto acudiron a realizar outras xestións.

  Rexistro de apoderamentos

  A través deste Servizo, os obrigados tributarios poden realizar por Internet calquera trámite ante a Axencia Tributaria mediante un representante (intermediario fiscal).A 31 de decembro de 2014 estaban activos 2.392.272 apoderamentos para trámites por Internet, un 33,6 por cento máis que o ano anterior.

  Obtención de certificados

  Conforme á normativa vixente, existen numerosos supostos nos que os cidadáns se ven obrigados a acreditar fronte ás Administracións públicas ou ante os organismos e entidades dependentes destas, o feito de encontrarse ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias ou calquera outra circunstancia de carácter tributario, como, por exemplo, o nivel de renda.

  Co obxecto de xestionar este servizo de xeito máis eficiente e facilitar aos cidadáns esta acreditación -evitando que deban desprazarse ás nosas oficinas-, a Axencia Tributaria, mediante transmisión de datos, pode subministrar directamente ás Administracións públicas solicitantes, a información contida nos certificados, coa mesma validez e eficacia que estes.

  Durante o ano 2014, a cifra de subministracións directas de información que substitúen a emisión de certificados sitúase en 39.134.237, o que supón un aumento do 60 por cento respecto ao ano 2013.

  Ademais, a cifra de certificados solicitados directamente polos cidadáns nas oficinas da Axencia durante o ano 2014 foi 1.562.352, o que supón un descenso do 6 por cento respecto aos de 2013.