4.1.Control del fraude tributario y aduanero

A Axencia Tributaria desenvolveu, durante 2014, actuacións de prevención e control para asegurar a correcta aplicación do sistema tributario e alfandegueiro, que teñen como principal característica o seu carácter programado e planificado.Así, cada ano, apróbase un Plan Anual de Control Tributario e Aduaneiro, ao que a Lei Xeral Tributaria atribúe carácter reservado sen prexuízo da difusión das directrices xerais que o inspiran.As directrices xerais do Plan Anual de Control Tributario e Alfandegueiro 2014 aprobáronse por Resolución da Dirección Xeral da Axencia Tributaria do 10 de marzo de 2014 (BOE do 31 de marzo).

A eficacia da loita contra a fraude descansa, en boa medida, nunha adecuada identificación dos riscos fiscais e selección dos contribuíntes que serán obxecto de control.Esta selección eficiente dos obrigados tributarios que incorreron en riscos fiscais é posible grazas ao avanzado sistema de información de que dispón a Axencia Tributaria sobre os bens, dereitos, rendas ou actividades dos obrigados tributarios;estes datos non só se obteñen das súas propias declaracións ou das declaracións presentadas por terceiros, senón tamén dos acordos de obtención ou intercambio de información subscritos con outras Administracións públicas nacionais e internacionais así como das actuacións selectivas de captación de información sobre determinados contribuíntes, sectores ou actividades.

A continuación, expóñense as actuacións máis destacadas de prevención e control realizadas en execución do Plan Anual de Control Tributario e Aduaneiro de 2014.