Memoria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2014
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Programas de asistencia xenéricos
   2. 4.2.2.Campaña de Renta
   3. 4.2.3.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   4. 4.2.4.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   5. 4.2.5.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   6. 4.2.6.Campañas institucionais
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Rexistro electrónico xeral
   2. 4.3.2.Presentación telemática de declaracións tributarias
   3. 4.3.3.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2013-2014
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2013-2014
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2013-2014
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2013-2014
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014-2015
  11. Gráfico nº 11.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  12. Cadro nº 12.Quejas y sugerencias.Comparativa 2013-2014
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria bruta total
  14. Cadro nº 14.Recadación tributaria líquida total
  15. Gráfico nº 15.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  16. Gráfico nº 16.Evolución dos ingresos tributarios e da base impoñible agregada
  17. Cadro nº 17.axustes por impactos de cambios normativos
  18. Cadro nº 18.Índice de eficiencia
  19. Cadro nº 19.Delitos fiscais
  20. Cadro nº 20.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  21. Cadro nº 21.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  22. Cadro nº 22.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  23. Cadro nº 23.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  24. Cadro nº 24.Resultados no réxime de Módulos
  25. Cadro nº 25.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  26. Cadro nº 26.Actividade interventora
  27. Cadro nº 27.Evolución da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Desagregación da débeda pendente
  29. Cadro nº 29.Datos relativos a débedas en executiva
  30. Gráfico nº 30.Evolución do cargo en período executivo (2004-2014)
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  32. Cadro nº 32.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  33. Cadro nº 33.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  34. Cadro nº 34.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  35. Gráfico nº 35.Evolución de los accesos al Programa Informa
  36. Gráfico nº 36.Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2013-2014
  39. Cadro nº 39.Renda 2013:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.1.2.Control extensivo

   
 1. O control extensivo ten por finalidade a detección e corrección de erros e incumprimentos menos complexos.Diríxese, partindo da información de que dispón a Axencia Tributaria, a verificar, con carácter xeral, todas as obrigas tributarias consideradas individualmente.Baséase, fundamentalmente, en procesos informáticos e en controis de tipo documental, (sen revisión da contabilidade mercantil do contribuínte) realizados normalmente nas propias oficinas.

  O control extensivo realízase polos órganos de Xestión Tributaria;polas Unidades de Xestión de Grandes Empresas, dependentes da área de Inspección Financeira e Tributaria, respecto dos contribuíntes cuxo volume de operacións supere a cifra de 6,01 millóns de euros durante o ano natural inmediatamente anterior;e polos órganos de Alfándegas e Impostos Especiais en relación aos tributos de comercio exterior e Impostos Especiais.

  Imposto sobre a renda das persoas físicas

  As actuacións de control extensivo sobre este imposto, en 2014, recaeron nas declaracións de IRPF do exercicio 2012.Os resultados obtidos reflíctense no seguinte cadro do Anexo:

 2. Cadro nº 23.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (Anexo)
 3. Ademais, iniciouse a campaña de control do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2013, que se estenderá durante 2015 e cuxos datos se ofrecerán na Memoria da Axencia Tributaria do devandito ano.

  Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre o Valor Engadido

  En 2014, as actuacións de control extensivo realizadas en relación co Imposto sobre Sociedades e o Imposto sobre o Valor Engadido recaeron sobre as declaracións do exercicio 2012.

  Estas actuacións refírense tanto a grandes empresas coma ao resto de obrigados tributarios, e alcanzaron, respectivamente, uns resultados liquidatorios de 400,357 e de 1.740,812 millóns de euros.O número de liquidacións ascendeu a 49.780 no Imposto sobre Sociedades e a 122.607 no Imposto sobre o Valor Engadido.

  Estas cifras inclúen os resultados das actuacións de control que teñen como consecuencia as liquidacións de contraído previo, as minoracións de devolucións e compensacións así como as de bases impoñibles negativas.

  Actuacións sobre contribuíntes en Módulos

  No caso de contribuíntes sometidos ao réxime de estimación obxectiva, os resultados das actuacións de control tradúcense na incoación de actas de inspección e na emisión de liquidacións provisionais.Os principais datos sinálanse no seguinte cadro do Anexo:

 4. Cadro nº 24.Resultados no réxime de Módulos (Anexo)
 5. Comprobación de declaracións periódicas

  Partindo do censo de empresarios, profesionais e retedores realízase un control automatizado do cumprimento das obrigas de presentación de autoliquidacións periódicas (do Imposto sobre o Valor Engadido e das retencións e dos pagamentos fraccionados).

  Durante 2014 emitíronse un total de 754.849 cartas e requirimentos, atendéndose, ademais, 36.194 tramites de audiencia e xerando en total 30.451 autoliquidacións presentadas por un importe de 22,6 millóns de euros.

  Tamén se realizaron 34.308 liquidacións por pagamentos fraccionados de IRPF, Imposto sobre Sociedades e réxime simplificado de IVE, por un importe de 28,1 millóns de euros.

  Control nas Alfándegas

  Tras a aprobación dos Regulamentos (CE) 648/2005 e 1875/2006 de modificación do Código Alfandegueiro Comunitario e as súas disposicións de aplicación, a finalidade principal do control aduaneiro é, nestes momentos, xunto coa correcta liquidación dos dereitos arancelarios e demais tributos que gravan o comercio exterior, garantir a protección dos consumidores e a seguridade das fronteiras impedindo a entrada de mercadorías de ilícito comercio ou potencialmente perigosas para a saúde e integridade dos cidadáns ou o medio.

  Para iso, estanse a potenciar as cadeas loxísticas seguras, é dicir, a circulación das mercadorías a través de canles seguras, coa participación de Operadores Económicos Autorizados.Esta figura consiste nun operador de confianza quen, tras cumprir unha serie de requisitos, pode beneficiarse de simplificacións aduaneiras e facilitacións de seguridade.En España, en 2014, concedeuse esta condición a 98 novos Operadores, alcanzando un total de 649.

  Independentemente do procedemento de declaración empregado, poder identificar o comercio lexítimo e, polo tanto, de baixo risco, permite ás autoridades aduaneiras centrar os seus recursos limitados naqueles operadores que supoñen un risco maior e facilitar o comercio lexítimo.

  No seguinte cadro do Anexo móstranse os datos relativos ás devanditas actuacións no exercicio 2014:

 6. Cadro nº 25.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas (Anexo)
 7. Entre outros resultados, como consecuencia destes controis, escaneáronse un total de 34.392 colectores, practicado 3.890 retencións por presunta vulneración de propiedade intelectual e intervido 10.488 animais vivos pertencentes a especies protexidas e 661 gramos de crías de angulas.

  Intervención e xestión de Impostos Especiais

  O control da tributación dos Impostos Especiais de Fabricación realízase, en primeiro lugar, mediante o desenvolvemento de actuacións de intervención de Impostos Especiais consistentes no control das actividades de fabricación, transformación, manipulación, almacenamento ou venda dos produtos obxecto dos Impostos Especiais de Fabricación, así como dos establecementos onde estas se realizan.

  A prevención da fraude nas actividades económicas suxeitas aos Impostos Especiais de Fabricación esixe o desenvolvemento de actuacións de intervención permanente consistentes en controis tanto previos coma simultáneos ao momento de realización do feito impoñible.

  A singularidade destas figuras impositivas con características tales como bases impoñibles non monetarias, elevados tipos impositivos, supostos de exencións, non suxeicións e bonificacións tributarias en función do destino, obrigan ao desenvolvemento de controis preventivos.

  Os datos correspondentes aos exercicios 2013 e 2014 ofrécense no seguinte cadro do Anexo:

 8. Cadro nº 26.Actividade interventora (Anexo)