Memoria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2014
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Programas de asistencia xenéricos
   2. 4.2.2.Campaña de Renta
   3. 4.2.3.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   4. 4.2.4.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   5. 4.2.5.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   6. 4.2.6.Campañas institucionais
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Rexistro electrónico xeral
   2. 4.3.2.Presentación telemática de declaracións tributarias
   3. 4.3.3.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2013-2014
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2013-2014
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2013-2014
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2013-2014
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014-2015
  11. Gráfico nº 11.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  12. Cadro nº 12.Quejas y sugerencias.Comparativa 2013-2014
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria bruta total
  14. Cadro nº 14.Recadación tributaria líquida total
  15. Gráfico nº 15.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  16. Gráfico nº 16.Evolución dos ingresos tributarios e da base impoñible agregada
  17. Cadro nº 17.axustes por impactos de cambios normativos
  18. Cadro nº 18.Índice de eficiencia
  19. Cadro nº 19.Delitos fiscais
  20. Cadro nº 20.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  21. Cadro nº 21.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  22. Cadro nº 22.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  23. Cadro nº 23.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  24. Cadro nº 24.Resultados no réxime de Módulos
  25. Cadro nº 25.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  26. Cadro nº 26.Actividade interventora
  27. Cadro nº 27.Evolución da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Desagregación da débeda pendente
  29. Cadro nº 29.Datos relativos a débedas en executiva
  30. Gráfico nº 30.Evolución do cargo en período executivo (2004-2014)
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  32. Cadro nº 32.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  33. Cadro nº 33.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  34. Cadro nº 34.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  35. Gráfico nº 35.Evolución de los accesos al Programa Informa
  36. Gráfico nº 36.Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2013-2014
  39. Cadro nº 39.Renda 2013:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.1.1.Control selectivo e investigación

   
 • As actuacións de control selectivo e investigación teñen por finalidade detectar e regularizar os incumprimentos máis complexos así como perseguir as formas máis sofisticadas de fraude.O seu carácter selectivo fainas recaer sobre os contribuíntes que presentan un risco fiscal máis elevado.Teñen un gran compoñente investigador e levan consigo, en xeral, unha revisión da situación tributaria global obxecto de actuación inspectora.Por estes motivos, os órganos que as levan a cabo están dotados das máis amplas facultades que a normativa atribúe á Administración Tributaria.

  As actuacións de control selectivo lévanse a cabo polos órganos de Inspección Financeira e Tributaria, cando se refiren a tributos internos e, polos órganos de Alfándegas e Impostos Especiais, respecto dos tributos sobre o comercio exterior e os Impostos Especiais.

  As devanditas actuacións culminan, normalmente, coas correspondentes liquidacións administrativas que regularizan a situación tributaria do obrigado tributario ou ben coa presentación de denuncia ante o Ministerio Fiscal cando, no curso das actuacións, se aprecian indicios de delito contra a Facenda Pública, branqueo de capitais ou contrabando.

  En 2014, presentáronse 391 denuncias ao Ministerio Fiscal por delito contra a Facenda Pública por un importe global de 305,04 millóns de euros.Estes datos móstranse no Cadro nº 19 do Anexo.

 • Cadro nº 19.Delitos fiscais (Anexo)
 • As principais magnitudes que resultan das actividades de control selectivo reflíctense no seguinte cadro do Anexo:

 • Cadro nº 20.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes (Anexo)
 • Control de tributos internos

  Ao longo do ano 2014 desenvolvéronse un gran número de actuacións, entre as que podemos destacar as seguintes:

  • Tratamento intensivo das diferentes fontes de captación e explotación de información.
  • Control da fiscalidade internacional, para evitar a utilización abusiva da normativa e de determinados réximes especiais, as operacións realizadas con paraísos fiscais, os servizos intragrupo e, se é o caso, actuacións de relevancia de profesionais, artistas ou deportistas non residentes, etc.
  • Control sectorial da tributación directa de persoas xurídicas en función dunha serie de riscos preconfigurados.
  • Aproveitamento da experiencia adquirida para redefinir os riscos de fraude fiscal nas persoas físicas, mediante a análise dos diferentes modelos de captación de información dispoñibles (subministración de enerxía eléctrica, cobramentos a través de tarxetas de crédito e débito, etc.).
  • Control de redes de emisores de facturas falsas que actúan ao abeiro das características especificas do réxime de módulos de cara a verificar as posibles actuacións irregulares vinculadas coas modificacións normativas do réxime tributario.
  • Control da correcta tributación de profesionais, especialmente no que se refire ao uso abusivo de estruturas societarias interpostas.
  • Mantemento da liña de incremento da actividade de análise das novas tecnoloxías da información e as comunicacións.

  Neste exercicio, os órganos de Inspección Financeira e Tributaria seguiron reforzando a súa actividade inspectora, impulsando un total de 99.580 actuacións nominais de comprobación e investigación (un 6,8 por cento máis que no exercicio anterior e un 35 por cento máis que en 2011) e liquidando case 5.000 millóns de euros de débeda tributaria.

  Por ámbitos de control, continuáronse impulsando o sector de profesionais, cun incremento de inspeccións do 35 por cento, e o de sociedades e socios (14,6 por cento) e, ademais, reforzáronse sensiblemente as inspeccións para a regularización de beneficios fiscais aplicados incorrectamente (56 por cento).

  Por outra parte, as actuacións de control de solicitudes de devolución desenvolvidas pola Inspección dos Tributos intégranse dentro da estratexia xeral da Axencia Tributaria orientada a un control integral das devanditas solicitudes.O obxectivo esencial deste control é garantir que as solicitudes de devolución sexan adecuadamente revisadas, atendendo ás súas distintas características e niveis de risco, para evitar a realización de devolucións improcedentes.En 2014 finalizáronse un total de 3.032 expedientes de control de devolucións.

  Ao longo de 2014, terceiro ano do “Plan especial contra a economía mergullada” implementado pola Axencia Tributaria, consolidáronse as actuacións presenciais destinadas ao control in situ de obrigas formais e rexistrais en sectores de risco fiscal.Das 21.075 actuacións presenciais de verificación formal realizadas destacan, novamente, o incremento rexistrado nas visitas destinadas a detectar alugueres non declarados, un total de 7.410, e as 11.223 visitas efectuadas no marco do programa específico sobre economía mergullada;así mesmo, realizáronse 682 actuacións de control de comunidades de propietarios, 1.174 de control de facturación, medios de pagamento e uso de efectivo, e 586 actuacións de control censal.

  Ademais, no curso do ano 2014, iniciáronse novas actuacións no marco do Plan de Visitas:o control do cumprimento de requisitos para a aplicación da dedución por conta aforro empresa, a realización de visitas a edificios non residenciais pertencentes a persoas físicas, declarados en IRPF como non arrendado nin afecto a actividades económicas, visitas a empresas nas que se realizou a verificación de facturas emitidas, e visitas a centros de actividades lúdicas.

  O programa de actuacións presenciais, durante este exercicio, deu un salto cualitativo no control da economía somerxida debido ao sensible reforzo que supuxeron as unidades especializadas de auditoría informática (UAI) da Axencia Tributaria.Estas unidades son expertas na detección de manipulacións electrónicas da contabilidade e ocultacións parciais de actividade.Así, en 2014 desenvolvéronse un total de 1.536 actuacións (un 59 por cento máis que o ano anterior) con participación das UAI.

  Por outro lado, a Axencia Tributaria continuou a estratexia dirixida á loita contra as tramas de fraude do Imposto sobre o Valor Engadido Intracomunitario.Nesta liña, tramitáronse 12.738 expedientes de control e seguimento do Rexistro de Operadores Intracomunitarios e do Rexistro de Devolucións Mensuais.

  Durante 2014, prorrogáronse as actuacións inspectoras sobre operacións con billetes de alta denominación (con valor facial de 500 euros).De igual modo cabe destacar o control sobre a entrada ou saída de territorio nacional de calquera medio de pagamento (agás cheques nominativos) por importe igual ou superior a 10.000 € por persoa e viaxe, e sobre os movementos no interior do territorio nacional de medios de pagamento (agás cheques nominativos) por importe igual ou superior a 100.000 €. Así mesmo, nestas actuacións de investigación de movementos de efectivo inclúense controis ás operacións comprendidas nas declaracións informativas presentadas polas entidades de crédito, con carácter anual, respecto das imposicións, disposicións de fondos, cobramentos e pagamentos, cando o seu importe é superior a 3.000 euros.

  Por outra parte, a Axencia Tributaria continuou desenvolvendo o control de prezos de transferencia en operacións realizadas por multinacionais e grandes empresas con presenza no noso país, así como as actuacións dirixidas á regularización abusiva da dedución de gastos financeiros en operacións intragrupo.

  Así mesmo, os Acordos Previos de Valoración de Operacións Vinculadas constitúen un elemento esencial para previr situacións de risco en materia de prezos de transferencia, aumentar a seguridade xurídica dos contribuíntes e reducir a litigiosidad.Os órganos de inspección, durante este exercicio, tramitaron un total de 90 solicitudes de Acordos Previos de Valoración, cunha base impoñible implicada nos mesmos de, aproximadamente, 8.200 millóns de euros.En 2014 resolvéronse 40 solicitudes de Acordos Previos de Valoración de operacións vinculadas das cales 23 foron estimadas, 4 desestimadas e, en 13 casos, produciuse o desistimento polos solicitantes.

  Impostos especiais

  En 2014, as comprobacións centráronse sobre os seguintes ámbitos:

  • Biocarburantes contidos en gasóleos e gasolinas postas a consumo dende depósitos fiscais de hidrocarburos.
  • Uso indebido de gasóleo bonificado.
  • Fábricas de bebidas derivadas, comprobando que o reflectido na contabilidade de existencias do establecemento se corresponde co inscrito na contabilidade financeira, en relación coa actividade para a que está autorizada.
  • Establecementos produtores de electricidade que poidan estar a operar incumprindo os requisitos de inscrición como fábricas, de acordo coa normativa reguladora dos Impostos Especiais, así como a aplicación das exencións do devandito imposto.
  • Exencións e supostos de non suxeición do Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, así como revisión das bases impoñibles declaradas, especialmente en relación con embarcacións de bandeira non española.
  • Control da fraude no IVE derivado de operacións con produtos obxecto dos Impostos Especiais.

  Control aduaneiro

  As actuacións na área de control aduaneiro dirixíronse á revisión daqueles elementos dos tributos que gravan o comercio exterior e que non poden ser comprobados no momento do despacho aduaneiro.

  En particular, realízanse controis do valor en alfándega das mercadorías relacionados cos seguintes temas:O problema da infravaloración das mercadorías importadas considérase un dos máis importantes focos de fraude existente no momento actual, sendo os sectores máis afectados os do téxtil, o calzado, os bolsos e os artigos de marroquinería.Ademais, compróbase se o prezo real das mercadorías se corresponde coa documentación comercial presentada no momento do despacho aduaneiro e, no seu caso, se xustifican as dúbidas que poidan formularse á alfándega pola declaración de valores anormalmente baixos.Así mesmo, compróbanse os casos nos que, existindo conceptos a incluír no valor en alfándega como axustes ao prezo pagado ou por pagar, non se incrementou o valor e, finalmente, a concorrencia de circunstancias -especialmente a vinculación- que impida a utilización do valor de transacción e obriguen á utilización dos métodos secundarios de valoración.

  Simultaneamente, lévanse a cabo revisións da orixe das mercadorías e aplicación de dereitos antidúmping para evitar a fraude consistente na presentación de certificados de orixe e facturas falsas ou adulteradas, na realización de vendas -reais ou ficticias- no país de orixe real con outros terceiros países con tratamento preferencial ou sen dereitos antidúmping e na incorrecta aplicación do código adicional que leva consigo o pagamento dun dereito antidúmping inferior ao xeneral ou de importe cero.Ademais, realízanse controis sobre a clasificación arancelaria das mercadorías.

  En relación co IVE á importación, cabe destacar o control da aplicación de tipos reducidos e da exención nos despachos a libre práctica.Así mesmo, contrólase a fraude no IVE interior derivado de operacións de comercio exterior.

  Represión do contrabando

  En materia de contrabando a Axencia Tributaria realiza, en coordinación con outros organismos do Estado, actuacións de vixilancia e control no espazo marítimo e aéreo español e, especialmente, nos recintos aduaneiros, dirixidas á represión e control do contrabando de estupefacientes, tabaco, falsificacións e outros xéneros, así como do branqueo de capitais conexo.

  En 2014, interviñéronse, froito destas actuacións, 134.237 kg de hachix, 12.043 de cocaína e 9.599.962 caixetiñas de tabaco, o que supón un total de 1.659 delitos e 12.264 infraccións de contrabando.Así mesmo, denunciáronse 137 delitos de falsificación e 109 de branqueo de capitais.

  As cifras sobre contrabando e sobre as actuacións realizadas durante este exercicio expóñense nos seguintes cadros do Anexo:

 • Cadro nº 21.Actuaciones de lucha contra el contrabando
 • Cadro nº 22.Principais actuacións de Vixilancia Aduaneira