Memoria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
 2. 2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funciones
  2. 2.2.Plantilla y presupuesto
  3. 2.3.Organización
  4. 2.4.Agencia Tributaria electrónica
  5. 2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 3. 3.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 3.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 3.2.Recaudación tributaria líquida
   1. 3.2.1.Impacto de cambios normativos
   2. 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
   3. 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
   4. 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
   5. 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais
  3. 3.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 3.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 4. 4.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2014
  1. 4.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 4.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 4.1.2.Control extensivo
   3. 4.1.3.Fase recadatoria
   4. 4.1.4.Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais
   5. 4.1.5.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
  2. 4.2.Servicios al contribuyente
   1. 4.2.1.Programas de asistencia xenéricos
   2. 4.2.2.Campaña de Renta
   3. 4.2.3.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   4. 4.2.4.Plan de asistencia a persoas con minusvalidez
   5. 4.2.5.Programa de Educación Cívico-Tributaria
   6. 4.2.6.Campañas institucionais
  3. 4.3.Fomento da prestación de servizos por medios electrónicos
   1. 4.3.1.Rexistro electrónico xeral
   2. 4.3.2.Presentación telemática de declaracións tributarias
   3. 4.3.3.Identificación, autenticación e firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacións electrónicas
   5. 4.3.5.Outras medidas para o fomento da Administración electrónica
   6. 4.3.6.Redes sociais:YouTube
  4. 4.4.Intercambio e cesión de información
   1. 4.4.1.Cesión de información
   2. 4.4.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.4.3.Intercambio de información internacional
  5. 4.5.Servizo de Auditoría Interna
   1. 4.5.1.Control interno
   2. 4.5.2.Incompatibilidades e investigación de condutas
   3. 4.5.3.Seguridade da Información.Control de accesos
 5. 5.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 5.1.Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias
  2. 5.2.Colaboración social
 6. ANEXO:CADROS E GRÁFICOS
  1. Cadro nº 1.Recadación tributaria
  2. Cadro nº 2.Principais declaracións xestionadas
  3. Cadro nº 3.Censo de obrigados tributarios
  4. Cadro nº 4.Equipo total
  5. Gráfico nº 5.Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2013-2014
  6. Gráfico nº 6.Distribución por áreas 2013-2014
  7. Gráfico nº 7.Distribución por subgrupos 2013-2014
  8. Gráfico nº 8.Distribución por sexos 2013-2014
  9. Cadro nº 9.Índice de desempeño
  10. Cadro nº 10.Distribución do gasto por capítulos.Comparativa 2014-2015
  11. Gráfico nº 11.Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
  12. Cadro nº 12.Quejas y sugerencias.Comparativa 2013-2014
  13. Cadro nº 13.Recadación tributaria bruta total
  14. Cadro nº 14.Recadación tributaria líquida total
  15. Gráfico nº 15.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
  16. Gráfico nº 16.Evolución dos ingresos tributarios e da base impoñible agregada
  17. Cadro nº 17.axustes por impactos de cambios normativos
  18. Cadro nº 18.Índice de eficiencia
  19. Cadro nº 19.Delitos fiscais
  20. Cadro nº 20.Control da fraude tributaria e aduaneira:principais magnitudes
  21. Cadro nº 21.Actuaciones de lucha contra el contrabando
  22. Cadro nº 22.Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
  23. Cadro nº 23.Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
  24. Cadro nº 24.Resultados no réxime de Módulos
  25. Cadro nº 25.Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Alfándegas
  26. Cadro nº 26.Actividade interventora
  27. Cadro nº 27.Evolución da débeda pendente
  28. Cadro nº 28.Desagregación da débeda pendente
  29. Cadro nº 29.Datos relativos a débedas en executiva
  30. Gráfico nº 30.Evolución do cargo en período executivo (2004-2014)
  31. Cadro nº 31.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
  32. Cadro nº 32.Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
  33. Cadro nº 33.Medidas preventivas (arts.81.5 e 81.8 LGT)
  34. Cadro nº 34.Subministración de información a órganos xurisdicionais
  35. Gráfico nº 35.Evolución de los accesos al Programa Informa
  36. Gráfico nº 36.Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
  37. Gráfico nº 37.Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
  38. Gráfico nº 38.Servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración.Comparativa 2013-2014
  39. Cadro nº 39.Renda 2013:Resultados obtidos
  40. Gráfico nº 40.Solicitudes de aprazamentos en número.Distribución porcentual por tramos de importe
  41. Gráfico nº 41.Solicitudes de aprazamentos en importe.Distribución porcentual por tramos de importe
  42. Cadro nº 42.Acordos de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento
  43. Cadro nº 43.Garantías nos aprazamentos concedidos
  44. Gráfico nº 44.Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
  45. Gráfico nº 45.Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  46. Cadro nº 46.Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
  47. Gráfico nº 47.Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  48. Gráfico nº 48.Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

3.2.Recadación tributaria líquida

   
 • A recadación tributaria líquida resulta de minorar a recadación tributaria bruta nas devolucións efectivamente pagadas no exercicio e os axustes cos territorios forais.Responde, así mesmo, a un criterio de caixa, a diferenza doutros conceptos como os dereitos recoñecidos ou os impostos para os efectos de Contabilidade Nacional.

  No ano 2014, recadáronse 174.987 millóns de euros, o que supón un incremento dun 3,6 por cento respecto a 2013 (6.140 millóns).En termos homoxéneos (é dicir, corrixindo, entre outros elementos, o distinto grao de execución das devolucións en 2013 e 2014), os ingresos rexistraron o mesmo crecemento, un 3,6 por cento.

  Así mesmo, no Cadro nº 14 e no Gráfico nº 15 do Anexo, desenvólvese esta información.

 • Cadro nº 14.Recadación tributaria líquida total
 • Gráfico nº 15.Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
 • A diferenza de anos anteriores nos que o protagonismo recaía nos ingresos derivados dos cambios normativos, en 2014, a causa principal do crecemento dos ingresos foi o aumento das bases impoñibles, tras seis anos consecutivos de caídas.A recuperación das bases comezou no segundo semestre de 2013 e consolidouse ao longo de 2014 grazas á mellora das rendas das familias e do consumo.No caso das rendas das familias, rexistráronse taxas positivas dende o segundo trimestre de 2014 como consecuencia da creación de emprego, do aumento das rendas dos empresarios individuais, do sostido crecemento da masa de pensións e do incremento das ganancias patrimoniais.En sentido negativo, destaca o mal comportamento das rendas do capital mobiliario.

  No que se refire ao gasto, a melloría viuse reflectido nun forte aumento do gasto final suxeito a IVE e na paulatina recuperación do consumo enerxético, sobre todo o de gasolinas e gasóleo de automoción, aínda que neste caso a positiva evolución dos consumos físicos non se trasladase con igual intensidade á base impoñible agregada polo descenso dos prezos.Por último, a base impoñible do Imposto sobre Sociedades creceu por terceiro ano consecutivo, aínda que hai que recordar que en 2012 e 2013 o crecemento se produciu fundamentalmente polas medidas normativas destinadas a ensanchar a base do imposto, mentres que en 2014 o aumento da base o determinou a positiva evolución dos beneficios.

  Esta mellor evolución das bases impoñibles traduciuse nun incremento dos ingresos en todas as grandes figuras impositivas, coa única excepción do Imposto sobre Sociedades.O maior crecemento rexistrouse no IVE (8,2 por cento) vinculado ao aumento do gasto suxeito ao imposto e ás menores devolucións solicitadas, sobre todo as correspondentes ao exercicio 2013.Tamén as maiores devolucións explican os resultados doutros impostos como o de Sociedades (os ingresos brutos creceron un 1,9 por cento, pero o elevado volume de devolucións solicitadas e a axilización da súa realización fixeron que os ingresos netos descendesen), o de Hidrocarburos (a devolución do céntimo sanitario explica a diminución da recadación a pesar do aumento dos ingresos brutos nun 1 por cento) e o Imposto sobre a Renda de Non Residentes (en termos brutos creceu un 11,6 por cento, pero tan só un 0,2 por cento en termos netos).

  En el Gráfico nº 16.Evolución dos ingresos tributarios e da base impoñible agregada (Anexo), móstranse datos que completan a información.

 • 3.2.1.Impacto de cambios normativos
 • 3.2.2.Evolución de ingresos por Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
 • 3.2.3.Evolución de ingresos por Imposto sobre Sociedades
 • 3.2.4.Evolución de ingresos por Imposto sobre o Valor Engadido
 • 3.2/5.Evolución de ingresos por Impostos Especiais