Memoria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Misión de la Agencia Tributaria
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5.1.Portales web
   2. 1.5.2.Fomento de la prestación de servicios personalizados por medios telemáticos:incremento del uso de la Sede electrónica
   3. 1.5.3.Otros avances en Administración electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultados inducidos por las actuaciones de control
 3. 3.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritaje y auxilio judicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Información tributaria
   2. 3.2.2 Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións
   3. 3.2.3.Realización de trámites por teléfono
   4. 3.2.4.Cita previa
   5. 3.2.5.Registro de apoderamientos
   6. 3.2.6.Obtención de certificados
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Colectivos que precisan de atención especial:personas con discapacidad
   10. 3.2.10.Plan de Educación Cívico-Tributaria
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenios de colaboración para la cesión o intercambio de información con otras Administraciones públicas
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Foro de Grandes Empresas
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANEXO ESTADÍSTICO
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribución entre Servicios centrales y Servicios territoriales 2012-2013
   2. Distribución por áreas 2012-2013
   3. Distribución por subgrupos 2012-2013
   4. Distribución por sexos 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolución de las visitas a los portales web de la Agencia Tributaria
   2. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixas e suxestións (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   1. Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   2. Evolución de los ingresos tributarios y base imponible agregada
  5. 5.5.Actuaciones de control del fraude tributario y aduanero
   1. Actuaciones de lucha contra el contrabando
   2. Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
   3. Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
   4. Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolución de los accesos al Programa Informa
   2. Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
   3. Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
   4. Evolución del número de solicitudes de aplazamiento
   5. Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  7. 5.7 Convenios de colaboración para la cesión o intercambio de información con otras Administraciones públicas
   1. Suministros de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.2. Foro de Grandes Empresas

   
 • Seguindo as conclusións do Foro sobre Administración Tributaria da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico -OCDE- nas súas reunións de Seúl (2006) e de Cidade do Cabo (2008), a Axencia Tributaria puxo en marcha novas formas de relación cooperativa coas grandes empresas mediante a creación dun foro de discusión no que se analicen, mediante reunións conxuntas ou sectoriais, os principais problemas que se consideran na relación entre as grandes empresas e a Administración Tributaria.

  Así, o 10 de xullo de 2009 constituíuse o Foro de Grandes Empresas como órgano de relación cooperativa entre a Axencia Tributaria e un grupo de 27 grandes empresas españolas seleccionadas en función de factores como os volumes de facturación, de débeda tributaria ingresada, de información subministrada á Administración Tributaria, así como número de traballadores, sector de actividade e distribución xeográfica.

  No seo do Foro ouro creáronse varios grupos de traballo, un deles dedicado á elaboración dun Código de Boas Prácticas Tributarias.

  Este Código foi obxecto de aprobación na sesión plenaria do Foro celebrada o día 20 de xullo de 2010 e foi publicada na páxina web da Axencia Tributaria en Internet.A este Código pódense adherir todas as empresas que o desexen, participen ou non no Foro, así como difundir libremente esta adhesión.

  O obxectivo deste Código de Boas Prácticas é mellorar entre todos -empresas e Administración- a aplicación do sistema tributario.O Código contén unha serie de recomendacións de boas prácticas fiscais tanto para as empresas coma para a Administración.

  Tanto empresas coma Administración asumen como un obxectivo fundamental nas súas relacións evitar os conflitos na aplicación das normas tributarias e, polo tanto, evitar os elevados custos que da resolución dos devanditos conflitos se derivan para ambas as dúas partes.Para as empresas, o Código supón un escenario de maior seguridade en materia tributaria que facilita a toma de decisións empresariais;para a Axencia Tributaria, un incremento da eficacia e eficiencia do control tributario.

  A 31 de decembro de 2013 estaban adheridas ao Código de Boas Prácticas Tributarias setenta e cinco empresas.

  Por último, hai que sinalar que no pleno do Foro de Grandes Empresas de finais de 2013 se aprobou un documento que recolle  as conclusións sobre o novo modelo de relación cooperativa entre a Axencia Tributaria e as empresas adheridas ao devandito Código.