Memoria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Misión de la Agencia Tributaria
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5/1.Portais web
   2. 1.5/2.Fomento da prestación de servizos personalizados por medios telemáticos:incremento do uso da Sede electrónica
   3. 1.5/3.Outros avances en administración electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 3. 3.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritaxe e auxilio xudicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Información tributaria
   2. 3.2.2 Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións
   3. 3.2.3.Realización de trámites por teléfono
   4. 3.2.4.Cita previa
   5. 3.2/5.Registro de apoderamientos
   6. 3.2.6.Obtención de certificados
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Colectivos que precisan de atención especial:personas con discapacidad
   10. 03/02/2010.Plan de Educación Cívico-Tributaria
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Foro de Grandes Empresas
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANEXO ESTADÍSTICO
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2012-2013
   2. Distribución por áreas 2012-2013
   3. Distribución por subgrupos 2012-2013
   4. Distribución por sexos 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolución das visitas aos portais web da Axencia Tributaria
   2. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixas e suxestións (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   1. Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   2. Evolución de los ingresos tributarios y base imponible agregada
  5. 5.5.Actuaciones de control del fraude tributario y aduanero
   1. Actuaciones de lucha contra el contrabando
   2. Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
   3. Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
   4. Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolución de los accesos al Programa Informa
   2. Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
   3. Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
   4. Evolución do número de solicitudes de adiamento
   5. Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  7. 5.7 Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. Subministracións de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas

   
 • En ocasións, os convenios que a Axencia Tributaria subscribe con outras Administracións públicas consideran, non só a cesión de información, senón tamén a obtención desta en poder desas Administracións sobre bens, dereitos, rendas ou actividades dos contribuíntes.A información así captada permite mellorar os servizos prestados ao contribuínte para favorecer o cumprimento voluntario das súas obrigas fiscais e, sobre todo, a loita contra a fraude fiscal.

  Entre os convenios de intercambio de información destacan os subscritos pola Axencia Tributaria coas Comunidades Autónomas de réxime común, as Facendas forais, a Dirección Xeral do Catastro, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, a Inspección de Traballo, a Dirección Xeral de Tráfico e o Consello Xeral do Notariado e Rexistradores, entre outros.

  Froito desta colaboración, a Axencia recibiu durante 2013 información relevante para o desempeño das súas funcións.Así, da TGSS recibiuse o censo de empresas e traballadores, ficheiros de cotizacións de autónomos ou información mensual dos modelos TC1;da Dirección Xeral do Catastro recibíronse os padróns de inmobles de natureza urbana, rústica e de características especiais, ademais das operacións inmobiliarias rexistradas en Notarías e Rexistros da Propiedade;da Dirección Xeral de Tráfico recíbese semanalmente información sobre altas, baixas e transmisións de vehículos;e, ademais, o Banco de España remite mensualmente operacións de contas no estranxeiro, tráfico de divisas e préstamos entre residentes e non residentes.

  Así mesmo, a Axencia Tributaria subministrou durante 2013, ás Comunidades Autónomas de réxime común máis de 91 millóns de rexistros relativos aos Impostos sobre o Patrimonio, Actividades Económicas e Determinados Medios de Transportes (matriculación), así como as variacións producidas nese período no Censo único de contribuíntes.Pola súa banda, as Comunidades Autónomas subministraron 2 millóns de rexistros do Imposto sobre Sucesións e Doazóns e do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

  Ademais, a Axencia Tributaria subministrou ás catro Facendas forais máis de 42 millóns de rexistros en 2013 e recibiu destas 11 millóns.En ambos os dous casos, a información intercambiada refírese ás declaracións informativas presentadas nos seus respectivos ámbitos de competencia.

  Igualmente, seguiuse impulsando a adhesión das Entidades Locais aos catro Convenios de colaboración subscritos entre a Axencia Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias.Así, a 31 de decembro de 2013, encontrábanse adheridos ao Convenio de subministración de información 1.541 entidades locais, 848 ao Convenio de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recadatoria, 30 ao Convenio de recadación executiva e 182 ao Convenio de presentación telemática.As adhesións a estes Convenios durante 2013 foron:44 entidades locais ao Convenio de subministración, 49 ao Convenio de intercambio, 9 ao de recadación executiva e 2 ao Convenio de presentación telemática.

  Por último, a Axencia Tributaria colabora tamén na xestión recadatoria da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Comunidades Autónomas e Entidades Locais mediante a subministración de información sobre contas bancarias e fondos de investimento e o embargo de devolucións tributarias a favor de contribuíntes que teñan débedas en período executivo coas citadas Administracións.Neste sentido, subministráronse máis de 43 millóns de rexistros de contas bancarias e fondos de investimento e embargáronse devolucións xestionadas na Axencia Tributaria por importe de 231,7 millóns de euros que se transferiron ás arcas das Administracións citadas anteriormente.

 • Anexo:Suministros de información.Administraciones públicas