Memoria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Misión de la Agencia Tributaria
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5/1.Portais web
   2. 1.5/2.Fomento da prestación de servizos personalizados por medios telemáticos:incremento do uso da Sede electrónica
   3. 1.5/3.Outros avances en administración electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 3. 3.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritaxe e auxilio xudicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Información tributaria
   2. 3.2.2 Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións
   3. 3.2.3.Realización de trámites por teléfono
   4. 3.2.4.Cita previa
   5. 3.2/5.Registro de apoderamientos
   6. 3.2.6.Obtención de certificados
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Colectivos que precisan de atención especial:personas con discapacidad
   10. 03/02/2010.Plan de Educación Cívico-Tributaria
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Foro de Grandes Empresas
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANEXO ESTADÍSTICO
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2012-2013
   2. Distribución por áreas 2012-2013
   3. Distribución por subgrupos 2012-2013
   4. Distribución por sexos 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolución das visitas aos portais web da Axencia Tributaria
   2. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixas e suxestións (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   1. Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   2. Evolución de los ingresos tributarios y base imponible agregada
  5. 5.5.Actuaciones de control del fraude tributario y aduanero
   1. Actuaciones de lucha contra el contrabando
   2. Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
   3. Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
   4. Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolución de los accesos al Programa Informa
   2. Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
   3. Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
   4. Evolución do número de solicitudes de adiamento
   5. Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  7. 5.7 Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. Subministracións de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

4.1.1.Cesión de información

   
 • A Axencia Tributaria cede información a outras Administracións públicas para que estas poidan exercer as funcións que teñen encomendadas e prestar ao cidadán do xeito máis eficiente os servizos públicos para os que son competentes.Esa cesión de información require, con carácter xeral, o previo consentimento do interesado.

  A información tributaria así proporcionada a outros organismos públicos, ademais de aforrar aos cidadáns millóns de desprazamentos anuais para solicitar certificados tributarios e reducir os tempos de tramitación e os custos de xestión das Administracións, contribuíu a evitar e combater fraudes na obtención de prestacións sociais, subvencións ou axudas públicas.

  Como consecuencia dos Convenios de cesión de información, a Axencia Tributaria subministrou, durante 2013, máis de 62 millóns de rexistros de IRPF (a metade aproximadamente ao Ministerio de Sanidade) e preto de 4 millóns de certificados de estar ao corrente de obrigas tributarias.

  Así mesmo, a Axencia Tributaria subministra información aos Xulgados, Tribunais ou membros do Ministerio Fiscal.A información facilítase polas Oficinas de Comunicación cos Tribunais das Delegacións da Axencia, segundo o ámbito territorial do órgano xudicial peticionario, ou polo Gabinete do Director Xeral se son órganos xudiciais con competencia en todo o territorio nacional.En 2013 atendéronse 26.741 solicitudes de contribuíntes.

  Por outra parte, o Convenio de colaboración entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Ministerio de Xustiza e a Axencia Tributaria, permite aos órganos xudiciais acceder directamente ás bases de datos da Axencia Tributaria a través do Punto Neutro Xudicial.En 2013 realizáronse preto de 4,5 millóns de accesos directos ás aplicacións do Intranet, e máis de 5 millóns de accesos a través de servizos web.

  No ano 2013, a Axencia Tributaria subscribiu un Convenio de colaboración co Consello Xeral da Avogacía Española para a cesión de información de carácter tributario nos procedementos de asistencia xurídica gratuíta.Neste período tamén subscribiu Convenios para a subministración de información para finalidades non tributarias coas Universidades das Palmas de Gran Canaria, Valladolid e La Laguna (Tenerife).