Memoria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Misión de la Agencia Tributaria
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5/1.Portais web
   2. 1.5/2.Fomento da prestación de servizos personalizados por medios telemáticos:incremento do uso da Sede electrónica
   3. 1.5/3.Outros avances en administración electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 3. 3.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritaxe e auxilio xudicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Información tributaria
   2. 3.2.2 Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións
   3. 3.2.3.Realización de trámites por teléfono
   4. 3.2.4.Cita previa
   5. 3.2/5.Registro de apoderamientos
   6. 3.2.6.Obtención de certificados
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Colectivos que precisan de atención especial:personas con discapacidad
   10. 03/02/2010.Plan de Educación Cívico-Tributaria
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Foro de Grandes Empresas
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANEXO ESTADÍSTICO
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2012-2013
   2. Distribución por áreas 2012-2013
   3. Distribución por subgrupos 2012-2013
   4. Distribución por sexos 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolución das visitas aos portais web da Axencia Tributaria
   2. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixas e suxestións (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   1. Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   2. Evolución de los ingresos tributarios y base imponible agregada
  5. 5.5.Actuaciones de control del fraude tributario y aduanero
   1. Actuaciones de lucha contra el contrabando
   2. Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
   3. Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
   4. Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolución de los accesos al Programa Informa
   2. Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
   3. Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
   4. Evolución do número de solicitudes de adiamento
   5. Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  7. 5.7 Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. Subministracións de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias

   
 • Pagamento en entidades financeiras

  Para facilitar o pagamento dos impostos a norma tributaria faculta a Axencia Tributaria para autorizar as entidades de crédito, que así o soliciten, a actuar como colaboradoras na recadación.A 31 de decembro de 2013 tiñan autorización para actuar como colaboradoras na xestión recadatoria 136 entidades.

  O importe total recadado a través das entidades colaboradoras alcanzou, en 2013, 212.586 millóns de euros, o que o converte no sistema habitual de pagamento.

  Durante o exercicio 2013 realizáronse labores de comprobación sobre un total de setenta e cinco entidades, catro das cales foron controladas dende un punto de vista integral.Así mesmo, co obxecto de verificar os resultados das trabas comunicados por estas á Axencia Tributaria, leváronse a cabo comprobacións en relación con mil trescentas vinte e sete actuacións de embargo de contas correspondentes a doce entidades.

  Aprazamentos e fraccionamentos de pagamento

  Os contribuíntes poden solicitar o aprazamento e fraccionamento das súas débedas cando problemas transitorios de tesouraría lles dificulten o pagamento.

  En 2013, atenuouse a tendencia alcista dos últimos anos en canto a número de solicitudes de aprazamento e fraccionamento de pagamento presentadas, sendo destacable, ademais, o descenso no importe solicitado, por primeira vez nos últimos anos.

  Así, presentáronse 2.067.725 solicitudes por un importe de 16.354,37 millóns de euros, é dicir, un 6 por cento máis que en 2012 en canto a número e un 7 por cento menos en canto a importe.

  Os seguintes cadros mostran a distribución das solicitudes de aprazamento e fraccionamento en función do importe das débedas:

  Solicitudes de aprazamento en número
  Distribución porcentual por tramos de importe

  Numero de solicitudes de aprazamento

  Solicitudes de aprazamento en importe
  Distribución porcentual por tramos de importe

  Importe solicitudes de aprazamento

  Máis do 96 por cento das solicitudes recibidas corresponden a débedas de menos de 18.000 €, se ben, só supoñen o 35 por cento do importe total solicitado.Nestes aprazamentos, a norma exime o debedor da obriga xeral de achegar garantías de pagamento.

  En canto aos aprazamentos e fraccionamentos resoltos, en 2013, adoptáronse 1.998.907 acordos por un total de 13.871,5 millóns de euros.

  O 89 por cento destes acordos corresponderon a débedas de importe inferior a 18.000 €, que son obxecto de xestión informatizada para axilizar a súa tramitación (RAM).O prazo medio de ultimación dos devanditos aprazamentos en 2013 foi de 9 días.

  ACORDOS DE APRAZAMENTOS E FRACCIONAMENTOS DE PAGAMENTO

  TOTAL ACORDOS 2013

  ACORDOS RAM

  ACORDOS NON RAM

  CONCEDIDOS

  DENEGADOS

  CONCEDIDOS

  DENEGADOS

  Número

  1.998.907

  1.257.123

  528.503

  112.956

  100.325

  Importe (*)

  13.871,5

  3.576,7

  678,1

  5.370,5

  4.246,1

  (*)Importes en millóns de euros

  GARANTIAS NOS APRAZAMENTOS CONCEDIDOS

   

  TOTAL

  EXENCIÓN

  GARANTIAS

  DISPENSA

  PARCIAL

  TOTAL

  Número

  1.370.079

  1.319.915

  18.736

  1.662

  29.766

  Importe (*)

  8.947,3

  5.085

  2.605

  313,9

  943,5

  (*) Importes en millóns de euros

  ANEXOS:

 • Evolución do número de solicitudes de aprazamentos
 • Evolución del importe de aplazamientos solicitados