Memoria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Misión de la Agencia Tributaria
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5/1.Portais web
   2. 1.5/2.Fomento da prestación de servizos personalizados por medios telemáticos:incremento do uso da Sede electrónica
   3. 1.5/3.Outros avances en administración electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 3. 3.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritaxe e auxilio xudicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Información tributaria
   2. 3.2.2 Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións
   3. 3.2.3.Realización de trámites por teléfono
   4. 3.2.4.Cita previa
   5. 3.2/5.Registro de apoderamientos
   6. 3.2.6.Obtención de certificados
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Colectivos que precisan de atención especial:personas con discapacidad
   10. 03/02/2010.Plan de Educación Cívico-Tributaria
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Foro de Grandes Empresas
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANEXO ESTADÍSTICO
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2012-2013
   2. Distribución por áreas 2012-2013
   3. Distribución por subgrupos 2012-2013
   4. Distribución por sexos 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolución das visitas aos portais web da Axencia Tributaria
   2. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixas e suxestións (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   1. Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   2. Evolución de los ingresos tributarios y base imponible agregada
  5. 5.5.Actuaciones de control del fraude tributario y aduanero
   1. Actuaciones de lucha contra el contrabando
   2. Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
   3. Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
   4. Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolución de los accesos al Programa Informa
   2. Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
   3. Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
   4. Evolución do número de solicitudes de adiamento
   5. Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  7. 5.7 Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. Subministracións de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva

   
 • A Axencia Tributaria xestiona en período executivo tanto as débedas orixinadas pola aplicación dos tributos da súa competencia que non fosen ingresadas en período voluntario como os ingresos de dereito público doutros entes ou organismos públicos, cuxa xestión lle fose encomendada por Lei ou Convenio.

  O importe total das débedas obxecto de recarga de prema en 2013 ascendeu a 12.389,1 millóns, un 12,6 por cento menos que en 2012.As débedas orixinadas pola aplicación dos tributos competencia da Axencia Tributaria ascenderon a 9.780,8 millóns e as doutros entes a 2.608,3 millóns de euros.

  O importe total da débeda en período executivo a xestionar en 2013 ascendeu a 37.594 millóns.Por outra parte, cancelouse débeda por importe de 10.592,2 millóns.

  Entes emisores

  Pendiente
  01/01/2013

  Cargadas durante
  2013

  Total a xestionar

  Total Xestión

  Pendente de xestión a
  31/12/2013

  Débedas AEAT

  22.325,8

  9.780,8

  32.106,6

  8.705,0

  23.401,5

  Débedas outros entes

  2.879,1

  2.608,3

  5.487,4

  1.887,2

  3.600,2

  TOTAL

  25.204,9

  12.389,1

  37.594,0

  10.592,2

  27.001,7


  Importes en millóns de euros

  Anexos:

 • Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
 • Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
 • Débedas xestionadas pola Axencia Tributaria

  As débedas orixinadas pola aplicación dos tributos competencia da Axencia Tributaria, obxecto de recarga de prema no ano 2013, ascendeu 9.780,8 millóns, o 79 por cento do total.Esta débeda procede tanto de liquidacións practicadas pola Axencia Tributaria como de autoliquidacións presentadas polos contribuíntes sen ingreso ou de aprazamentos incumpridos.

  Durante 2013, para previr e combater o baleirado patrimonial dos debedores, continuouse potenciando a adopción tanto de medidas preventivas cando existen indicios de que o cobramento da débeda se poida ver frustrado ou gravemente dificultado, coma de derivacións de responsabilidade como mecanismo para trasladar a obriga de pagamento dun obrigado a outro, cando, ante o incumprimento do primeiro deles, se dan os presupostos establecidos na Lei.

   

  TOTAL 2012

  TOTAL 2013

  VARIACIÓN 2013/2012

  Medidas preventivas

  2.973

  3.173

  6,7%

  Derivacións de Responsabilidade

  7.378

  11.697

  58,5%

  Xestión de débedas doutros entes

  En 2013, a Axencia Tributaria xestionou débedas en período executivo procedentes de 141 entes externos (Departamentos Ministeriais, Organismos Autónomos, Comunidades Autónomas, Entidades Locais e outros entes públicos).

  A maior porcentaxe de débeda a xestionar corresponde aos Departamentos Ministeriais (41,29 por cento) seguida das Comunidades Autónomas (32,51 por cento) e dos Organismos Autónomos (22,49 por cento).

  O importe da débeda obxecto de recarga de prema en 2013 ascendeu a 2.608,3 millóns de euros, que hai que sumar á débeda pendente de xestión a 31 de decembro de 2012 por importe de 2.879,1 millóns.Por outra parte, en 2013, cancelouse débeda por importe 1.887,2 millóns.

  ENTES EMISORES

  PENDENTE XESTIÓN
  A 01-01-2013

  CARGADO
  2013

  TOTAL
  CARGO

  TOTAL
  XESTIÓN

  PENDENTE XESTIÓN
  A 31-12-2013

  Departamentos Ministeriais e outros

  1.011,7

  1.254,4

  2.266,0

  617,8

  1.648,2

  Organismos Autónomos

  647,5

  587,1

  1.234,6

  556,7

  678,0

  Comunidades Autónomas

  1.070,7

  713,2

  1.784,0

  630,3

  1.153,6

  Organismos Públicos (distintos dos autónomos)

  138,5

  42,0

  180,5

  73,4

  107,1

  Entidades Locais

  10,7

  11,6

  22,3

  9,0

  13,3

  TOTAL ENTES

  2.879,1

  2.608,3

  5.487,4

  1.887,2

  3.600,2

  Importes en millóns de euros