Memoria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Misión de la Agencia Tributaria
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5/1.Portais web
   2. 1.5/2.Fomento da prestación de servizos personalizados por medios telemáticos:incremento do uso da Sede electrónica
   3. 1.5/3.Outros avances en administración electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 3. 3.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritaxe e auxilio xudicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Información tributaria
   2. 3.2.2 Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións
   3. 3.2.3.Realización de trámites por teléfono
   4. 3.2.4.Cita previa
   5. 3.2/5.Registro de apoderamientos
   6. 3.2.6.Obtención de certificados
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Colectivos que precisan de atención especial:personas con discapacidad
   10. 03/02/2010.Plan de Educación Cívico-Tributaria
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Foro de Grandes Empresas
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANEXO ESTADÍSTICO
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2012-2013
   2. Distribución por áreas 2012-2013
   3. Distribución por subgrupos 2012-2013
   4. Distribución por sexos 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolución das visitas aos portais web da Axencia Tributaria
   2. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixas e suxestións (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   1. Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   2. Evolución de los ingresos tributarios y base imponible agregada
  5. 5.5.Actuaciones de control del fraude tributario y aduanero
   1. Actuaciones de lucha contra el contrabando
   2. Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
   3. Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
   4. Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolución de los accesos al Programa Informa
   2. Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
   3. Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
   4. Evolución do número de solicitudes de adiamento
   5. Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  7. 5.7 Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. Subministracións de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

3.1.1.Control selectivo e investigación

   
 • As actuacións de control selectivo e investigación teñen por finalidade detectar e regularizar os incumprimentos máis complexos así como perseguir as formas máis sofisticadas de fraude.O seu carácter selectivo fainas recaer sobre os contribuíntes que presentan un risco fiscal máis elevado, teñen un gran compoñente investigador e levan consigo, en xeral, unha revisión da situación tributaria global obxecto de actuación inspectora;para iso os órganos que as levan a cabo están dotados das máis amplas facultades que a normativa atribúe á Administración Tributaria.

  As actuacións de control selectivo lévanse a cabo polos órganos de Inspección Financeira e Tributaria, cando se refiren a tributos internos, e polos órganos de Alfándegas e Impostos Especiais, respecto dos tributos sobre o comercio exterior e os Impostos Especiais.

  As devanditas actuacións culminan normalmente coas correspondentes liquidacións administrativas que regularizan a situación tributaria do obrigado tributario, ou ben coa presentación de denuncia ante o Ministerio Fiscal cando, no curso das actuacións, se aprecian indicios de delito contra a Facenda pública, branqueo de capitais ou contrabando.

  As principais magnitudes que resultan das actividades de control selectivo son as seguintes:

   

  2012

  2013

  % Variación 13/12

  Inspección Financeira e Tributaria

  Aduanas
  e II.EE.

  Total

  Inspección Financeira e Tributaria

  Aduanas
  e II.EE.

  Total

  Nº contribuíntes inspeccionados

  21.239

  3.533

  24.772

  23.097

  3.027

  26.124

  5,45

  Nº actas instruídas

  56.718

  6.391

  63.109

  56.303

  7.223

  63.526

  0,66

  Débeda liquidada (*)

  5.554,52

  178,35

  5.732,87

  5.518,23

  133,27

  5.651,50

  -1,42

  Importe minoración devolucións (*)(**)

  260,44

  1,22

  261,66

  265,37

  0,18

  265,55

  1,48

  (*) Importe en millóns de euros

  (**) Minoracións en control intensivo

  Ademais, en 2013 presentáronse 578 denuncias ao Ministerio Fiscal por delito contra a Facenda pública por un importe global de 421,91 millóns de euros.

   

  Total delitos fiscais

  Número

  Cuantía (*)

  Inspección Financeira e Tributaria

  Alfándegas e II.EE.

  Total

  Inspección Financeira e Tributaria

  Alfándegas e II.EE.

  Total

  2012

  643

  9

  652

  597,91

  6,52

  604

  2013

  565

  13

  578

  412,38

  9,53

  421,91

  (*) Importe en millóns de euros

  En 2013, no ámbito dos tributos internos, destacan o control realizado sobre os grandes grupos multinacionais;a inspección sectorial de persoas xurídicas en función dunha serie de riscos preconfigurados;o control da fraude fiscal nas persoas físicas, aproveitando os modelos de captación de información dispoñibles (subministración de enerxía eléctrica, cobramentos a través de tarxetas de crédito e débito, etc.);a investigación de redes de emisores de facturas falsas que actúan ao abeiro das características especificas do réxime de módulos;e o control da correcta tributación de profesionais, especialmente no que se refire ao uso abusivo de estruturas societarias interpostas.

  As actuacións de control de solicitudes de devolución desenvolvidas pola Inspección dos Tributos intégranse dentro da estratexia xeral da Axencia Tributaria orientada a un control integral das devanditas solicitudes.O obxectivo esencial deste control é garantir que as solicitudes de devolución sexan adecuadamente revisadas, atendendo ás súas distintas características e niveis de risco, para evitar a realización de devolucións improcedentes.En 2013 finalizáronse un total de 2.936 expedientes de control de devolucións, o que supón un incremento do 11,72 por cento respecto dos finalizados en 2012.Como consecuencia destas actuacións de control minoráronse devolucións por un importe de 265 millóns de euros.

  Así mesmo, desenvolveuse un programa de actuacións presenciais en sectores de risco, especialmente relacionados coa economía somerxida, coa finalidade de verificar o correcto cumprimento das obrigas censais e de carácter formal.Estas actuacións dirixíronse á realización dun labor preventivo de incumprimentos tributarios e, ao mesmo tempo, de obtención de información co obxecto de detectar posibles perfís de risco que deban ser obxecto de especial seguimento ou da realización doutro tipo de actividades de control de maior intensidade, contando, en ocasións, coa colaboración da Inspección de Traballo.

  Así, en 2013, se finalizaron 21.741 actuacións presenciais de verificación formal, das que 10.270 se enmarcan dentro do Plan Anual de Visitas.Entre elas efectuáronse 6.658 actuacións tendentes ao control de alugueres non declarados, 1.152 controis de comunidades de propietarios, 2.657 controis de facturación, medios de pagamento e uso de efectivo e outras 1.004 actuacións de control censal.

  Por outra parte, a Axencia Tributaria continuou a estratexia dirixida á loita contra as tramas de fraude do Imposto sobre o Valor Engadido Intracomunitario, facendo un especial fincapé nas actuacións de carácter preventivo dirixidas á depuración do censo de Operadores Intracomunitarios.Nesta liña, tramitáronse 12.779 expedientes de control e seguimento do Rexistro de Operadores Intracomunitarios e do Rexistro de Devolucións Mensuais.

  En relación á planificación fiscal abusiva, desenvolvéronse actuacións dirixidas especialmente a controlar as prácticas que pretenden aproveitarse indebidamente das diferenzas de tributación entre países, a utilización irregular de prezos de transferencia, a dedución indebida de gastos financeiros intragrupo e a compensación anticipada ou irregular de bases impoñibles negativas xeradas fóra de España.

  Durante 2013, continuaron as actuacións inspectoras sobre operacións con billetes de alta denominación (con valor facial de 500 euros).De igual modo cabe destacar o control sobre a entrada ou saída de territorio nacional de calquera medio de pagamento (agás cheques nominativos) por importe igual ou superior a 10.000 € por persoa e viaxe, e sobre os movementos no interior do territorio nacional de medios de pagamento (agás cheques nominativos) por importe igual ou superior a 100.000 €. Así mesmo, neste proxecto de investigación de movementos de efectivo inclúense  as operacións comprendidas nas declaracións informativas presentadas polas entidades de crédito, con carácter anual, respecto das imposicións, disposicións de fondos, cobramentos e pagamentos, cando o seu importe é superior a 3.000 euros.

  Ademais, realizáronse visitas a empresas para examinar os seus sistemas informáticos e, á vista dos resultados, realizar a extracción da información procedente;en concreto, realizáronse 1.223 actuacións deste tipo.

  Por outro lado, en 2013, no ámbito dos Impostos Especiais as comprobacións centráronse no control do desvío de gasóleo a tipo reducido do Imposto sobre Hidrocarburos e das fábricas de biocarburantes;no seguimento das sociedades de nova creación titulares de establecementos autorizados para os efectos dos Impostos Especiais de Fabricación;no control do uso de alcohol exento do Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas na fabricación de medicamentos;na intensificación do control dos establecementos produtores de electricidade, e das exencións e supostos de non suxeición do Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, así como revisión das bases impoñibles declaradas;e no control da fraude no IVE derivado de operacións con produtos obxecto dos Impostos Especiais.

  No ámbito do control aduaneiro estas actuacións dirixíronse á revisión daqueles elementos dos tributos que gravan o comercio exterior, e que non poden ser comprobados no momento do despacho aduaneiro, como o control do valor en alfándega das mercadorías;a revisión da orixe das mercadorías e aplicación de dereitos antidúmping;o control da clasificación arancelaria das mercadorías;o control da aplicación de tipos reducidos e da exención nos despachos a libre práctica, en relación co IVE importación;e o control da fraude no IVE derivado de operacións de comercio exterior.

  En materia de contrabando a Axencia Tributaria realiza actuacións de vixilancia e control no espazo marítimo e aéreo español, en coordinación con outros organismos do Estado, e, especialmente, nos recintos aduaneiros dirixidas á represión e control do contrabando de estupefacientes, tabaco, falsificacións e outros xéneros, así como do branqueo de capitais conexo.

  Froito destas actuacións, en 2013, interviñéronse 139.308 kg de hachix, 14.988 de cocaína e 10.354.655 caixetiñas de tabaco, o que supón un total de 2.027 delitos e 14.558 infraccións de contrabando.Así mesmo, denunciáronse 158 delitos de propiedade intelectual e 136 de branqueo de capitais.

  Anexos:

 • Actuaciones de lucha contra el contrabando
 • Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera