Memoria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Misión de la Agencia Tributaria
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5/1.Portais web
   2. 1.5/2.Fomento da prestación de servizos personalizados por medios telemáticos:incremento do uso da Sede electrónica
   3. 1.5/3.Outros avances en administración electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 3. 3.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritaxe e auxilio xudicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Información tributaria
   2. 3.2.2 Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións
   3. 3.2.3.Realización de trámites por teléfono
   4. 3.2.4.Cita previa
   5. 3.2/5.Registro de apoderamientos
   6. 3.2.6.Obtención de certificados
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Colectivos que precisan de atención especial:personas con discapacidad
   10. 03/02/2010.Plan de Educación Cívico-Tributaria
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Foro de Grandes Empresas
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANEXO ESTADÍSTICO
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2012-2013
   2. Distribución por áreas 2012-2013
   3. Distribución por subgrupos 2012-2013
   4. Distribución por sexos 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolución das visitas aos portais web da Axencia Tributaria
   2. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixas e suxestións (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   1. Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   2. Evolución de los ingresos tributarios y base imponible agregada
  5. 5.5.Actuaciones de control del fraude tributario y aduanero
   1. Actuaciones de lucha contra el contrabando
   2. Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
   3. Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
   4. Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolución de los accesos al Programa Informa
   2. Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
   3. Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
   4. Evolución do número de solicitudes de adiamento
   5. Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  7. 5.7 Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. Subministracións de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

1.5.3.Otros avances en Administración electrónica

   
 • Avances en Expediente electrónico

  No campo do intercambio de Expedientes electrónicos, cabe destacar o intercambio electrónico de Expedientes de Reclamacións Económico Administrativas cos Tribunais Económico Administrativos, algo que, sen dúbida, redundará en beneficio do contribuínte, en virtude da maior axilidade adquirida na resolución das Reclamacións Económico Administrativas.

  Reutilización da información

  En 2013 a Axencia Tributaria publicou baixo a denominación “Datos abertos (Reutilización da información)” o seu espazo de reutilización no site de Internet www.agenciatributaria.es, de acordo co establecido na normativa reguladora da reutilización da información do sector público, e en desenvolvemento do establecido no Plan de medidas de impulso da reutilización na Axencia Tributaria, aprobado por Resolución de 8 de novembro de 2012 do seu Presidente.

  Hai que facer notar que os límites á reutilización da información en poder da Axencia Tributaria veñen determinados pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria, que establece con carácter xeral, exceptuando rigorosas excepcións, o carácter reservado dos datos con transcendencia tributaria, así como a limitación ao acceso dos documentos e rexistros incorporados a expedientes que formen parte dun procedemento tributario.

  Ao longo do pasado ano publicáronse 15 conxuntos de datos, dos cales 13 son estatísticos e os outros dous se corresponden con documentos de gran demanda e uso, como son o Calendario do contribuínte e a Memoria da Axencia Tributaria.

  Dende hai moitos anos nesta liña de transparencia e reutilización dos rexistros administrativos, a Axencia Tributaria vén difundindo no seu portal web unha serie moi ampla de estatísticas tributarias sobre a base da información contida nas declaracións fiscais.As devanditas publicacións teñen en conta tanto os criterios de accesibilidade coma o Código de Boas Prácticas Estatísticas Europeas;ademais, estas operacións estatísticas encóntranse recollidas no Plan Estatístico Nacional.

  En 2013 engadiuse unha nova publicación, “Mobilidade do Mercado de Traballo”, cunha serie de sete bienios de estudo;continuouse a publicación estatística do “Imposto sobre Patrimonio 2011” (que non se elaboraba por ausencia do imposto dende o ano 2008) e publicáronse dende 1995 series trimestrais de bases impoñibles e impostos devindicados.Así mesmo, produciuse unha mellora e adaptación das estatísticas de Alfándegas e Impostos Especiais para favorecer a súa accesibilidade e utilización por terceiros.Toda esta información encóntrase contida no espazo de reutilización.

  Ademais de todo o anterior, a Axencia Tributaria realiza un notable esforzo para adecuar o conxunto de datos dispoñibles (que elabora e dos que dispón), para poñelos a disposición dos usuarios en formatos máis reutilizables.Así, por exemplo, a Memoria anual de actividades que se viña publicando en formato PDF, e polo tanto resultaba escasamente reutilizable, publicouse en 2013 en formato HTML, engadindo ao documento un maior valor de reutilización para os seus posibles usuarios.Este esforzo continuará nos próximos exercicios.

  Redes sociales

  YouTube:

  En febreiro de 2008 publicouse a canle da Axencia Tributaria en YouTube.

  A 31 de decembro de 2013 a canle contaba cun total de 122 vídeos e de 1.868 subscritores.

  Durante 2013 o total de reproducións dos vídeos foi de 1.783.561, o que supuxo un total de 3.889.259 minutos de reprodución estimados.

  A duración media das reproducións dos vídeos de toda a canle da Axencia Tributaria en YouTube foi, dende a súa creación en 2008, de 2 minutos e 10 segundos (un 47 por cento de retención de audiencia).

  Os vídeos máis populares en 2013 foron os relativos á campaña de Renda 2012.En concreto, os cinco máis reproducidos son os seguintes:

  • Rende 2012 – Obter o borrador e os datos fiscais por Internet.Vídeo explicativo:342.287 reproducións.
  • Renda 2012 – Confirmación do borrador:132.410 reproducións.
  • Renda 2012 – Obter o borrador e os datos fiscais por Internet:128.276 reproducións.
  • Renda 2012 – Xestión do borrador por Internet:106.934 reproducións.
  • Renda 2012 – Incorporación de datos fiscais ao programa de axuda (PAI):105.814 reproducións.