Memoria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Misión de la Agencia Tributaria
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5/1.Portais web
   2. 1.5/2.Fomento da prestación de servizos personalizados por medios telemáticos:incremento do uso da Sede electrónica
   3. 1.5/3.Outros avances en administración electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 3. 3.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritaxe e auxilio xudicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Información tributaria
   2. 3.2.2 Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións
   3. 3.2.3.Realización de trámites por teléfono
   4. 3.2.4.Cita previa
   5. 3.2/5.Registro de apoderamientos
   6. 3.2.6.Obtención de certificados
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Colectivos que precisan de atención especial:personas con discapacidad
   10. 03/02/2010.Plan de Educación Cívico-Tributaria
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Foro de Grandes Empresas
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANEXO ESTADÍSTICO
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2012-2013
   2. Distribución por áreas 2012-2013
   3. Distribución por subgrupos 2012-2013
   4. Distribución por sexos 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolución das visitas aos portais web da Axencia Tributaria
   2. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixas e suxestións (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   1. Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   2. Evolución de los ingresos tributarios y base imponible agregada
  5. 5.5.Actuaciones de control del fraude tributario y aduanero
   1. Actuaciones de lucha contra el contrabando
   2. Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
   3. Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
   4. Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolución de los accesos al Programa Informa
   2. Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
   3. Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
   4. Evolución do número de solicitudes de adiamento
   5. Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  7. 5.7 Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. Subministracións de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

1.5.2.Fomento da prestación de servizos personalizados por medios telemáticos:incremento del uso de la Sede electrónica

   
 • Rexistro electrónico

  Ao rexistro electrónico da Axencia Tributaria accédese a través da Sede electrónica mediante os trámites incluídos en cada un dos procedementos.

  Non obstante, para facilitar o acceso ao rexistro cando se produza unha previa notificación da Axencia Tributaria previuse un acceso directo dentro dos trámites destacados da Sede electrónica, xa sexa utilizando certificado ou DNI electrónico xunto co número de certificado ou comunicación da notificación recibida, ou ben o código seguro de verificación (CSV), que se encontra na notificación previamente recibida, sen necesidade de utilizar certificado electrónico.

  Isto redunda nun beneficio para o cidadán quen pode presentar a documentación sen necesidade de desprazarse ata as oficinas da Axencia, simplemente achegando o CSV do documento recibido da Axencia Tributaria.As presentacións deste tipo creceron moito en 2013, pasando de 41.000 en 2012 a 163.000 en 2013, a pesar de que aínda sexa maioritaria a presentación de documentación con certificado.Así, en 2013, realizáronse 2,2 millóns de asentos rexistrais polo rexistro electrónico con certificado electrónico.


  Identificación, autenticación e firma electrónica

  Con carácter xeral, a realización de trámites na Sede electrónica esixe utilizar algún dos sistemas de firma electrónica previstos na normativa vixente, coa finalidade de garantir a identidade do asinante e a integridade dos documentos asinados.Para certos trámites, sobre todo os realizados por determinados colectivos, é obrigatorio a utilización de sistemas de firma electrónica avanzada (certificado electrónico ou DNI electrónico).

  Non obstante, a normativa tamén establece un principio xeral de proporcionalidade, de tal maneira que só se esixirán as garantías e medidas de seguridade adecuadas á natureza e circunstancias dos distintos trámites e actuacións.Así, non se esixe firma electrónica avanzada para determinados trámites ou actuacións nos que concorran circunstancias que fan aconsellable a admisión doutros sistemas de identificación electrónica, tales como o Código Seguro de Verificación (CSV), o servizo ou o número de referencia (RENØ) ou o servizo de impresión a través de formularios ou programas de axuda dispoñibles na Sede electrónica.Dende o 1 de xaneiro de 2014 tamén se pode utilizar o PIN24H.

  Estes sistemas de firma electrónica non avanzada permiten estender o uso da administración electrónica e, polo tanto, facilitan o acceso dos contribuíntes aos servizos prestados na Sede electrónica, contribuíndo tanto á redución de custos de cumprimento coma á redución dos prazos de tramitación dos procedementos.

  Hai colectivos como, por exemplo, Administracións públicas, grandes empresas ou sociedades anónimas e limitadas, que, dende hai tempo estiveron obrigados tanto á presentación telemática, de declaracións como á utilización de firma electrónica avanzada (certificado ou DNI electrónico).En 2013, coa aprobación da Orde  HAP/2194/2013, do 22 de novembro, deuse un paso máis no camiño de reducir ao máximo posible a presentación en papel das autoliquidacións e declaracións informativas, ampliando o número de trámites e colectivos que han de utilizar Internet para a presentación das súas declaracións e autoliquidacións.

  A ampliación do número de contribuíntes que utilizan Internet para o cumprimento das súas obrigas fiscais, redunda nunha maior rapidez na tramitación dos expedientes, con menores custos para a Administración, así como na redución de erros;ao tiemp que garante un menor prazo para a resolución dos procedementos.


  Notificacións electrónicas

  A Axencia Tributaria, que dende hai anos xa viña facilitando aos cidadáns a posibilidade de recibir notificacións por Internet, impulsou o establecemento a partir do 1 de xaneiro de 2011 dun sistema de Notificacións Electrónicas Obrigatorias (NEO) para determinados colectivos de contribuíntes, fundamentalmente empresas, a través da Enderezo Electrónico Habilitado xestionada por Correos (portal www.060.es Nova ventá).

  A obrigatoriedade de recepción de notificacións electrónicas é efectiva unha vez que se comunicou a inclusión no sistema NEO.En 2013 quedaron incluídos no devandito sistema 1.900.000 obrigados tributarios, o que supón, aproximadamente, un 88% do colectivo total.No citado exercicio emitíronse 10,1 millóns de notificacións e comunicacións electrónicas, das que 9,9 millóns corresponderon a titulares obrigados a notificación electrónica obrigatoria.

  En 2013, simplificouse o proceso para a subscrición a procedementos nos que se recibirán notificacións electrónicas, quedando reducido a dúas opcións de subscrición, "IVE non residente" e "Actuacións e procedementos da Axencia Tributaria", fronte á multitude de opcións anteriores.


  Colaboración social, apoderamento e acordos de encomendas

  Coa finalidade de facilitar o uso da Sede electrónica a todos os contribuíntes, a Axencia ofrece a posibilidade de realizar trámites por Internet por medio de representante, potenciando tanto a figura do colaborador social para a presentación telemática de declaracións e comunicacións como a dos Rexistros de apoderamentos e de sucesións e representacións legais de menores e incapacitados.

  En concreto, a Axencia Tributaria ten subscritos máis de 4.000 convenios ou protocolos de adhesión que autorizan os colaboradores sociais a presentar declaracións en representación de terceiros.En 2013 subscríbense 33 Convenios e 26 Protocolos de Adhesión.Os principais colaboradores sociais son os profesionais tributarios a través das súas asociacións e colexios profesionais, aínda que tamén realicen este labor de achegamento da administración electrónica ao contribuínte algunhas asociacións empresariais, entidades financeiras, Administracións públicas, etc.

  Por outra parte, o Registro de apoderamientos converteuse nun instrumento ao servizo dos profesionais tributarios, que facilita a acreditación da representación que, voluntariamente, lles outorgan os obrigados tributarios para a realización de todo tipo de trámites (que non só a presentación de declaracións e recursos).

  Respecto dos Acordos de encomendas, cabe destacar a participación das Oficinas Consulares para a obtención do Número de Identificación Fiscal (NIF), así como do certificado electrónico para os non residentes, evitando, así, que se teñan que desprazar ao noso país.Para facer efectiva esta medida asinouse en 2013 un Acordo de Encomenda de Xestión entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, para a solicitude e asignación telemática do Número de Identificación Fiscal dos tipos "L", "M" e "N" nas Oficinas Consulares de España no estranxeiro, e de colaboración entre ambos os dous organismos.

  O obxectivo global do proxecto é que a persoa non residente, dispoñendo dunha firma electrónica válida e o seu NIF, poida declarar e pagar dende o seu país de orixe os impostos e as taxas que lle correspondan en España, accedendo en Internet á Sede electrónica da Axencia Tributaria.

  Nunha segunda fase acometerase a obtención do certificado electrónico polas entidades non residentes.


  Incremento das actuacións administrativas automatizadas

  Así, de acordo co anterior, un acto administrativo automatizado (xa sexa de trámite, resolutorio ou de mera comunicación), está ditado por unha aplicación ou sistema informático sen intervención de persoa física ningunha, pero respectándose, en todo caso, as garantías xurídicas do interesado, xa que previamente se fixaron tanto o órgano competente para programar, manter, supervisar e controlar o sistema ou aplicación, coma o órgano ou unidade responsable para os efectos de impugnación.

  Entre as actuacións administrativas automatizadas implementadas destaca a posibilidade de solicitar e obter de forma inmediata, por Internet, os certificados de IRPF sen necesidade de dispoñer de firma electrónica avanzada.