Memoria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Misión de la Agencia Tributaria
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5/1.Portais web
   2. 1.5/2.Fomento da prestación de servizos personalizados por medios telemáticos:incremento do uso da Sede electrónica
   3. 1.5/3.Outros avances en administración electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 3. 3.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritaxe e auxilio xudicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Información tributaria
   2. 3.2.2 Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións
   3. 3.2.3.Realización de trámites por teléfono
   4. 3.2.4.Cita previa
   5. 3.2/5.Registro de apoderamientos
   6. 3.2.6.Obtención de certificados
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Colectivos que precisan de atención especial:personas con discapacidad
   10. 03/02/2010.Plan de Educación Cívico-Tributaria
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Foro de Grandes Empresas
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANEXO ESTADÍSTICO
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2012-2013
   2. Distribución por áreas 2012-2013
   3. Distribución por subgrupos 2012-2013
   4. Distribución por sexos 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolución das visitas aos portais web da Axencia Tributaria
   2. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixas e suxestións (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   1. Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   2. Evolución de los ingresos tributarios y base imponible agregada
  5. 5.5.Actuaciones de control del fraude tributario y aduanero
   1. Actuaciones de lucha contra el contrabando
   2. Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
   3. Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
   4. Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolución de los accesos al Programa Informa
   2. Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
   3. Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
   4. Evolución do número de solicitudes de adiamento
   5. Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  7. 5.7 Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. Subministracións de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

1.5.1.Portales web

   
 • A Axencia Tributaria conta cun portal de Internet de carácter informativo, https://www.agenciatributaria.es, e cunha Sede electrónica, á que se pode acceder dende o citado portal ou, directamente, dende a dirección https://www.agenciatributaria.gob.es, para a realización de trámites on line, que na maioría das ocasións requirirá identificación ou autenticación por parte dos cidadáns ou das diferentes Administracións públicas.

  Ao igual que veu acontecendo nos últimos anos, ao longo de 2013, producíronse notables avances no ámbito da administración electrónica para facer máis efectivo o dereito dos cidadáns a relacionarse por medios electrónicos coa Axencia Tributaria.

  A Lei 11/2007 garantiu a cidadáns, profesionais e empresas o exercicio do dereito a relacionarse electronicamente coas Administracións públicas e estableceu a necesidade de crear sedes electrónicas para facer efectivos estes dereitos.

  O uso intensivo das novas tecnoloxías da información e das comunicacións foi dende a súa creación unha constante na Axencia Tributaria, o que levou a dispoñer, hoxe en día, dunha auténtica “Axencia Tributaria electrónica” que vai máis alá das esixencias da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e que constitúe a principal canle de relación da Axencia Tributaria cos contribuíntes.

  A Sede electrónica está revestida de condicións especiais de identificación, seguridade e responsabilidade, garantindo á súa vez unha información veraz, actualizada e completa.

  A Sede electrónica da Axencia Tributaria non só permite consultar on line o estado de tramitación dos procedementos nos que se é interesado e obter copia dos documentos a través do apartado “Os meus expedientes”, senón que, ademais, ofrece a posibilidade de realizar a práctica totalidade dos trámites, que inclúe o acceso ao rexistro electrónico, un inventario de todos os procedementos, servizos e trámites que se poden realizar electronicamente, tales como presentar declaracións e autoliquidacións, solicitudes, alegacións ou comunicacións, achegar documentos e xustificantes, efectuar pagamentos, solicitar e descargar certificados tributarios, etc.

  Así mesmo, producíronse novidades normativas que supuxeron modificacións na forma de  presentación dos principais impostos, nos sistemas de identificación, autenticación e firma, no pagamento das débedas tributarias, nas notificacións electrónicas e na organización dos trámites dispoñibles na Sede electrónica.


  Anexos:

 • Evolución das visitas aos portais web da Axencia Tributaria
 • Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet