Memoria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Misión de la Agencia Tributaria
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5/1.Portais web
   2. 1.5/2.Fomento da prestación de servizos personalizados por medios telemáticos:incremento do uso da Sede electrónica
   3. 1.5/3.Outros avances en administración electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 3. 3.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritaxe e auxilio xudicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Información tributaria
   2. 3.2.2 Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións
   3. 3.2.3.Realización de trámites por teléfono
   4. 3.2.4.Cita previa
   5. 3.2/5.Registro de apoderamientos
   6. 3.2.6.Obtención de certificados
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Colectivos que precisan de atención especial:personas con discapacidad
   10. 03/02/2010.Plan de Educación Cívico-Tributaria
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Foro de Grandes Empresas
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANEXO ESTADÍSTICO
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2012-2013
   2. Distribución por áreas 2012-2013
   3. Distribución por subgrupos 2012-2013
   4. Distribución por sexos 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolución das visitas aos portais web da Axencia Tributaria
   2. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixas e suxestións (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   1. Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   2. Evolución de los ingresos tributarios y base imponible agregada
  5. 5.5.Actuaciones de control del fraude tributario y aduanero
   1. Actuaciones de lucha contra el contrabando
   2. Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
   3. Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
   4. Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolución de los accesos al Programa Informa
   2. Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
   3. Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
   4. Evolución do número de solicitudes de adiamento
   5. Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  7. 5.7 Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. Subministracións de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

1.4.Organización

   
 • Os órganos reitores da Axencia Tributaria son o Presidente, que é o Secretario de Estado de Facenda, o Director Xeral, o Comité Permanente de Dirección e o Comité de Coordinación da Dirección Territorial.

  Corresponde ao Presidente exercer a superior dirección da Axencia Tributaria e exercer a súa representación legal en toda clase de actos e contratos, e ao Director Xeral dirixir o seu funcionamento ordinario.

  O Comité Permanente de Dirección está presidido polo Presidente da Axencia ou, na súa ausencia, polo Director Xeral, que é o Vicepresidente.Do citado Comité forman parte todos os Directores dos Departamentos e Servizos da Axencia Tributaria, e, ademais, asisten ás súas reunións o Delegado Central de Grandes Contribuíntes e o Delegado Especial de Madrid.

  Membros do Comité Permanente de Dirección a 31 de decembro de 2013

  • Miguel Ferre Navarrete, Presidente

  • Santiago Menéndez Menéndez, Director Xeral

  • Rufino de la Rosa Cordón, Director do Departamento de Xestión Tributaria

  • Luis María Sánchez González, Director do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria

  • Soledad García López, Directora do Departamento de Recadación

  • Piar Xurado Año, Directora do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais

  • Manuel Alfonso Castro Martínez, Director do Departamento de Informática Tributaria

  • Manuel José Rufas Vallés, Director do Departamento de Recursos Humanos

  • Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, Director do Servizo Xurídico

  • Mª Teresa Campos Ferrer, Directora do Servizo de Auditoría Interna

  • Natalia Vitores Mingo, Directora do Servizo de Xestión Económica

  • Rubén Víctor Fernández de Santiago, Director do Servizo de Estudos Tributarios e Estatísticas

  • Ángel Rodríguez Rodríguez, Director do Servizo de Planificación e Relacións Institucionais

  • Daniel Gómez Aragón, Director do Gabinete do Director Xeral

  • Ignacio Huidobro Arreba, Delegado Central de Grandes Contribuíntes

  • Raquel Catalá Polo, Delegada Especial de Madrid

  O Comité de Coordinación da Dirección Territorial está presidido polo Director Xeneral da Axencia e formado polos membros do Comité Permanente de Dirección, así como polo Delegado Central de Grandes Contribuíntes e por todos os Delegados Especiais da Axencia.

  A Axencia Tributaria estrutúrase en Servizos centrais e Servizos territoriais.

  Os Servizos centrais baséanse nun modelo de organización por áreas operativas funcionais e áreas de apoio.

  Os Servizos territoriais, a 31 de decembro de 2013, estaban constituídos por 17 Delegacións Especiais -unha por cada Comunidade Autónoma- e 39 Delegacións, nas que se integran 227 Administracións, 31 delas de Alfándegas (1).

  No ano 2006 creouse a Delegación Central de Grandes Contribuíntes, órgano con competencias en todo o territorio nacional, con funcións dirixidas ao control coordinado e á mellora da atención e do servizo sobre os grandes contribuíntes.

  O organigrama básico da Axencia Tributaria a 31 de decembro de 2013 recóllese no seguinte gráfico:

  Organigrama

  (1) Á data de peche da Memoria os Servizos territoriais están constituídos por 17 Delegacións Especiais e 39 Delegacións, nas que se integran 226 Administracións, 31 delas de Alfándegas.