Memoria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Misión de la Agencia Tributaria
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5/1.Portais web
   2. 1.5/2.Fomento da prestación de servizos personalizados por medios telemáticos:incremento do uso da Sede electrónica
   3. 1.5/3.Outros avances en administración electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 3. 3.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritaxe e auxilio xudicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Información tributaria
   2. 3.2.2 Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións
   3. 3.2.3.Realización de trámites por teléfono
   4. 3.2.4.Cita previa
   5. 3.2/5.Registro de apoderamientos
   6. 3.2.6.Obtención de certificados
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Colectivos que precisan de atención especial:personas con discapacidad
   10. 03/02/2010.Plan de Educación Cívico-Tributaria
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Foro de Grandes Empresas
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANEXO ESTADÍSTICO
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2012-2013
   2. Distribución por áreas 2012-2013
   3. Distribución por subgrupos 2012-2013
   4. Distribución por sexos 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolución das visitas aos portais web da Axencia Tributaria
   2. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixas e suxestións (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   1. Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   2. Evolución de los ingresos tributarios y base imponible agregada
  5. 5.5.Actuaciones de control del fraude tributario y aduanero
   1. Actuaciones de lucha contra el contrabando
   2. Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
   3. Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
   4. Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolución de los accesos al Programa Informa
   2. Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
   3. Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
   4. Evolución do número de solicitudes de adiamento
   5. Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  7. 5.7 Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. Subministracións de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

1.1.Misión de la Agencia Tributaria

   
 • A Axencia Estatal de Administración Tributaria (de agora en diante, Axencia Tributaria) é un ente de dereito público adscrito ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a través da Secretaria de Estado de Facenda.Foi creada pola Lei de Presupostos Xerais do Estado para 1991 e constituíuse de xeito efectivo o 1 de xaneiro de 1992.A Axencia Tributaria dispón dun réxime xurídico propio que lle outorga certa autonomía en materia presupostaria e de xestión de persoal.

  A Axencia Tributaria ten encomendada a aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro, así como daqueles recursos doutras Administracións públicas nacionais ou da Unión Europea, cuxa xestión se lle encomende por lei ou por convenio;non obstante, non ten competencias para a elaboración e interpretación de normas tributarias.

  O principal indicador da súa actividade é a recadación tributaria do Estado.En termos líquidos, é dicir, unha vez practicadas as devolucións procedentes, a recadación alcanzou en 2013 a cifra de 168.847 millóns de euros, un 0,2 por cento máis que o ano anterior.Por outra parte, a recadación obtida polas actuacións de prevención e control da fraude tributaria e aduaneira ascendeu a 10.950 millóns.

  Recaudación tributaria líquida 168.847 millóns de euros
  Recaudación tributaria bruta 219.761 millóns de euros
  Recadación obtida das actuacións de prevención e control da fraude (*) 10.950 millóns de euros

  (*) Dende o ano 2013 computan dentro dos resultados derivados das actuacións de prevención e control da fraude, as minoracións de devolucións derivadas de solicitudes de rectificación de autoliquidacións.

  Parte desta recadación está cedida ás Comunidades Autónomas de réxime común.A Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e se modifican determinadas normas tributarias, cede ás Comunidades Autónomas de réxime común o rendemento total ou parcial producido no seu territorio dunha serie de tributos xestionados pola Axencia Tributaria.En particular, a 31 de decembro de 2013, estaban cedidas as seguintes porcentaxes de recadación:

  • Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas:50 por cento(1)
  • Imposto sobre o Valor Engadido:50 por cento
  • Impostos Especiais:
  • Impostos Especiais de Fabricación:
   • Imposto sobre a Cervexa:58 por cento
   • Imposto sobre o Viño e Bebidas Fermentadas:58 por cento
   • Imposto sobre Produtos Intermedios:58 por cento
   • Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas:58 por cento
   • Imposto sobre Hidrocarburos:58 por cento tipo estatal xeneral / 100 por cento tipo estatal especial
   • Imposto sobre os Labores do Tabaco:58 por cento
   • Imposto sobre a Electricidade:100 por cento

  Adicionalmente, no artigo 48.11 e na disposición transitoria sexta da Lei 13/2011, do 27 de maio, de Regulación do Xogo, considérase a cesión ás Comunidades Autónomas do 100 por cento da recadación do Imposto sobre as Actividades do Xogo correspondente a determinadas modalidades de xogo por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos en proporción ás cantidades xogadas polos residentes de cada Comunidade.Non obstante, este Imposto, así como o Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e a tarifa autonómica do Imposto Especial sobre Hidrocarburos son impostos cedidos cuxa repartición se fai pola Axencia Tributaria individualmente, en función das liquidacións e autoliquidacións efectivamente practicadas.De acordo co anterior, nas cifras de recadación tributaria do Estado non figuran os ingresos dos devanditos impostos.


  (1) No Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas cédese a cota líquida autonómica e outros conceptos nas condicións indicadas no artigo 26.2 da Lei 22/2009.De modo aproximado, podería indicarse que actualmente se cede o 50 por cento, porcentaxe que podería variar dada a capacidade normativa das Comunidades Autónomas.