4.3. Colaboración social

   
  • Os intermediarios fiscais, en canto representantes dos contribuíntes en seus relacións coa Administración Tributaria, colaboran coa Axencia Tributaria na xestión dos tributos, xa que facilitan aos contribuíntes o coñecemento e comprensión de seus obrigas fiscais e lles axudan a cumpriras.

    Esta colaboración se instrumentou nas últimas dous décadas na presentación telemática de declaracións e outros documentos tributarios en representación de terceiros mediante convenios de colaboración subscritos pola Axencia Tributaria con outras Administracións Públicas, con entidades privadas ou con institucións ou organizacións representativas de sectores ou intereses sociais, laborais, empresariais ou profesionais, ata alcanzar a 31 de decembro de 2012 a cifra de 4.089 convenios ou protocolos de adhesión asinados (63 deles ao longo de 2012).

    O 76 por cento do total de declaracións presentadas por Internet se presentaron por colaboradores sociais, de que o 95 por cento son profesionais tributarios.

    Á vista do importante papel desempeñado polos profesionais tributarios como colaboradores sociais na presentación telemática de declaracións e outros documentos tributarios, a Axencia Tributaria considerou conveniente establecer un novo marco de relación con estes intermediarios fiscais. Para iso, o 30 de marzo de 2011 se puxo en funcionamento o Foro de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios como órgano de relación cooperativa baseada na transparencia e a confianza mutua, que redunde en última instancia en beneficio do contribuínte, favorecendo e facilitando o cumprimento voluntario de seus obrigas fiscais.