4.2. Foro de Grandes Empresas

   
 • Seguindo as conclusións do Foro sobre Administración Tributaria da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico-OCDE - en seus reunións de Seúl (2006) e de Cidade do Cabo (2008), a Axencia Tributaria española puxo en marcha novas formas de relación cooperativa coas grandes empresas mediante a creación dun foro de discusión en que se analicen, a través de reunións conxuntas ou sectoriais, os principais problemas que se propón na relación entre as grandes empresas e a Administración Tributaria.

  Así, se constituíu o 10 de xullo de 2009 o Foro de Grandes Empresas como órgano de relación cooperativa entre a Axencia Tributaria e un grupo de 27 grandes empresas españolas seleccionadas en función de factores como o volume de facturación, volume de débeda tributaria ingresada, volume de información fornecida á Administración Tributaria, número de traballadores, sector de actividade e distribución xeográfica.

  No seo dese foro se crearon varios grupos de traballo, un deles dedicado á elaboración dun Código de Boas Prácticas Tributarias.

  Este Código foi obxecto de aprobación na sesión plenaria do Foro celebrada o día 20 de xullo de 2010 e foi publicado na páxina web da Axencia Tributaria en Internet. A este Código se poden adherir todas as empresas que o desexen, participen ou non no Foro, así como difundir libremente esta adhesión.

  O obxectivo deste Código de Boas Prácticas é mellorar entre todos-empresas e Administración - a aplicación do sistema tributario. O Código contén unha serie de recomendacións de boas prácticas fiscais tanto para as empresas como para a Administración.

  Empresas e Administración asumen como un obxectivo fundamental en seus relacións evitar os conflitos na aplicación das normas tributarias antes de que estes xurdan e, polo tanto, evitar os elevados custos que da resolución dos devanditos conflitos se derivan para ambas as dúas partes. Para as empresas, o Código supón un escenario de maior seguridade en materia tributaria que facilitará a toma de decisións empresariais. Para a Axencia Tributaria, un incremento da eficacia e eficiencia do control tributario.

  A 31 de decembro de 2012 se adheriran ao Código de Boas Prácticas Tributariassetenta e cinco empresas.