3.1. Actuacións de control da fraude tributaria e aduaneira

   
  • A Axencia Tributaria desenvolveu durante 2012 actuacións de prevención e control para asegurar a correcta aplicación do sistema tributario e aduaneiro, que teñen como principal característica seu carácter programado e planificado. Así, anualmente se aproba un Plan Anual de Control Tributario e Aduaneiro, ao que a Lei Xeral Tributaria atribúe carácter reservado sen prexuízo da difusión das directrices xerais que o inspiran. As directrices xerais do Plan Anual de Control Tributario e Aduaneiro 2012 foron aprobadas por Resolución da Dirección Xeral da Axencia Tributaria de 24 de febreiro de 2012 (BOE de 1 de marzo).

    A eficacia da loita contra o fraude descansa en boa medida nunha axeitada identificación dos riscos fiscais e selección dos contribuíntes que serán obxecto de control. Esta selección eficiente dos obrigados tributarios que incorreron en riscos fiscais é posible polo avanzado sistema de información de que dispón a Axencia Tributaria sobre os bens, dereitos, rendas ou actividades dos obrigados tributarios, obtida non só de seus propias declaracións ou das declaracións presentadas por terceiros, senón tamén dos acordos de obtención ou intercambio de información subscritos con outras Administracións Públicas nacionais e internacionais e das actuacións selectivas de captación de información sobre determinados contribuíntes, sectores ou actividades.

    Destacan as seguintes actuacións de prevención e control realizadas en execución do Plan Anual de Control Tributario e Aduaneiro de 2012:

  • 3.1.1. Control selectivo e investigación
  • 3.1.2. Control extensivo
  • 3.1.3. Xestión recadadora executiva
  • 3.1.4. Colaboración coas administracións tributarias das comunidades autónomas de réxime común para o control dos tributos estatais cedidos
  • 3.1.5. Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial